Нове в оподаткуванні прибутку підприємств

Для удосконалення деяких норм ПКУ щодо адміністрування та сплати податків і зборів законами №3609, №4014 та №4057 внесено зміни до розділу III ПКУ.

Зокрема, Законом №3609 внесено зміни до п. 133.3 ст. 133 ПКУ, згідно з якими нерезидентам, що діють відповідно до положень Рамкової угоди між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, дозволено провадити господарську діяльність без реєстрації у податковому органі.

Переглянуто питання щодо зміни балансової вартості відповідної групи основних засобів при передачі рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одної залізниці або підприємства залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування за рішенням Укрзалізниці. Зокрема, встановлено, що така передача вважається операцією з безоплатної передачі та призводить до зміни балансової вартості відповідної групи основних засобів сторони, що приймає, і сторони, що передає такий рухомий склад (пп. 136.1.22 ст. 136 ПКУ). Нагадаємо, що до внесення зазначених змін балансова вартість основних засобів у разі такої передачі не змінювалася.

Врегульовано питання щодо визнання доходів при визначенні об’єкта оподаткування вартості основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених КМУ чи під гарантії КМУ, з метою здійснення їх експлуатації, які не враховано у складі доходу під час їх зарахування на баланс (п. 137.17 ст. 137 ПКУ).

Доходом у цьому випадку вважається сума, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованих у порядку, передбаченому ПКУ, у момент нарахування такої амортизації.

Тобто доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, визначеної на рівні звичайної ціни, які були побудовані споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до зазначених мереж або об’єктів, визнаються у сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої згідно зі ст. 145 ПКУ, одночасно з її нарахуванням.

Аналогічно до складу доходів спеціалізованих експлуатуючих підприємств включається вартість безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, тобто у сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої за правилами податкового обліку, одночасно з її нарахуванням. Також до доходу платника податку включається вартість безоплатно отриманих об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення державної власності, що перебувають на балансі платника податку.

Перелік доходів, що є об’єктом оподаткування, доповнено, зокрема, доходами концесіонера у вигляді вартості, визначеної на рівні звичайної ціни, основних засобів, отриманих платником податків від концесієдавця відповідно до Закону №2624, згідно з яким такі доходи визнаються у сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої відповідно до ст. 145 ПКУ, одночасно з її нарахуванням (п. 137.19 ст. 137 ПКУ).

Із внесенням доповнень до п. 138.8 ст. 138 ПКУ до складу собівартості включаються загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Раніше загальновиробничі витрати враховувалися у складі інших витрат. Таким чином, у частині віднесення до собівартості загальновиробничих витрат податковий облік прирівняно до бухгалтерського.

Змінами, внесеними до ПКУ для платників податку чітко встановлено строк, протягом якого їм надається можливість поновлення документів у разі їх втрати, знищення або зіпсуття. Так, відтепер платник податку має право письмово заявити про це органу ДПС та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку податкових зобов’язань за звітний податковий період. Платник податків зобов’язаний відновити втрачені, знищені або зіпсовані документи протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем надходження такої заяви до органу ДПС, митного органу (абзац другий пп. 139.1.9 ст. 139 ПКУ). Якщо платник податку поновить зазначені документи у наступних податкових періодах, підтверджені витрати включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке поновлення. Раніше таке було можливо здійснити до закінчення податкового періоду, наступного за звітним.

Врегульовано питання щодо нарахування амортизації нематеріальних активів.

Так, змінами, внесеними до пп. 145.1.1 ст. 145 ПКУ, встановлено, що у разі якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріальним активом не визначено, то такий строк становить 10 років безперервної експлуатації.

Змінами, внесеними до п. 152.11 ст. 152 ПКУ, встановлено, що у разі якщо суми коштів, не перерахованих до бюджету при застосуванні ставки податку 0%, було використано не за цільовим призначенням, вони зараховуваються до бюджету в I кварталі наступного звітного року. Щодо невикористаних коштів, звільнених від обкладення податком на прибуток, то вони залишатимуться у розпорядженні платника для спрямування їх за цільовим призначенням у наступних звітних періодах. Нагадаємо, що раніше згідно з п. 152.11 ст. 152 ПКУ платники податку на прибуток, які застосовували ставку податку 0%, мали повернути до бюджету в I кварталі наступного звітного року, крім коштів, спрямованих на нецільове призначення, також суму коштів, що залишалася невикористаною протягом річного звітного періоду.

Змінено умови звільнення від оподаткування прибутку підприємств суб’єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення. Прибуток таких платників податку звільняється від оподаткування у межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (у межах його компетенції) та схваленими державним органом, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб’єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції у будівництво (реконструкцію, модернізацію) об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, використаних для фінансування зазначених цілей (п. 154.9 ст. 154 ПКУ).

Для банківських установ передбачено продовження періоду, протягом якого вони мають право створювати страховий резерв за рахунок збільшення витрат у розмірі, що не перевищує 30% суми заборгованості за всіма видами операцій, зазначеними у пп. 159.2.1 ст. 159 ПКУ, а саме: суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів і комісій, а також суми наданих гарантій на останній робочий день звітного податкового періоду. Такі правила діятимуть до 01.01.2013 р. Починаючи з цієї дати розмір страхового резерву становитиме 20% (пп. 159.2.2 п. 159.2 ст. 159 ПКУ).

Законом №4014 вилучено пп. 139.1.12 ст. 139 ПКУ, відповідно до якого не враховувалися у складі витрат витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок.

Починаючи з 01.01.2012 р. витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок, враховуються у складі витрат платника податку.

При цьому платники податку разом із відповідною податковою декларацією подають органу ДПС перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом (абзаци другий та третій п. 152.3 ст. 152 ПКУ).

Законом №4057 з метою стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку деякі статті ПКУ доповнено новими нормами. Зокрема, пп. 153.3.5 ст. 153 ПКУ доповнено нормою, відповідно до якої платники податку, прибуток яких звільнено від оподаткування, починаючи з 01.01.2012 р. при виплаті дивідендів звільняються від сплати авансового внеску у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди.

Доповнено також п. 153.7 ст. 153 ПКУ та встановлено, що отримання майна у концесію не змінює податкових зобов’язань концесіонера. При цьому концесіонер збільшує суму витрат на суму нарахованого концесійного платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

Законом №4057 внесено зміни до підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ щодо оподаткування доходів від провадження страхової діяльності.

Передбачено, що до 31.12.2012 р. включно страховики залишаються на діючій нині системі оподаткування, яка передбачає сплату податку на прибуток від страхової діяльності у розмірі 3% без зменшення доходу на суму премій за договорами перестрахування.

Внесеними змінами розширено базу оподаткування та встановлено, що на період дії порядку оподаткування доходів від страхової діяльності, передбаченого п. 8 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, доходи страховика від іншої діяльності, не пов’язаної зі страховою, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (у межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними зі страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються у порядку, строки та за правилами, передбаченими ПКУ, за ставкою, визначеною відповідно до п. 151.1 ст. 151 ПКУ.

Звертаємо увагу, що з 01.01.2012 р. до 31.12.2012 р. включно ставка податку на прибуток підприємств становить 21%.

«Вісник податкової служби України», січень 2012 р., №2

ДПС у Львівській обл.

Стаття опублікована у четвер, 01.03.2012, у категорії Податки. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× 4 = шістнадцять