Агентські договори в Україні

Комерційне посередництво або агентська діяльність є одним з популярних видів господарської діяльності. Діяльність агента полягає в наданні іншим суб’єктам господарювання послуг представництва від їх імені, в їх інтересах, за їх рахунок і під їх контролем. Виникають ці відносини на підставі договору.

Сторони договору

Агентська діяльність в Україні регулюється розділом 31 Господарського кодексу України. Сторонами агентської угоди можуть виступати виключно суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи або фізичні особи-підприємці). Називаються сторони агентського договору «принципал» і «агент».

При цьому агент діє від імені та в інтересах принципала. Комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого він представляє у відношенні себе особисто. Не може він і діяти, хоч і в чужих інтересах, але від власного імені. У такому разі, це вже не будуть відносини комерційного посередництва.

Тут варто згадати про схожі правовідносинах, що виникають на підставі договору доручення та договору комісії. Зокрема, за договором комісії комісіонер діє хоч і в інтересах іншої особи, але від власного імені. Ці відносини регулюються Цивільним кодексом, а саме розділом 69. У відносинах доручення повірений діє від імені та в інтересах довірителя, проте, на відміну від агентських договорів предметом договору доручення можуть бути тільки юридичні дії. Сторонами договору доручення можуть бути, як фізичні, так і юридичні особи, в той час як агентські договори застосовуються тільки в сфері підприємницької діяльності. Відносини доручення регулюються розділом 68 Цивільного кодексу України.

Предмет договору

Предметом агентського договору можуть бути два види послуг:

 • послуги з укладення договорів (а також їх зміни або розірвання);
 • послуги, які сприяють укладенню договору (наприклад, ведення переговорів, поширення інформації про принципала, участь від його імені в певних заходах тощо).

У першому випадку мова йде про скоєння юридично значимих дій, які тягнуть за собою виникнення юридичних наслідків, що випливають з укладеного договору, для принципала. У другому випадку мають місце дії, що не тягнуть за собою жодних юридичних наслідків, хоча вони і мають істотне значення для принципала. Саме такі дії можуть бути предметом агентського договору, але не можуть бути предметом, наприклад, договору доручення.

Істотні умови

Істотними умовами агентського договору є:

 • вид посередницької послуги (бажано відповідно до КВЕД);
 • характер послуг (укладення, зміна, розірвання договору, або дії, спрямовані на його заключення);
 • порядок виконання послуг (опис послідовності дій, які повинні здійснити сторони);
 • права та обов’язки сторін;
 • умови і розмір винагороди агенту;
 • термін дії договору;
 • санкції у разі порушення сторонами договору;
 • позначення території, в межах якої уповноважений діяти агент (якщо територія не вказана, вважається, що агент діє в межах території України);
 • ціна договору (розмір винагороди агенту).

Без перерахованих вище умов агентський договір буде вважатися неукладеним. Крім того, доцільно врегулювати в договорі:

 • монопольний або немонопольних характер представництва (чи має право агент представляти інших суб’єктів господарювання);
 • право агента передавати свої повноваження за договором третім особам;
 • умови зміни дострокового розірвання договору;
 • порядок вирішення спорів.

Комерційний агент несе відповідальність за нерозголошення конфіденційної інформації, яка стала йому відома з зв’язку з виконанням договору відповідно до закону. У той же час, незайвим буде укласти окремий договір про захист конфіденційної інформації принципала (договір про нерозголошення), де передбачити відповідальність за її розголошення.

Форма договору

Агентський договір укладається в обов’язковій письмовій формі, тобто повинен бути підписаний сторонами (їх уповноваженими представниками) і скріплений печатками. Агентський договір також повинен містити форму підтвердження повноважень агента. Документом, який підтверджує повноваження агента може бути довіреність.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це установчими документами та скріплюється печаткою юридичної особи.

Договір, укладений агентом від імені принципала без повноважень на її укладення або з перевищенням таких повноважень вважається схваленим принципалом, за умови що він не відхилить перед третьою особою дій агента. Наступне схвалення договору принципалом робить такий договір дійсним з дня його укладення.

Особливості відповідальності агента

Комерційний агент несе відповідальність за шкоду, заподіяну принципалу внаслідок невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків у повному обсязі, якщо договором не передбачено інше. У той же час, агент не гарантує принципалу виконання третіми особами зобов’язань за договорами, укладеними за його посередництва і не несе відповідальності за шкоду, заподіяну такими порушеннями.

Припинення агентського договору

Агентський договір припиняється:

 • за згодою сторін;
 • у випадку, якщо принципал відкличе повноваження агента, повідомивши його про це не менш, ніж за місяць, якщо інший термін не передбачено договором;
 • відмови агента від подальшого виконання зобов’язань за договором, укладеним без зазначення строку його дії;
 • припинення або смерті однієї зі сторін;
 • закінчення строку дії договору;
 • розірвання договору.

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у середа, 21.12.2011, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


дев'ять + 9 =