Дисциплінарна відповідальність працівників: від догани до звільнення

Організувати нормальний трудовий процес на підприємстві, не вдаючись до дисциплінарної відповідальності, під силу не кожному керівникові, особливо, якщо кількість працівників організації перевалює за кілька десятків. Адже дисципліна часто забезпечується не стільки свідомістю і порядністю працюючих, скільки усвідомленням можливої ​​відповідальності за порушення трудового розпорядку. А тому страх втратити роботу або премію може стати гідним конкурентом хорошої зарплати і різних заохочень при стимулюванні працівників.

Від чого залежить стягнення?

Дисциплінарна відповідальність регулюється кількома документами, включаючи закони, підзаконні акти, а також внутрішні нормативи роботодавців (наприклад, це можуть бути правила трудового розпорядку). Однак основними, базовими, так би мовити, видами стягнення за порушення трудової дисципліни, відповідно до норм КЗпП, є догана і звільнення. Але на практиці статутами і положеннями про трудову дисципліну передбачені й інші дисциплінарні стягнення, в т. ч. спеціальні.


Вид стягнення залежить, насамперед, від його мети. Наприклад, стягнення може бути направлено на обмеження або позбавлення правопорушника певного права чи блага. Сюди належать і пониження в посаді (розжалування), і власне звільнення. Інші заходи зазвичай менш радикальні і пов’язані, в першу чергу, з осудом поведінки винного працівника без обмеження його прав. До цього виду стягнень відносяться, як правило, догана, попередження і т. д.

У відповідності з трудовим законодавством, зокрема ст. 149 КЗпП, за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. Тобто не можна оголосити працівникові догану і тут же його звільнити. На практиці ж догана часто застосовується одночасно з позбавленням премії, але юристи зазначають, що така комбінація не робить це поєднання штрафом в розумінні грошового покарання. Як, втім, не є дисциплінарним стягненням і утримання із зарплати відшкодування матеріальної шкоди.

Звільнити працівника має право той, хто наділений правом прийняти його на роботу. В окремих випадках, визначених законодавством, на працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність згідно з статутними документами, положеннями та іншими документами, дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення може накладатися вищим керівництвом (по відношенню до керівництва, яке брало на роботу). Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише на підставах, передбачених законодавством. Наприклад, судді, обрані на посаду безстроково, можуть бути звільнені тільки Верховною Радою. На приватному підприємстві працівник може бути звільнений директором. У деяких випадках для звільнення необхідна згода профспілкової організації. Але це відбувається тільки тоді, коли ініціатором звільнення виступає власник або уповноважений ним орган.

І ще важливий момент. До застосування дисциплінарного стягнення власник зобов’язаний зажадати від працівника письмове пояснення. Мета цього пояснення – з’ясувати, чи вчинив працівник проступок і чи визнає він себе винним. Обов’язковість надання працівником пояснення з приводу вчинення проступку – одна з гарантій того, що накладення стягнення було правомірним. Відсутність пояснення повинно бути підтверджено відповідним актом про відмову працівника дати таке. Причому це не перешкоджає застосуванню стягнення, якщо власник або уповноважений ним орган має докази, що він пояснення зажадав. Якщо порушник трудової дисципліни відмовився від дачі пояснення, акт про це складається за підписом кількох осіб. Складається він і тоді, коли працівник, який з’явився на роботі в нетверезому стані, відмовляється пройти медичний огляд для визначення стану сп’яніння.

Спеціальна і загальна відповідальність

Але повернемося до видів дисциплінарних стягнень. Як вже було сказано, покарання працівника залежить від ряду факторів, включаючи посаду, форму власності підприємства, специфіку роботи, ступінь тяжкості порушення і т. д. Юристи, що спеціалізуються на трудовому праві, виділяють загальну і спеціальну дисциплінарну відповідальність. До загальної відноситься відповідальність, передбачена в КЗпП. Наприклад, звільнення працівника на підставах, передбачених п. 7 ст. 40 КЗпП, тобто у разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння. До спеціальної ж відноситься та відповідальність, яка передбачена статутами або окремими положеннями про роботу чи трудову дисципліну, а то і деякими законами – наприклад, про державну службу або про судоустрій та статус суддів. Як відзначають правознавці, оскільки дія таких норм поширюється на працівників окремих категорій, для них поняття трудового правопорушення може бути розширеним за рахунок того, що воно включає дії, несумісні з посадою. Наприклад, суддя може бути звільнений за порушення присяги. Це і буде спеціальна дисциплінарна відповідальність. При цьому процедура звільнення також буде носити певний порядок, без дотримання якого суддю звільнити не можна. Тому не останню роль у визначенні стягнення грає якраз приналежність відповідальності до загальної або спеціальної.

Перш, ніж перейти до розгляду конкретних видів стягнення, відзначимо, що всі вони оголошуються в наказі (розпорядженні) і повідомляються працівнику під розписку. Повідомлення змісту наказу під розписку є гарантією того, що працівник знає про стягнення і в разі незгоди з ним може його оскаржити.

Оскільки накладення стягнення на працівника має, в першу чергу, виховне значення, недотримання вимог законодавства щодо процедури накладення стягнення та повідомлення про це працівникові буде розцінюватися в суді як незаконне.

Але при цьому заносити будь-яке стягнення в трудову книжку заборонено (крім тих, які будуть підставою для звільнення від займаної посади).

Зауваження

Найбільш простим стягненням, на думку вітчизняних експертів, є так зване зауваження. Суть цього заходу полягає не в обмеженні прав і не в засудженні протиправної поведінки працівника. Скоріше, зауваження покликане наставити його на шлях істинний, тобто нагадати про його трудові обов’язки, про неприпустимість порушення трудової дисципліни. Безумовно, про зауваження можна говорити тільки в разі, якщо працівником допущено незначне порушення, що не має практичних наслідків. Наприклад, несуттєвим буде запізнення на роботу офісного працівника. При цьому, якщо на роботу спізнюється, скажімо, машиніст метрополітену або водій громадського транспорту, наслідки будуть зовсім іншими, і тут уже зауваженням не обійтися.

Догана

Більш суворим, на відміну від попереднього, є такий вид дисциплінарного стягнення, як догана. Вона може бути як усною, так і письмовою. Засудження – саме так можна охарактеризувати внутрішньо зміст цієї санкції. Догана застосовується до працівника за порушення трудової дисципліни, тобто правил поведінки, яких необхідно дотримуватися під час виконання трудових обов’язків (встановлених колективним або трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією і т. д.). Юристи відзначають, що базовою складовою для винесення догани працівникові є наявність вини як у діях, так і в бездіяльності. Дія цієї санкції обмежується виключно морально-психологічним впливом на працівника – людина під впливом почуття провини, а іноді і страху повинна зрозуміти, що зробила неправильно, і надалі не допускати такого порушення, щоб не погіршити своє становище. Наприклад, в деяких випадках, якщо працівник протягом певного проміжку часу отримує кілька доган, його звільняють.

Заходи дисциплінарного впливу

На відміну від загальної дисциплінарної відповідальності, що передбачає в якості стягнення лише догану і звільнення, спеціальна відповідальність може включати ще й так звані заходи дисциплінарного впливу, які, по суті, не є дисциплінарним стягненням, однак досить часто застосовуються, наприклад, до держслужбовців. Відповідно до ст. 14 ЗУ “Про державну службу”, до службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним трудовим законодавством, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу, як попередження про неповну службову відповідність і затримка до року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду. І якщо з затримкою підвищення все зрозуміло, то такий захід дисциплінарного впливу, як попередження, повинен насторожити державного службовця, бо його можна трактувати як невідповідність займаній посаді, а значить, в разі неможливості переведення на іншу роботу воно може привести до звільнення.

Звільнення

Мабуть, з усіх видів дисциплінарних стягнень звільнення є крайньою і найбільш жалюгідної мірою в плані наслідків як для працівника, так і для роботодавця. З цієї причини звільнення застосовується виключно в певних випадках, передбачених трудовим законодавством. Пленум ВСУ в постанові “Про практику розгляду судами трудових спорів” № 9 від 6 листопада 1992 р. визнав дисциплінарним стягненням звільнення з підстав, передбачених пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40 і п. 1 ст. 41 КЗпП. Наприклад, у разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку; прогулу без поважних причин; неявки на роботу протягом більше 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності і т.д. Проте навіть описані в КЗпП підстави для звільнення носять частково суб’єктивний характер. Наприклад, те, що людина проспала і запізнилася на роботу на 3 години, є поважною причиною чи ні? Адже, з одного боку, це не поважна причина, а з іншого – якщо працівник через високе навантаження змушений затримуватися на роботі до ночі, немає нічого дивного в тому, що він може проспати.

Тому закон гарантує право як на оскарження накладеного дисциплінарного стягнення та захист від звинувачень роботодавця, так і на захист від незаконного звільнення. Якщо працівник вважає, що дисциплінарне стягнення, яке застосував роботодавець, необгрунтовано або не відповідає тяжкості вчиненого проступку, він може звернутися до органів, що розглядають трудові спори в порядку, передбаченому КЗпП. Якщо працівник вважає, що звільнений незаконно, він може звернутися в суд.

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у середа, 14.03.2012, у категорії Право, суди, Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 214 на публікацію “Дисциплінарна відповідальність працівників: від догани до звільнення”

 1. Альона on Листопад 14th, 2012 at 21:41

  Чи правомірно застосування догани до працівника, який має стажу лише два роки?

 2. Аліна ЮК on Листопад 20th, 2012 at 10:13

  у відповідності до гл.10 КЗпП – догана, як різновид заходів стягнення, застосовується за ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦМПЛІНИ – не залежно від стажу працівника.

 3. Наталія on Січень 21st, 2013 at 19:08

  Чи можна накласти стягнення на працівника за неточності у виконанні службових обов”язків, якщо він працює у даній установі менше року? Дякую.

 4. Аліна ЮК on Лютий 8th, 2013 at 14:43

  Доброго дня, шановна Наталія!
  чинне законодавство України не містить жодних обмежень щодо накладення дисциплінарного стягнення на працівників, що працюють менше 1 року.

  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

 5. Ольга on Березень 13th, 2013 at 18:11

  Можно ли выносить выговор работнику только за то,что он отказался подписывать приказ о пожарной безопасности,но нарушений пожарных норм не совершал. и покинул собрание по обсуждению коллективного договора?
  И может ли профсоюз добиться снятия выговора?

 6. Аnna on Квітень 24th, 2013 at 08:52

  Шановна, Ольга!

  У тому випадку, коли працівник відмовляється від ознайомлення, складається акт відмови від підпису в наказі. При цьому потрібно дотримати дві обов’язкові умови:
  - свою відмову працівник повинен висловити визначено і в присутності кількох людей;
  - акт підписується не менш як трьома свідками. У наказі робиться відповідний запис.
  У відповідності до ч.1 ст. 19 ЗУ “Про професійні спілки, їх права та гарантії” профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.
  Таким чином, професійна спілка здійснює захист трудових прав, зокрема у питанні знаття догани працівника.

  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

 7. Людмила on Червень 19th, 2013 at 19:51

  Доброго дня! Працівник вів себе не коректно по відношенню до керівника, чи можна його притягнути до дисциплінарної відповідальності, якщо ПВТР та посадова інструкція передбачають ” дотримання працівниками норм етичної поведінки” Дякую

 8. Людмила on Червень 19th, 2013 at 19:54

  Доброго дня! Працівник вів себе не коректно по відношенню до керівника, чи можна його притягнути до дисциплінарної відповідальності, якщо ПВТР та посадова інструкція передбачають ” дотримання працівниками норм етичної поведінки” Дякую

 9. Людмила on Червень 19th, 2013 at 19:55

  Дякую

 10. Аnna on Червень 25th, 2013 at 09:22

  Шановна Людмила!

  У відповідності до ч. 1ст.21 Кодексу законів про працю, трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
  Згідно ст.142 КзпП трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.
  Таким чином, якщо правилами внутрішнього трудового розпорядку передбачено відповідний пункт, то працівника, який порушив дану норму, можна притянути до дисциплінарної відповідальності.

  З повагою, ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 11. Світлана on Липень 3rd, 2013 at 07:58

  Доброго дня!Скажіть будь-ласка, чи може до працівника бути застосовано дві догани,по різним фактам порушення?

 12. Марія on Липень 3rd, 2013 at 08:51

  скажіть, будь ласка, чи можуть виносити догану працівникові ца діяння, які він скоїв на попередній посаді, з якої переведений вже більше шести місяців?

 13. Аnna on Липень 4th, 2013 at 09:27

  Шановна, Світлана!
  У відповідності до ч.2 ст. 149 Кодексу законів про працю, за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
  Таким чином, якщо було скоєно два дисциплінарних правопорушення, то може бути застосовано дві догани.

  З повагою, ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 14. Аnna on Липень 4th, 2013 at 09:28

  Шановна Марія!

  У відповідності до ст. 148 Кодексу законів про працю, дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
  Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
  Таким чином, працівника не можна притягнути до дисциплінарної відповідальності.

  З повагою, ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 15. Світлана on Липень 15th, 2013 at 10:53

  Дякую Вам!

 16. Світлана on Липень 25th, 2013 at 08:52

  Доброго дня!Допоможіть будь-ласка в такій ситуації. Бухгалтер з ДНЗ хоче по переводу піти працювати в інше ДНЗ, ми його хочемо перевести, але щоб після переводу він на 0,5 ставки протягом 10 днів попрацював на колишній роботі, поки головний бухгалтер не вийде з відпустки. Як нам краще зробити цю процедуру???Перевести, а потім взяти на роботу на 10???Буду Вам дуже вдячна!!!

 17. Юрій on Серпень 21st, 2013 at 13:37

  Підкажіть будь-ласка, до працівника можна застосувати дисциплінарне стягнення у виді догани і одночасно зняти премію, за появу на роботі в нетверезому стані? Звільнення не обговорюється. Дякую.

 18. Анна on Серпень 28th, 2013 at 14:30

  Відповідно до припису прокуратури до працівника застосовується дисциплінарна відповідальність в вигляді догани . Чи правомірно при цьому знімати премію?

 19. павло on Вересень 1st, 2013 at 18:37

  Мене звільнили з роботи за п.3 ст. 40 при одній дійсній догані. Скажіть, будь ласка, чи це законно? Я вважаю, що має бути дві догани, а тоді звільнення. Дякую за відповідь!

 20. Аnna on Вересень 11th, 2013 at 14:35

  Шановний, Юрій!

  Згідно ч.3 ст. 151 Кодексу законів про працю протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
  Таким чином, зняття премії, яка була видана до дисциплінарного стягнення, було неправомірним.

  З повагою,
  ТОВ “ЮК “Юріс- Консалт”

 21. Аnna on Вересень 11th, 2013 at 14:37

  Шановний, Павло!

  Згідно ст. 147 Кодексу законів про працю за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
  1) догана;
  2) звільнення.
  Ч.2,3 ст. 149 КзпП за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
  Також ст.40 КзпП передбачено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:
  1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
  3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
  4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
  5) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
  6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
  7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; 8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.
  Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.
  Крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках (ст.41 КЗпП):
  1) одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами;
  1-1) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати;
  2) винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;
  3) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи;
  4) перебування всупереч вимогам Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи;
  Таким чином, звільнення можливе і за наявності однієї догани, тому рішення керівництва правомірне.

  З повагою,
  ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 22. Світлана on Вересень 30th, 2013 at 10:10

  Добрий день! Допоможіть з таким питанням, якщо особа працює в управлінні освіти головним спеціалістом і по сумісництву працює в школі викладачем. Чи може вона входити до складу комісії, яка здійснює перевірку закладу (де вона працює по сумісництву)?

 23. Людмила on Жовтень 3rd, 2013 at 12:16

  Який термін дії догани? Чи можна людину позбавити премії, якщо догана була винесена 3 місяці тому?

 24. Яся on Жовтень 7th, 2013 at 19:09

  Усім доброго дня! Підкажіть будь-ласка, працівник вийшов на роботу у неділю (без будь яких письмових наказів та розпоряджень) за дзвінком по мобільному телефону, від директора у свій вихідний день. Виконав роботу, яку йому наказали зробити, замість снабженця, з’їздив, на своєму особистому транспорті, за запчастиною у сусіднє місто та продовжив роботу до 18 години. А от приблизно о 20 від вжив спиртних напоїв, на чому його спіймав директор. На ранок, у понеділок за наказом директора, йому винесли догану. Чи правомірно це?

 25. Ганна on Жовтень 8th, 2013 at 08:56

  Добрий день! Дайте будь-ласка роз’яснення: чи є поважною причиною для проходження учнями річного оцінювання екстерном у зв’язку з тим, що їх батьки часто перебувають за межами міста та України. Перебування за межами міста та України батьків повязане з умовами роботи. На який нормативний документ можна посилатися? Дякуємо за роз’яснення!

 26. Анна on Жовтень 16th, 2013 at 08:09

  Доброго дня! Скажіть чи є правомірним прописати у колективному договорі що за винесення догани з заробітної плати працівника буде відраховуватися певна сума на протязі 6 місяців. якщо так можна, то якими нормативними документами керуватись.
  Завчасно дякую.

 27. Ірина on Жовтень 22nd, 2013 at 23:18

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи буде діяти догана, оголошена працівнику на посаді завідувача сектору. якщо після її (догани) оголошення працівника, за його заявою, переведено на посаду головного спеціаліста того ж органу.

 28. Наташа on Жовтень 31st, 2013 at 14:07

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, скільки потрібно доган для звільнення працівника?

 29. Маряна on Листопад 6th, 2013 at 20:32

  Добрий день! Підкажіть будь ласка, чи мають право дати догану за не надану вчасно інформацію через те що я буда в той час на лікарняному (збереженні)! Дякую!

 30. Ліна on Листопад 22nd, 2013 at 09:58

  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, протягом року на держслужбовця було накладено 2 догани і зняті, але в кінці року третю догану бажають накласти, чи не буде після цього звільнення? Чи можна усну догану накласти? На скільки місяців накладається догана? Дякую!

 31. Аnna on Листопад 29th, 2013 at 08:25

  Доброго дня, Світлана!
  Згідно розділу 3 Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національної агенції України з питань державної служби від 13.09.2011 р. №11, головний спеціаліст має брати участь у контролі (перевірці) інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва.
  Крім того, згідно Наказу № 43 від 28.06.1993 р. МПУ, МЮУ, МФУ «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» не вважається роботою за сумісництвом педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік, а Постановою КМУ №245 від 03.04.1993 р. «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» зазначено, що робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час при цьому тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
  Отже, якщо у посадовій інструкції головного спеціаліста управління освіти зазначено, що він відповідно до затвердженої програми та плану роботи відділу освіти, або за дорученням керівництва, має право здійснювати перевірку навчальних закладів, і ніяких обмежень не встановлено керівником відділу освіти не встановлено, то значить особа, яка працює в управлінні освіти головним спеціалістом і викладачем в школі, може входити до складу комісії, яка здійснює перевірку даної школи.

  З повагою,
  ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 32. Аnna on Листопад 29th, 2013 at 08:30

  Доброго дня, Людмила!
  Згідно ст. 151 КЗпП України, якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
  Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
  Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
  Отже, премія, яка є заохоченням відповідно до ст.143 КЗпП (за успіхи у роботі) та передбачена в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового розпорядку чи провадиться відповідно до положення про преміювання, що діє на підприємстві, то відповідно до ст. 151 КЗпП протягом строку дисциплінарного стягнення (1 рік або поки не буде знято протягом року) до працівника не застосовується.

  З повагою,
  ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 33. Аnna on Грудень 18th, 2013 at 15:54

  Доброго дня, Яся!
  Дисциплінарне стягнення – догану можна оскаржити до комісії по трудовим спорам або до суду.
  Залучати робітника до роботи у встановлені для нього вихідні дні допускається у виняткових випадках (частина друга ст. 71 КЗпП), а саме для:
  — відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемії, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
  — відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
  — виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства в цілому або їх окремих підрозділів;
  — виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення;
  — продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; тоді власник або уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.
  На залучення конкретного робітника до роботи у його вихідний день потрібен дозвіл виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). Після цього власник або уповноважений ним орган видає письмовий наказ (розпорядження) щодо залучення робітника до роботи у вихідний день.
  При додержанні власником або уповноваженим ним органом правил, які визначають порядок залучення робітника до роботи у вихідний день, робітник зобов’язаний виконати відповідний наказ власника або уповноваженого ним органу. Його невиконання є порушенням трудової дисципліни. Водночас робітника не можна залучати у вихідний день до роботи, яка не відповідає трудовому договору, незалежно від підстав для такого залучення і додержання встановленого порядку, якщо він не згоден на це, а тому і не може бути притягнений у такому разі до дисциплінарної відповідальності.
  Факт порушення повинен бути зафіксовано документально: актом, показанням свідків, результатів медичного огляду. Відповідно до ст. 149 КЗпП до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен витребувати від працівника — порушника трудової дисципліни письмові пояснення щодо вчиненого порушення.
  Отже, працівника незаконно залучено до роботи у вихідний день на виконання трудових обов’язків, непередбачених трудовим договором, незафіксовано факт порушення трудової дисципліни, тому й неправомірне накладення дисциплінарного стягнення.

  З повагою,
  ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 34. Аnna on Грудень 18th, 2013 at 15:57

  Доброго дня, Ганна!
  Пунктом 1.3. Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, що затверджений наказом №431 від 19.05.2008 р. Міністерства освіти і науки України визначені випадки, при яких можна пройти річне оцінювання за відповідний клас та атестацію за освітній рівень відповідно початкової, базової і повної загальної середньої освіти мають особи, які:
  – з будь-яких поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі;
  – прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, ступеня навчання;
  – не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної середньої освіти;
  – є учнями загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання та з не залежних від них причин не можуть пройти річне оцінювання та атестацію не більше ніж з двох предметів;
  – є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не пройшли атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується);
  – отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;
  – є громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і навчаються в Міжнародній українській школі за дистанційною формою;
  – є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
  Рішення про допуск екстерна до атестації приймається педагогічною радою та затверджується наказом керівника навчального закладу.
  Таким чином, вважаємо перебування за межами міста та України як поважною причиною, при якій особи не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі.

  З повагою,
  ТОВ “ЮК “Юріс-Консалт”

 35. Лера on Грудень 25th, 2013 at 11:53

  скажіть, будь ласка, якщо секретаря сільської ради притягнуто до дисциплінарної відповідальності- затримка до одного року в присвоєнні чергового рангу, чи можливе його преміювання

 36. Олег on Грудень 27th, 2013 at 14:19

  Здраствуйте.Подскажіть.Така ситуація.
  Рік тому працівникам нашої філії, які мають догану була начислена премія, наказом,головної коорпорації.
  Згідно довідки ХХХ МДФІ в ХХХ області планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності філії ХХХ за період з 25.02.2013 по 12.04.2013 на філії було виявлено порушення: виплачена премія в грудні 2012 року працівникам при наявності дисциплінарних стягнень (догани).
  Тепер ХХХ МДФІ в ХХХ області требують повернення грошей, які були виплачені працівникам з доганой.
  З метою усунення вищевказаного порушення треба робити наказ та удержувати заробітню плату? Чи вже пізно?…так як пройшов рік.
  ДЯКУЮ.

 37. Ольга on Квітень 9th, 2014 at 15:42

  Здраствуйте, подскажіть будь ласка, якщо робітник підприємства відсторонений від займаємої посади у 2013 році (ухвала суду – кримінальне провадження.) – це дисциплінарне стягнення? 03 березні 2013р. робітник звільнився за власним бажанням. 19.03.2014р. ухвалою суду він був звільнений від кримінальної відповідальності та переданий на поруки трудовому колективу. 06.03.2014р. підприємство видало наказ про нарахування 13 зарплати. Чи має право він на отримання 13 зарплати? ДЯКУЮ.

 38. Ігор on Червень 4th, 2014 at 00:07

  Я 2 роки перебував в декретній відпустці (по догляду за дитиною) коли вийшов першогодня (держслужбовець) одержав догану з дисциплінарним стягненям тому що 30хв. був 1 кабінеті, а мій кабінет 36. Вони мотивують що мене небуло на робочому місці. Насправді вони мене вважають людиною попереднього мера. Як мені оскаржити та захиститись.Дякую!

 39. Алёна on Липень 23rd, 2014 at 19:30

  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если медработнику в течении года было вынесено выговор и предупреждение, может ли это являться основанием к увольнению? Предупреждение является дисциплинарным взысканием? Если предупреждение было вынесено за два месяца до окончания срока действия предыдущего взыскания, а именно – выговора, то срок исчисляется заново? И ещё, обязательно ли работник должен предоставить объяснительную в случае применения к нему предупреждения, и если руководство не потребовало объяснительной, а вынесло предупреждение, не является ли это нарушением? Спасибо заранее. (Если можно дайте ссылки на нормативную базу)

 40. Оксана on Серпень 13th, 2014 at 18:56

  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи можна застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді догани до працівника за неналежне виконання його службових обовязків, якщо за це на нього був накладений штраф державною санітарно-епідеміологічною службою (адміністративне стягнення)? Дякую!

 41. ирина on Листопад 21st, 2014 at 19:31

  Добрый вечер!я работаю в днз мне вынисли виговор 4месяца назад.не законо, я щитаю.одна припареная бабушка придумала что я побила ее внука.мы подали в милицию,есть довидка что злочину не було побиття тоже.мама ребенка тоже написала что притензий не имеет но не смотря на это мой заведующий вынес мне выговор,который снимать не хочет.что мне делать.может подать в суд?

 42. Вікторія on Листопад 27th, 2014 at 21:54

  Якщо працівник запізнився на роботу на 1 годину, але тільки тому, що вахер не пропускав його без перепустки і за той час оформляв одноразову. Чи правомірною є догана?

 43. Татьяна on Грудень 8th, 2014 at 14:59

  Скажіть будь-ласка, які є аргументовані причини відмови в наданні премії працівнику

 44. Екатерина Данюк on Грудень 10th, 2014 at 11:08

  Доброго дня, Тетяно! Причиною позбавлення премії працівника – є порушення ним трудової дисципліни, зафіксоване і оформлене належним чином. Відповідно до ст. 97 КЗпП і ст. 15 Закону про оплату праці умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат підприємства встановлюють самостійно у колективному договорі, зокрема в положенні підприємства про преміювання,що є додатком до колективного договору. В даному документі встановлюються порядок і умови виплати премій працівникам.
  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”
  За детальною консультацією відносно конкретного випадку ненадання премії Ви можете звернутися по тел. 067-364-33-77

 45. Екатерина Данюк on Грудень 10th, 2014 at 16:41

  Шановна Вікторіє, за відсутності вини працівника в разі запізнення є недопустимим притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Якщо за правилами внутрішнього трудового розпорядку Вашого підприємтсва Ви повинні були пред’явити перепустку вахтеру, а Ви її забули вдома, то це Ваша провина, а відтак – догана правомірна.

 46. Андрій on Січень 15th, 2015 at 22:32

  Доброго дня. Скажіть, буль ласка, скільки осіб має налічувати комісія по вирішенню трудових спорів в загальноосвітньому навчальному закладі, якщо загальна кількість працюючих педагогів більше 100 осіб? Який керівний склад цієї комісії має бути? І хто може входити до комісії.
  Вдячний за відповідь!

 47. Екатерина Данюк on Січень 16th, 2015 at 11:01

  Шановний Андрію!
  Правовою основою створення та функціонування КТС є норми Кодексу законів про працю України, закріплені статтями 221–230 Глави XV «Індивідуальні трудові спори» в редакції Закону України від 18 грудня 1992 р. № 2134-ХІІ із наступними змінами і доповненнями. Зазначені норми встановлюють порядок створення та організацію діяльності КТС, її компетенцію та процедуру розгляду індивідуальних трудових спорів, прийняття рішень, їх оскарження й виконання. Відповідно до ст.223 КЗпП України комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік.
  Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. КТС обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії.
  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”.

 48. Андрій on Січень 16th, 2015 at 22:23

  Дуже дякую за вичерпну відповідь!!! А ще уточнення, якщо можна:
  якщо збори (конференція) були не ЗАГАЛЬНИМИ, бо на них не було запрошено 100% педагогічного колективу, точніше не було запрошено працівників одного із структурних підрозділів закладу. Чи є такі збори правомірними, відповідно, чи є законною начебто обрана комісія???
  Дякую за відповідь!!!

 49. Екатерина Данюк on Січень 17th, 2015 at 14:55

  Шановна Ірино! Стаття 150 Кодексу законів про працю України (далі-КЗпП) передбачає можливість оскарження працівником накладеного на нього дисциплінарного стягнення. Догану потрібно було оскаржувати до комісії з трудових спорів (якщо вона є у вашому закладі) або до районного (міського) суду відповідно до статей 225, 233 КЗпП у три місячний строк із дня, коли Ви дізналися або повинні були дізнатися про порушення свого права (тобто з дня ознайомлення працівника з наказом (розпорядженням) про оголошення йому догани), що Ви, на жаль, не зробили.
  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”.

 50. Екатерина Данюк on Січень 24th, 2015 at 10:23

  Шановна Оксано,так, можна застосувати, оскільки притягнення до адміністративної відповідальності не є перешкодою для застосування до цього працівника ще й дисциплінарного стягнення – догани. Радимо Вам дотриматися норм чинного трудового законодавства щодо порядку накладення дисциплінарного стягнення: строки, пояснення працівника тощо.

 51. Альона on Лютий 2nd, 2015 at 19:54

  Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка!
  Як винести працівнику письмове зауваження за порушення трудової дисципліни і який повинен бути його зміст?

 52. Екатерина Данюк on Лютий 3rd, 2015 at 16:25

  Доброго дня, Олено! В день порушення трудової дисципліни потрібно скласти акт про порушення (за підписом того, хто склав акт, порушника та не менше двох свідків), у порушника взяти пояснювальну записку щодо вчиненого ним правопорушення, скласти доповідну на директора про правопорушення, а далі скласти наказ чи розпорядження про застосування до співробітника зауваження. Протягом 3- х днів ознайомте порушника із змістом даного наказу.

 53. Олена on Лютий 18th, 2015 at 14:22

  Доброго дня! Спеціалісту було оголошено догану а порушення трудової дисципліни. Через 7 місяців цього спеціаліста переведено на іншу посаду. Наказу на дострокове зняття дисциплінарного стягнення не було. Чи зберігає свою дію догана? Дякую

 54. Екатерина Данюк on Лютий 18th, 2015 at 15:07

  Шановна Олено, у разі переведення працівника, якому оголошено догану, на іншу роботу (за іншою посадою чи професією) на тому самому підприємстві, догана залишиться чинною до її зняття в установленому порядку, оскільки при переведенні працівника на іншу роботу змінюється лише його трудова функція, а сам договір залишається чинним.

 55. Сергій on Лютий 25th, 2015 at 14:16

  Доброго дня! Допоможіть будьласка !
  Чи можна винести догану працівнику за зловживання з лікарняними відпутсками ?
  Працівник, корситуючись “слабкістю до наживи” лікарів купує лікарняні листи та відповідно не ходить на роботу. При виходу на роботу працівник не може дати пояснення з яким діагнозом він перебував на лікарняному. Письмові пояснення надавати відмовляється. При “провідуванні” його на лікарняному особисто виявилсь що працівник заяймається своїми справами в дома.
  Чи можна в такому випадку винести догану працівнику?

 56. Екатерина Данюк on Лютий 26th, 2015 at 14:40

  Шановний Сергію! Зловживання з боку медичних працівників не тільки не караються, а й вдало завуальовуються “зверху” в системі МОЗ. Я вважаю, що догану винести не можна, оскільки немає підстав. Роботодавець має право звертатися до медичних установ із проханням перевірити обґрунтованість видачі працівникові листка непрацездатності. Проте, доцільніше для надання висновку з питань, пов’язаних із виданням і продовженням листків непрацездатності працівникам, роботодавцю слід звернутися до робочого органу відділення Фонду соціального страхування (раніше-ФССзТВП) за місцем взяття на облік як страхувальника. Фонд може перевірити заклад охорони здоров’я з питань експертизи тимчасової непрацездатності, обґрунтованості видачі листків непрацездатності, їх тривалості, виписки до роботи, направлення на МСЕК. В разі неправомірної видачі листка непрацездатності – відбувається і звільнення несумлінного працівника…

 57. Екатерина on Березень 13th, 2015 at 13:04

  допоможіть , будь ласка !
  в школе – интернате для кардиологически больных детей , где учится моя дочь.в 5 классе нам назначили учительницу от которой два года подряд отказывались классы. в этом учебном году на нашем классе , благодаря бесконечным жалобам родителей она получила уже две доганы . скажите могут ли уволить эту учительницу , если она одна воспитывает дочь до 18 лет ,которая учится в институте.
  очень прошу ответить, так как нет сил терпеть больше.

 58. Екатерина Данюк on Березень 16th, 2015 at 12:32

  Доброго дня, Катерино. За діючим трудовим законодавством одиноку матір можна звільнити за бажанням самого працівника або за згодою сторін. Інших варіантів законодавство не передбачає. Отже, потрібно домовлятися. Крім того, в результаті домовленості недобросовісного працівника рекомендується звільняти не за власним бажанням, а за згодою сторін. Пишіть і далі скарги, звертайтеся безпосередньо до керівника інтернату, а далі справа за ним щодо ініціювання звільнення за угодою сторін…

 59. Екатерина on Березень 16th, 2015 at 17:46

  велике дякую за відповідь. хоч і неутішну. увольняться учительница не хочет.
  всё что пообещало нам руководство школы поменять учителя в мае м-це. всё равно огромное спасибо , мы думали ,что нас обманывают и просто не хотят увольнять.

 60. галина on Березень 19th, 2015 at 21:23

  доброго дня, за виправлеення в класному журналі пердбачено дисциплінарне покарання. Можна уточнити. яке?

 61. Екатерина Данюк on Березень 20th, 2015 at 16:19

  Доброго дня, Галино. Вчителі та класні керівники несуть особисту відповідальність за стан ведення журналу. Кожне виправлення супроводжується пояснювальною запискою того, хто зробив виправлення, та засвідчується підписом директора школи та печаткою школи. Види дисциплінарної відповідальністі працівників школи передбачено в Статуті школи, Внутрішньому трудовому розпопорядку школи. Попередження, догана застосовуються залежно від певної ситуації.

 62. Денис on Березень 20th, 2015 at 20:32

  Доброго дня! Дружина працювала на підприємстві гол.бухгалтером. У квітні 2013 завагітніли, і у листопаді пішла у декрет. У березні 2014 написала заяву про надання відпустки по догляду за дитиною до 3х років.
  У жовтні 2014 на підприємстві пройшла перевірка вищестоящою організацією, яка виявила порушення у роботі гол. бухгалтера, які не тягнули за собою завдання збитків підприємству. Був складений акт із пропозицією директору прийняти міри до гол. буха.
  У лютому 2015 дружина написала заяву про вихід на роботу, так як з дитиною буде сидіти бабуся. Керівництво не хоче видавати наказ про прийняття на роботу дружини, так як є акт з порушеннями. Перевести на іншу посаду не погоджуються, так як підприємство маленьке (5 чол.) Наскільки правомірні дії керівника? Що можна зробити у такій ситуації?

 63. Екатерина Данюк on Березень 23rd, 2015 at 16:48

  Шановний Денисе, дії керівника неправомірні. Радимо зареєструвати заяву про вихід з декретної відпустки або надіслати її листом з повідомленням про вручення (якщо неможливо зареєструвати). Далі виходити на роботу і приступати до виконання своїх обов’язків. Якщо не допускатимуть до роботи, то потрібно звернутися зі скаргою в інспекцію праці.

 64. Світлана on Березень 23rd, 2015 at 17:55

  Доброго дня. Підкажіть будь-ласка чи потрібно створювати комісію для перевірки доповідної записки та письмових пояснень працівника перед винесенням останньому догани. Чим це регламентується? Чи потрібно в наказі вказувати на те, який саме дисциплінарний проступок вчинено і чим він заборонений? Дякую

 65. Екатерина Данюк on Березень 24th, 2015 at 10:35

  Доброго дня, Світлано. Рішенням керівника вашого підприємства для проведення розлідування можна створити комісію, проте законодавством це передбачено лише в державних установах. Догана оголошується в наказі, в якому обовязково має бути посилання на пункт чи розділ відповідного документу, що порушив працівник (трудовий договір, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадова інструкція тощо). Крім того, потрібно, щоб порушник був ознайомлений під розписку з таким документом. Обов’язково потрібно повідомити працівника під розписку про оголошення йому догани.

 66. ОЛЯ on Березень 25th, 2015 at 19:48

  якщо у працівника1 догана, чи має право керівник звільнити працівника?

 67. Екатерина Данюк on Березень 26th, 2015 at 10:49

  Шановно Ольго, ні не має права, оскільки за кожне порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: або догана, або звільнення ( відповідно до ст. 149 КЗпП).Крім того, “звільнення” не може бути застосовано за будь-який дисциплінарний проступок працівника, є певний законодавчо визначений перелік (наприклад, вчинення працівником за місцем роботи розкрадання майна роботодавця, появи працівника на роботі у нетверезому стані…)

 68. Екатерина Данюк on Квітень 9th, 2015 at 09:15

  Шановна Олено, ознайомтеся зі статтею “Догана: порядок накладення і зняття”, що розміще на http://www.kadrovik.ua/content/dogana-poryadok-nakladennya-znyattya. В даній статті містяться всі відповіді на Ваші запитання.

 69. Ніна on Травень 5th, 2015 at 09:03

  Доброго дня! Допоможіть розібратися! Працівника звільнили з держслужби 19.09.14 за п.3 ст.40 КзПП, цьому передували дві догани: 31.07.14 та 12.08.14. Він відмовився все підписувати, належним чином були складені акти, строки дотримані, профспілці надане подання, отримана негативна, але необгрунтована відповідь. Працівник звернувся до суду 10.10.14 з позовом про поновлення, скасування обох доган та виплату моральної шкоди, суд задовольнив позов в повному обсязі, подаємо на апеляцію. Незрозуміло, чому суд взагалі розглядав перші 2 догани, оскільки це суперечить ст.99 КАС. Поясніть, може ми щось не так розуміємо? Дуже дякуємо!

 70. Екатерина Данюк on Травень 6th, 2015 at 10:44

  Шановна Ніно, відповідно до п. 3 ст. 40 КЗпП України трудовий договір може бути розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо раніше до нього застосовувались заходи дисциплінарного стягнення, тому й суд розгядав догани, що доказами по даній справі і це аж ніяк не суперечить ст. 99 КпАП України.

 71. Ольга on Травень 12th, 2015 at 13:06

  Доброго дня! Підкажуть, будь ласка, чи можливо співробітнику винести догану за невиконання усного розпорядження керівника? Дякую.

 72. Екатерина Данюк on Травень 12th, 2015 at 14:48

  Шановна Ольго, догану можна винести працівнику за невиконання ним усного розпорядження керівника лише в тому випадку, якщо воно входить в коло обов’язків працівника відповідно до трудового договору, посадової інструкції та внутрішнього трудового розпорядку організації.

 73. Лілія on Травень 18th, 2015 at 12:49

  Доброго дня! Скажіть будь ласка, якщо через рік була знята догана, чи може ця догана провокувати людину в подальшому житті? І чи можна цією знятою доганою скористатися в суді? Чи потрібен наказ або якийсь документ про зняття догани? Велике дякую!

 74. Екатерина Данюк on Травень 18th, 2015 at 13:34

  Доброго дня, Ліліє. Догана після закінчення року з дня її накладення втрачає чинність автоматично і видавати спеціальний наказ (розпорядження) про визнання працівника таким, що не мав дисциплінарного стягнення в цьому разі, непотрібно. Варто зазначити, що відомості про оголошення догани, на відміну від заохочення, до трудової книжки не заносяться. Проте для ведення обліку застосування дисциплінарних стягнень про це робиться відповідний запис у розділ 2.2 «Дисциплінарні стягнення» доповнення до особового листка з обліку кадрів. Тобто, в певній мірі в суді роботодавець може використати дану догану як доказ. Зараз хвилюватися не варто, проте в будь-якому випадку працівнику необхідно сумлінно працювати і старатися.

 75. Лілія on Травень 19th, 2015 at 09:43

  Доброго дня! Велике спасибі за відповідь. Відкрию Вам карти. Я завідувач дошкільним закладом і у нас з мамою вихованця виникла конфліктна ситуація. Мама звинувачує нас в тому, що вірші на випускний дітям роздали 15 числа, а її дитині дали вірш 17. Хоча на репетиціях пісні дитина вивчала разом з усіма дітьми.Батьківський комітет збирав кошти на випуск дітей (альбом з фотографіями, подарунки для дітей, солодкий стіл дітям та квіти працівникам закладу) загальна сума становила 400 грн. Вихователь мав необачність передати інформацію про збір коштів мамі по телефону (так як мама дуже рідко з’являлась в дошкільному закладі, водила бабуся дитину в садок). Вже третій рік мама тягає нас по судах щоб ми сплатили їй моральну шкоду. Але для того щоб задовольнити її і заспокоїти, районний відділ освіти виніс вихователю догану в 2013 р. і на суді суд бере до уваги її догану. В догані написали: “Винести догану за недотримання педагогічної єтики стосовно дитини” Хоча вихователь до дитини відносилась дуже добре і з батьками завжди знаходила спільну мову. А чому так трапилось ні я, ні вихователь не можемо пояснити.І коли в тому році був суд – суддя завжди опералася на догану, хоча термін догани стік. І мама знову подала на суд (в тому році вона суд програла) і знову починається все по новому. Дитина вже закінчила перший клас, а мама ніяк не заспокоюється. Хоче 13 000 грн. морального збитку. Чи не могли б Ви підказати як нам діяти? Ми не можемо доказати що догана дали для того щоб закрити рота (вибачте) скандальній мамі – районо було впевнене що мама цією доганою заспокоїться, а вийшло навпаки вона скрізь нею афішує:- “Якщо винесли, значить вихователь винна”- говорить мама. Як доказати що ми не “слони” )))) Прошу пробачення за свій крик душі. Велике дякую.

 76. Екатерина Данюк on Травень 20th, 2015 at 15:58

  Шановна Ліліє, щоб щось радити, потрібно ознайомитися з позовними заявами, запереченнями та рішеннями по справі, тобто повністю вивчити справу. Ми надаємо такі послуги за окрему плату. За довідками можете звернутися по тел.(0412)46-51-25

 77. Іра on Травень 26th, 2015 at 08:53

  Доброго дня!Підскажіть будласка,я працевлаштована керівником гуртка у ліцеї,керівник вимагае написання звільнення за власним бажанням, чи мае він на це право?

 78. Екатерина Данюк on Травень 26th, 2015 at 10:47

  Шановна Ірино, ніхто Вас не може примусити звільнитися за власним бажанням, це лише Ваше право.
  ЮК “Юріс-консалт” надає консультації по трудовому праву за тел. 0412-46-51-25

 79. Лілія on Червень 3rd, 2015 at 11:40

  Чи має право суд стягнути з Відділу освіти моральне відшкодування на користь позивача, якщо відділ освіти не фінансує дошкільний заклад, а тільки бере на роботу педпрацівників?

 80. Екатерина Данюк on Червень 8th, 2015 at 10:41

  Шановна Ліліє, відповідач (той, хто Вас приймав на роботу) по Вашій справі буде відшкодовувати моральну шкоду, якщо суд прийме відповідне рішення з приводу цього.

 81. Лілія on Червень 9th, 2015 at 10:24

  Доброго дня! Величезне ДЯКУЮ. Пробачте за турбування. Гарного Вам літа та відпочинку!!!!

 82. Інна on Липень 1st, 2015 at 18:25

  Доброго дня! Допоможіть розібратись у ситуації з моєю колегою (держслужба).
  06.02.2015 р. їй винесено догану за порушення трудової дисципліни.
  У травні 2015 р. за поданням начальника відділу догану знято.
  З 01.07.2015 р. відбулись певні зміни у штатному розписі установи. Внаслідок цього усіх спеціалістів І категорії переведено на посади головних спеціалістів, окрім особи, яка мала догану. Відповідальна особа відділу кадрів мотивувала це тим, що не пройшов рік після зняття догани.
  Чи правомірно це?

 83. Екатерина on Липень 2nd, 2015 at 09:48

  Шановна Інно, встановлюючи річний строк дії дисциплінарного стягнення, законодавець разом з тим допускає можливість дострокового його зняття, якщо працівник, що був підданий дисциплінарному стягненню, не здійснив нового дисциплінарного проступку і проявив себе як сумлінний працівник.Про дострокове зняття дисциплінарного стягнення видається наказ (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу. Працівник, з якого достроково було знято дисциплінарне стягнення, вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення !!!!

 84. Юлія on Липень 3rd, 2015 at 14:41

  Сажіть будь-ласка, я захотіла звільнитись, попередила про це директора у якого працювала,та не попередила директора у якого числилась по документам,не написала заяву про звільнення,та біля 10 днів не виходила на роботу,сьогодні отримала дзвінок від обох начальників завтра вранц їду звільнятись,зарплату отрипмала,не відвідувавши роботу, директор сказала,що повинна буду виплачувати щось їм.
  Що буде завтра?
  Чого очікувти?
  Це моє перше місце роботи,майже нічого про це не знаю,тому там віднеслась до звільнення…

 85. Екатерина on Липень 6th, 2015 at 07:24

  Доброго дня, Юліє! Радила Вам на майбутнє спочатку радитися щодо питань, які виникають у трудових відносинах, а тоді вчиняти певні дії. У даній ситуації допущено багато помилок з вашого боку. Через те, що Ви не написали заяву на звільнення вчасно та не зареєстрували її, не ходили на роботу, не маєте поважної причини пропуску роботи (наприклад, тимчасова непрацездатність, оформлена належним чином), ваші дні невиходу на роботу є прогулом, за що Вас можуть звільнити з негативними для Вас наслідками.

 86. Ірина on Липень 23rd, 2015 at 16:36

  Доброго дня !підкажіть мені будь-ласка . я була призначена на посаду головного бухгалтера ( випробувальний термін 6 місяців ) в 2013 році. в 2015 році були виявнені порушення за мій період та не мною особисто а моїми працівниками Після закінчення випробувального терміну мене переведену на посаду провідного бухгалтера . Чи правомірно до мене застосовувати ( тепер ) якісь дії ? мене по їдеї вже позбавили посади ? ))Дякую

 87. Екатерина on Липень 24th, 2015 at 12:11

  Для відповіді на Ваше запитання необхідні уточнення: чи працюють ще працівники, що допустили порушення, чи є штрафні санкції, що накладаються контролюючими органами за такі правопорушення тощо.

 88. Людмила on Липень 26th, 2015 at 11:58

  Доброго дня! У січні 2015 року за результатами перевірки КРУ мені було оголошена догану як би за невиконання вимог посадової інструкції (конкретно яких не вказано) і позбавили місячної премії. Під розписку з наказом не ознайомлена, читала наказ особисто. Третього березня керівник підприємства і головний бухгалтер перед персоналом (приблизно 50 осіб присутніх) попросили вибачення і сказали, що помилково оголосили догану, так як дійсно моїх питань у акті КРУ порушено не було, пообіцяли зняти догану, але сказали написати пояснення. Я пояснення не написала. Акта про відмову надати пояснення керівництво, на скільки я знаю, не складало. 20.07.2015 року заступник головного бухгалтера телефоном мене повідомила, що фінансовим працівникам (я до них відношусь) надають премію до дня бухгалтера, а мені не дають оскільки в мене не знята догана. Заступник звернулася до начальника з проханням надати мені премію, на що той відповів, щоб я написала пояснення і тоді з мене буде знято догану і виплачено премію. Я відмовилася і премії не отримала. Підскажіть мені, будь-ласка, на скільки правомірні дії керівництва і що мені робити далі?

 89. Екатерина on Липень 27th, 2015 at 15:35

  Шановна Людмило, про дострокове зняття догани з працівника видається наказ (розпорядження) керівника, який його наймав на роботу та відповідно застосовував стягнення, де мотивується ухвалене рішення. Даний наказ доводиться до відома бухгалтерії підприємства. Для зняття догани пояснень не потрібно, пояснення необхідні були при винесенні догани. Дії Вашого керівництва неправомірні та незрозумілі. Догана оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку, що у Вашому випадку не було зроблено.

 90. Людмила on Серпень 3rd, 2015 at 11:40

  Доброго дня ! Вихователь прийнята на роботу з випробувальним терміном. Як правильно її звільнити, якщо вона цей термін не пройшла?

 91. Людмила on Серпень 3rd, 2015 at 11:46

  Це запитання

 92. Екатерина on Серпень 3rd, 2015 at 15:46

  Шановна Людмило, потрібно вихователя звільнити як такого, що не витримав випробування відповідно до ст. 28 КЗпП України. Корисна інформація: http://kadrhelp.com.ua/notatki-dlya-kadrovika-viprobuvalniy-strok-dlya-pracivnika

 93. наталіі on Серпень 13th, 2015 at 18:28

  Скажіть будь ласка , чи є якась база, куди вносять статті про звільнення працівників

 94. Екатерина on Серпень 14th, 2015 at 07:40

  Доброго дня, Наталя. Запис про звільнення з посиланням на статтю КЗпП України вноситься в трудову книжку, на основі наказу про звільнення працівника, бази, про яку Ви запмитуєте, не існує.

 95. Лілія on Серпень 14th, 2015 at 14:05

  Доброго дня, скажіть будь-ласка чи підпорядковується бухгалтер відомчого ДНЗ завідуючій цього закладу? Чи вправі бухгалтер ДНЗ самочинно нараховувати заробітн плату на свій розсуд ставлячі премію, самочинно витрачати кошти. Що робити якщо бухгалтер ДНЗ саботує вказівки завідуючої цього ж закладу, відмовляється давати пояснення, за якою причиною не викона вказівку. Чи може завідуюча ДНЗ накладати дисціплінарні стягнення на бухгалтера ?

 96. Екатерина on Серпень 14th, 2015 at 14:38

  Шановна Ліліє, консультацію можете отримати за телефоном 067-364-33-77.

 97. валентин on Вересень 12th, 2015 at 19:26

  доброго вечора. підскажіть як вийти з даної ситуації. за працівником було помічено таке, що з студентів він отримував кошти на заправку учбового автомобіля, але даний автомобіль заправляв на меншу суму, а значну різницю залишав собі. які мої правомірні дії до цієї людини, чи маю я як керівник засосувати до нього догану. завчасно дякую за відповідь.

 98. Екатерина on Вересень 21st, 2015 at 08:41

  Шановний Валентине, щоб застосувати догану, потрібно, щоб працівник порушив внутрішні правила та дисципліну підприємства, свої посадові обов’язки. За консультацією звертайтеся за тел. 067-364-33-77

 99. Людмила on Вересень 26th, 2015 at 21:32

  Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, чи правомірною є винесена догана, за те, що я як директор школи видала наказ “Про надання щорічних відпусток працівникам школи”. Чи дійсно означений наказ видано з перевищенням повноважень?
  Людмила

 100. Людмила on Вересень 26th, 2015 at 21:32

  Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, чи правомірною є винесена догана, за те, що я як директор школи видала наказ “Про надання щорічних відпусток працівникам школи”. Чи дійсно означений наказ видано з перевищенням повноважень?

 101. Екатерина on Вересень 29th, 2015 at 09:24

  Шановна Людмило, у своїй діяльності директор повинен керуватися предусім статутом (положенням) закладу, колективним договором та чинними нормативно-правовими актами (Закон України “Про відпустки” та багато інших). Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою КМУ №346 від 14.04.1997 року, всановлено наступне:
  Право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що працюють у навчальних закладах та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) та наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.

  За другий та наступні роки роботи відпустка надається згідно з графіками, які затверджуються власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
  Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.
  Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

  Тобто, якщо дані норми дотримано у складеному графіку відпусток та наказу «Про надання щорічних відпусток працівникам школи», то наказ правомірний.

 102. Ірина on Жовтень 7th, 2015 at 14:40

  Доброго дня,
  Чи правомірно зняли мені премію в державній установі, якщо склали акт при відсутності на робочому місці 40 хв, хоч я перебувала в адміністративному корпусі а не за його межами. і Яким законом це регулюється.
  Дякую

 103. Екатерина on Жовтень 8th, 2015 at 11:39

  Ірино, чи правомірно чи ні – сказати важко, я не знаю специфіку вашої роботи, посадової інструкції, колективного договору, правил внунтрішнього розпорядку – локальних нормативно-правових актів вашої організації. В ст. 151 Кодексу законів про працю України встановлено, що заохочення до порушника (поки діє дисциплінарне стягнення) не застосовуються. Премія є видом заохочення, тому весь цей період вона виплачуватися не буде.

 104. Наталія on Жовтень 19th, 2015 at 18:58

  Добрий вечір. Допоможіть будь-ласка у вирішенні такої проблеми.Я працюю медичною сестрою в сільській школі. Під час робочого дня,чи маю право покидати своє робоче місце,і виконувати вказівки директора,які не входять в мої посадові інструкції (наприклад,відвіз дітей додому)Дякую

 105. Карина on Жовтень 19th, 2015 at 20:10

  Добрий вечір! Чи правомірною є винесення догани працівнику банку за погані бали, отриманні при обслуговуванні таємного покупця?

 106. Екатерина on Жовтень 20th, 2015 at 07:27

  Доброго дня, Наталіє. Права і обов’язки медичної сестри вказані в посадових обов’язках. Ви не зобов’язані виконувати те, що не входить до ваших обов’язків.

 107. Екатерина on Жовтень 20th, 2015 at 07:35

  Шановна Карино, читайте внутрішні правила банка та свої посадові інструкції, інші документи,які Ви підписували, що стосуються Вашої роботи. Перед винесенням догани повинен бути складений акт порушення трудової дисципліни, а Ви повинні були написати пояснення. Крім того, що значить “таємний покупець”? Ви повинні якнайкраще обслуговувати кожного клієнта без винятку. Додатково можна звернутися за тел. 0412-46-51-25

 108. Катя on Жовтень 27th, 2015 at 18:28

  Майстер виробничого навчання Маков був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання виховної роботи серед своїх учнів, які у вихідний день вчинили бійку на танцювальному майданчику у міському парку.
  Маков з накладеним дисциплінарним стягненням не погодився і звернувся до комісії по трудових спорах з вимогою визнати його накладення неправильним.
  Як повинен бути вирішений спір?

 109. Екатерина on Жовтень 28th, 2015 at 08:18

  Шановна Катерино, замовляйте відповідь на Вашу задачу по номеру: 0412-46-51-25

 110. Юля on Листопад 12th, 2015 at 14:51

  Добрий день!Таке питання, чи можна до працівника, який з,явився на роботу в нетверезому стані, застосувати таке дисциплінарне стягнення, як виправні роботи на місяць?
  Якщо можна, то як правильно оформити наказ?

 111. Екатерина on Листопад 12th, 2015 at 15:53

  Шановна Юліє, уважно прочитайте статтю. Тоді зрозумієте, що Ваше питання – нерозумне: виправні роботи – це адміністративне стягнення.

 112. Юля on Листопад 12th, 2015 at 16:06

  Зрозуміло, дякую. А понизити його у посаді, тимчасово, можливо?

 113. Олена on Листопад 16th, 2015 at 18:00

  Доброго дня. Знаходжусь у декретній відпустці, але в цей період нп роботі проходить перевірка, ревізія. На мене хочуть накласти штраф 150 грн. Чи прааомврні дії перевіряючих? І чи повинна я сплачувати штраф. Як правильно діяти? І вщагалі чи маю право підписувати акти перевірки.

 114. Екатерина on Листопад 17th, 2015 at 12:28

  Доброго дня, Олено! Щоб відповісти на Ваші питання потрібно знати: 1) Ви – найманий працівник чи ФОП; 2) за який період перевірка?;3) коли виданий наказ про відпустку (на який період видано лікарняний лист?)

 115. Марина on Листопад 18th, 2015 at 14:42

  Підскажіть , будь ласка. Чи можуть накласти штраф у вигляді зняття 10 % від заробітної плати за запізнення на роботу на від 10 до 20 хвилин з поважних причин, є довідка що на той момент людина на той момент перебувала у стоматолога.?

 116. Екатерина on Листопад 19th, 2015 at 08:26

  Доброго дня, Марино. Взагалі застосування штрафів працедавцем є порушенням трудового законодавства, оскільки грошовий штраф до числа дисциплінарних стягнень не входить.

 117. Катя on Листопад 24th, 2015 at 12:42

  Чи може людина написати заяву на декретну відпустку, якщо її вісторонено від роботи

 118. Екатерина on Листопад 24th, 2015 at 15:53

  Шановна Катерино, відсторонення (в тому значенні, що вживається в ст. 46 КЗпП України) від роботи не є перешкодою у написанні заяви на декретну відпустку.

 119. Леся on Грудень 7th, 2015 at 16:18

  доброго дня. в мене таке запитання якщо юрист управління відписував на на звернення до суду, оскаржував рішення суду. але для виконання рішення суду про сплату коштів позивачу, грошей на рахунку управління не має, за це йому було оголошено про догану, як саме це оформити в наказі про догану. дякую

 120. Екатерина on Грудень 8th, 2015 at 09:24

  Шановна Леся, ваше питання є незрозумілим. Будь ласка, уточніть його.

 121. Марина on Грудень 27th, 2015 at 15:41

  Доброго дня! Підскажіть, чи можна керівнику школи винести ЗАУВАЖЕННЯ? І як його оформити та затврдити (наказом)?

 122. Екатерина on Січень 5th, 2016 at 11:02

  Доброго дня, Марино! В Кодексі законів про працю передбачено наступні дисциплінарні стягнення: догана; звільнення. Для окремих категорій працівників (наприклад, суддів, працівників органів внутрішніх справ) в нормативно-правових актах можуть бути закріплені інші різновиди дисциплінарних стягнень, зокрема зауваження.

 123. Наталія on Січень 30th, 2016 at 15:16

  Я працюю вчителем початкових класів.Одного разу сталось так,що директор в усній формі відпустила мене їхати до районого відділу освіти,так як t у класі 10*Частину дітей забрали батьки,а 5 учнів залишилось з вихователькою гпд.Я провела 3 уроки,і поїхала по справі (я зам. профкома, з’ясувати у бухгалтерії зарплату, та чому не платять індексацію вчителям)не допрацювавши 35 хвилин.Через де який час зав.відділом освіти наполягає ,щоб директор написала на мене догану.Питання: Чи правомірно в данному випадку виносити дисциплінарне стягнення?

 124. Екатерина on Лютий 1st, 2016 at 15:38

  Шановна Тетяно, спірне питання. По-перше, ніхто нікого не може примусити писати догану; те, що Вас відпустив директор в усному порядку, а потім напише догану за Вашу відсутність на роботі, то на совісті даної людини. Взагалі, потрібно попереджати письмово керівника про відгул (незалежно від його тривалості).

 125. катерина on Лютий 10th, 2016 at 16:39

  Доброго дня! Проконсультуйте, будь ласка, чи можна вчителю за те, що він не записав у класному журналі проведених ним уроків здійснити відрахування заробітної плати за ту кількість годин, яка не записана?

 126. Екатерина on Лютий 15th, 2016 at 10:46

  Доброго дня, Катерино.Для контролю за дотриманням працівниками встановленого режиму робочого часу ведеться Табель обліку використання робочого часу за типовою формою N П-5, затвердженою наказом N 489, яка застосовується з 1 січня 2009 року.У Табелі робляться відмітки про фактично відпрацьований час, а також відхилення від нормальних умов роботи.У Табелі обліку проставляються тільки реально проведені уроки, записані до класного журналу та Журналу заміни пропущених уроків. Дані про нез’явлення на роботу, інші відхилення від нормальних умов роботи має бути документально підтверджено. Наприклад, дні хвороби повинні підтверджуватися листком непрацездатності, дні відряджень – наказами на відрядження, відпустки – наказами на надання відпустки, години заміни тимчасово відсутнього вчителя – відповідним наказом, відмітками в Журналі заміни пропущених уроків тощо. Тобто, Вашу ситуацію можна вирішити.

 127. Анна on Лютий 23rd, 2016 at 09:45

  Добрий ранок! Скажіть, будь ласка, чи можна дати догану людині, яка виконує обов’язки головного бухгалтера (основна посада бухгалтер І категорії), за фінансові порушення???

 128. Екатерина on Лютий 23rd, 2016 at 12:14

  Доброго дня, Анно. Все залежить від того, коли виявлено фінансові порушення, коли і на підставі чого Ви приступили до виконання обовязків головного бухгалтера, що зазначено в посадовій інструкції головного бухгалтера та від багатьох інших факторів…

 129. катерина on Березень 2nd, 2016 at 15:44

  Багатьох людей цікавить питання оплати за газопостачання при умові отримання субсидії. Наприклад, така ситуація: держава надала норму 450 метрів кубічних газу на місяць, сплачує певні кошти управління соціального захисту і визначена обов’язкова плата споживачу. Чи потрібно вносити обов’язкову плату, якщо споживач не використовує визначену норму, а управління соціального захисту повністю покриває суму, на яку використано газу?

 130. Олександр on Березень 12th, 2016 at 22:15

  Підскажіть, чи правомірне буде винесення догани за невиконання планових показників продажів. Як що, планують винести догану за не досягнення поканика продажу продукту. Який не виконується систематично в всій системі організації більшістю співробітниками яким його довели.

 131. Екатерина on Березень 14th, 2016 at 09:28

  Доброго дня, Олександре. Відповідь на Ваше запитання залежить від того, в якому вигляді доведено Вам план, яким чином дане питання врегулювано у Вашій посадовій інструкції тощо.

 132. катерина on Березень 17th, 2016 at 13:52

  Чи можливо отримати відповідь на моє запитання, відправлене 2 березня?

 133. Екатерина on Березень 18th, 2016 at 08:35

  Шановна Катерино, замовляйте консультацію з даного питання за тел. 067-364-33-77.

 134. Людмила on Березень 22nd, 2016 at 14:40

  Чи можна звільнити працівника за неадекватну поведінку ( лайка,погрози) іншим працівникам.

 135. Екатерина on Березень 23rd, 2016 at 09:16

  Шановна Людмило, можна, якщо все грамотно оформити.

 136. Віталій on Квітень 16th, 2016 at 12:00

  Чи мають право дати догану працівнику (бюджетна організація), який з вівторка по четвер запізнюється на роботу в зв”язку з:1) незабезпечення житлом (молодий спеціаліст, цільове направлення); 2) відсутнє транспортне сполучення зранку (крім понеділка і п”ятниці), відстань від дому до роботи – 30 км, перший прямий рейсовий автобус – в 12:00, початок роботи о 9:00, тому їду по дорозі за 10 км (є транспорт), далі – автостопом? Вважаю вини працівника тут немає, отже і підстав для догани теж, про те на роботі є працівники – “мертві душі” – сумісники, які прогулюють більше 3-х годин в день – що можна вказати в поясненнях при йх вимаганні роботодавцем.

 137. Екатерина on Квітень 20th, 2016 at 10:17

  Шановний Віталію, потрібно домовлятися з керівником підприємства, для якого є право, а не обов’язок виносити догани. Крім того, Вам варто не про “мертві душі” думати, а власне про те, що у разі звільнення з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни або звільнення за власним бажанням протягом трьох років Ви будете зобов’язані відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання, пропорційно терміну навчання за державні кошти та компенсувати замовникові всі витрати, оскільки працюєте за цільовим направленням.

 138. Олесандр on Квітень 21st, 2016 at 10:39

  Доброго дня!. Під час робочого дня на 15 хв вийшов в магазин по воду, столової на підприємстві немає, чи можуть зняти за це, місячну премію?

 139. Екатерина on Квітень 22nd, 2016 at 10:40

  Доброго дня, Олександре. Кожне підприємтво має свої Правила внутрішнього трудового розпорядку. Відповідь на Ваше запитання залежить від того, чи складено належним чином акт про відсутність працівника на робочому місці, які працівником надані заперечення, чи винесено догану, ознайомлено працівника з нею і т.п. Якщо Правилами або іншим локальним правовим актом підприємства передбачено виплату премій, зняття місячної премії під час дії дисциплінарного стягнення, то невиплата премії можлива.

 140. Олена on Травень 12th, 2016 at 20:43

  Доброго дня! Чи може бути догана директору за низький рівень контролю причиною щодо не продовження строкового договору. І за якою ст.. може бути проведено звільнення?

 141. Екатерина on Травень 13th, 2016 at 08:32

  Доброго дня, Олено. Відповідно до частини першої статті 1471 КЗпП право застосування дисциплінарного стягнення, а отже, і догани, надається тому органові, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) цього працівника.До керівників підприємства як найманих працівників стягнення вправі застосовувати той орган, який відповідно до законодавства і статуту приймає керівника на роботу. За одну догану звільнити не можна. Звільнення як захід дисциплінарного стягнення — це розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і пункту 1 статті 41 КЗпП.

 142. юля on Травень 16th, 2016 at 08:49

  Доброго дня!
  Чи несе вихователь відповідальність за дитячі іграшки, велосипеди, які вони приносять з дому?

 143. Екатерина on Травень 17th, 2016 at 07:41

  Шановна Юлія, вихователь несе персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час їх перебування в установі та несе відповідальність за виконання всіх обов’язків, покладених Посадовою інструкцією та статутом, внутрішнім розпорядком установи- дошкільного закладу, в якому працює. Дані проблемні питання вирішуйте з керівником закладу.

 144. Вікторія on Червень 9th, 2016 at 13:22

  Мій керівник оголосив мені догану та позбавив премії за те, що я відмовилася виконувати роботу, яка не входить в мої обов’язки. Це ж не правомірно?

 145. Екатерина on Червень 10th, 2016 at 12:08

  Шановна Вікторіє, якщо Ви впевнені в своїй правоті, потрібно все описати в письмовому пояснені і оскаржувати догану.

 146. Катерина on Червень 22nd, 2016 at 14:43

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи можна винести догану працівникові за недопуск комісії до перевірки основної документації та нездачу річної звітної документації, затвердженої наказом?

 147. Екатерина on Червень 23rd, 2016 at 10:24

  Шановна Катерино, слід визначити фактичне коло обов’язків працівника через посадову інструкцію, накази … Виникає також питання: що за комісія? Можемо надати грунтовну консультацію при наявності певної інформації.

 148. Катерина on Червень 23rd, 2016 at 12:07

  Екатерина, як можна отримати більш детальну консультацію та скільки це коштуватиме?

 149. Екатерина on Червень 24th, 2016 at 07:45

  Зателефонуйте на номер 067-364-33-77

 150. Ігор on Липень 2nd, 2016 at 02:42

  Доброго ранку! Підкажіть будь ласка, чи може бути винесена догана директору школи за те , що у день проведення ДПА був наказ по школі у кількості 45 сторінок
  але не було протоколу педради. який пишеться після її проведення ,за кілько днів
  до ДПА .Як ,що так , то яку процедуру повинна виконати інспектуюча особа. Чи повинна Вона після ревізії залишити , або скласти на місці службову справку та ознайомити адміністрацію школи під роспис з результатами перевірки і тільки після цого залишити приміщєння школи ,чи ні .
  (бо такої процедури не було ).
  І наступне питання з вишче сказаного. Чи являється це порушення ,як ,що воно є ,
  суворим порушенням “Закону України про Освіту” Дуже дякую.

 151. Екатерина on Липень 2nd, 2016 at 13:27

  Шановний Ігоре, складовою частиною освітнього процесу є ДПА. ДПА регулюється рядом нормативно-правових актів, в тому числі локального характеру. Поняття суворого порушення як такого нема в законодавстві. Потрібно завжди слідувати діючим нормативно-правовим актам і процедурам описаних в них. Ключовим є не порушення процедури інспектуючої особи, а те, щоб наявні порушення директора не стали на заваді дійсності проведення ДПА!!!

 152. Ігор on Липень 2nd, 2016 at 18:46

  Доброго вечора Екатерина ! Дякую за відповідь ! Але поясніть будь ласка ,більш
  простою термінологією ,чи виноситься догана у данному випадку і чи являється
  це порушенням закону . ДПА пройшло без жодних зауважень на достатному рівні
  крім одного. Із повагою до Вас.Дякую!

 153. Людмила on Липень 24th, 2016 at 18:46

  Скажіть будь-ласка які терміни оскарженна догани?. Мені винесено догану, при цьому в установі де я працюю триває реорганізація. Всі працівники а т.ч. і я переведені до нової установи з новим ЄДРПОУ. Чи є моя догана чинною ? . Коли я спробувала вияснити деякі питання мені кадри пояснили , що при переводі повинні були зняти цю догану автоматично. На час переводу місяць з дати винесення догани не минув. А на сьогодні мені говорять кадри, що догану зняти не можна і термін їїї закінчиться через півроку?

 154. Екатерина on Липень 25th, 2016 at 09:51

  Шановна Людмило, якщо працівник, якому оголошено догану, до її зняття був звільнений з роботи, а потім з часом знову працевлаштувався до цього самого роботодавця, уклавши з ним новий трудовий договір, то цей працівник вважатиметься таким, що не має дисциплінарного стягнення. У разі переведення працівника, якому оголошено догану, на іншу роботу (за іншою посадою чи професією) на тому самому підприємстві, догана залишиться чинною до її зняття в установленому порядку, оскільки при переведенні працівника на іншу роботу змінюється лише його трудова функція, а сам договір залишається чинним.

 155. Світлана on Серпень 7th, 2016 at 19:43

  Скажіть, будь ласка, чи може орган управління освіти винести мені догану, я є керівник дошкільного закладу, видала наказ на прийняття вихователя без відповідної освіти 01.08.2016 р. , а 02.08.2016 скасувала дію даного наказу , працівник до роботи не приступав, заробітна плата йому не виплачувалась, тому що приступити до роботи він повинен був з 02.08.2016 р., начальник відділу освіти сказала написати пояснення , а я не написала , тому що рахую що я нічого не порушувала, вони мені погрожують доганою. Скажіть що я повинна робити, і що до мене можна застосувати. Дякую.

 156. таня on Серпень 8th, 2016 at 16:28

  Після скількох доган працівника можуть звільнити?чи має юридичну дію наказ по ппереведення на іншу посаду працівника,складений під часлікаоряноол?

 157. Екатерина on Серпень 10th, 2016 at 07:40

  Шановна Світлано, Ви порушили порядок прийому на роботу і, можливо, порядок звільнення з роботи (нам невідомо, на якій підставі Ви скасували наказ на прийом)!

 158. Екатерина on Серпень 10th, 2016 at 08:08

  Шановна Тетяно, звільнити можуть – все на розсуд адміністрації. Переведення на іншу посаду у зв’язку з чим?

 159. Алла on Серпень 12th, 2016 at 11:07

  Скажіть будь ласка , порушення допущене працівником у березні поточного року. 29.04.2016 року внаслідок реорганізації державного органу працівника скорочено. Чи повинен нести відповідальність керівник структурного підрозділу в якому працював звільнений працівник? Як враховується той факт , що на момент вчинення порушення -був один держорган ( де працював звільнений працівник і його безпосередній керівник, а на момент розгляду дисциплінарною комісією безпосередній керівник працює в іншому державному органі . куди він переведений внаслідок реорганізації ?

 160. Марина on Серпень 16th, 2016 at 09:55

  Добрий день!!Скажіть будь ласка.Якщо я працюю,але мені на цій роботі хочуть ще добавити роботу,яка дуже відповідальна,і мені страшно,так я виховую одна дитину,Керівництво каже що вона мені буде виписувать догани.Скажіть будь ласка як мені поступить,????

 161. Екатерина on Серпень 16th, 2016 at 14:37

  Шановна Марино, суть Вашого питання не зовсім зрозуміла: де працюєте, ким, що за “відповідальна робота”… Відстояти і захистити себе можна лише в тому випадку, якщо Ви знаєте свої права, обов’язки і відповідальність за невиконання свого в даному випадку – трудового обов’язку, тому ми можемо надати грунтовну консультацію. Замовляйте консультацію за тел. 067-364-33-77

 162. Екатерина on Серпень 30th, 2016 at 11:03

  Доброго дня, Алла. Чи може нести керівник відповідальність залежить від форми реорганізації підрозділу, від порушення тощо ?! Потрібно більше інформації для надання точної відповіді.

 163. Сергій on Вересень 5th, 2016 at 22:14

  Доброго дня, скажіть будь ласка 10.08.2016 року на мене складено акт про порушення трудової дисципліни на підставі службової записки ст.охоронця за те що я спав на посту але я цього не робив,( мені 62 роки і на мене ідуть постійно “наїзди” щоб я звільнився пенсіонери нікому не потрібні) мені не повірили а повірили ст. охоронцю. За дану дію з мене було знято надбавку з заробітньої платні. А 19.08.2016 року за цю ж дію посилаючись на те що я постійно порушую трудову дисципліну винесено догану. Пройшло більше 1 місяця з дня складання акту про моє порушення тим більше за нього хоч і не правомірно, мене уже було покарано ( знято надбавку ). Чи законно мені було винесено догану.

 164. Екатерина on Вересень 8th, 2016 at 11:40

  Доброго дня, Сергію. Відповідно до ч.1 ст. 148 КЗпП догана застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. Протягом строку дії догани (а це 1 рік, якщо не знімуть достроково догану) як дисциплінарного стягнення заходи заохочення відповідно до частини третьої статті 151 КЗпП до працівника не застосовуються; в разі оголошення працівникові догани відповідними положеннями про преміювання може передбачатися позбавлення такого працівника премій, інших заохочувальних виплат або зниження їх розміру. Тобто спочатку повинні були винести догану, ознайомити Вас з наказом про накладення на Вас догани, а потім знімати ” надбавку до заробітної платні”.

 165. Дмитро on Вересень 25th, 2016 at 20:59

  чи може міський голова оголосити догану особисто своїм розпорядженням заступнику, якого на посаду затверджено рішенням сесії, чи догана повинна бути винесена на підставі рішення сесії. Чи може міський голова не подати щомісячне преміювання на затвердження сесії без пояснень причини зняття премії, просто не винести питання на сесію.

 166. Екатерина on Вересень 26th, 2016 at 10:59

  Доброго дня, шановний Дмитро!
  Відповідно до ч.1 ст.147-1 КЗпП України дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення) даного працівника. На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті. Відповідно до ст.10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється: на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови – секретаря ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання відповідною радою; на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради шляхом затвердження відповідною радою. Застосування юридичних санкцій провадиться в установленому законом порядку, з дотриманням процесуальних норм відповідної галузі права. Процедура застосування дисциплінарного стягнення, визначена ст.ст.148-151 КЗпП України, та передбачає кілька стаді. Потрібно в судовому порядку оскаржувати дане розпорядження.

 167. катерина on Жовтень 10th, 2016 at 15:41

  Доброго дня! Скажіть чи правомірна догана директору школи за те, що вчитель непедагогічно вів себе з учнем? Директор саме за це оголосила догану вчителю. А за яке порушення з цього приводу догану отримала директор? Вона ж не може передбачити дії педагога. і за свою діяльність на уроці повну відповідальність несе вчитель.

 168. Наталія on Жовтень 12th, 2016 at 14:48

  Я працювала за основною посадою і мала 0,5 ставки внутрішнього сумісництва. Згідно рішення суду мене поновлено на посаді. Роботодавець поновив мене лише на 1,0 ставки. Чи правомірні такі його дії? Чи дають вони мені підстави звільнитися чере зміну істотних умов праці?

 169. Екатерина on Жовтень 19th, 2016 at 11:20

  Шановна Наталіє, у Вашій ситуації відсутня підстава звільнення через зміну істотних умов праці. Для отримання детальної консультації – звертайтеся за тел. 067-364-33-77.

 170. Валентина on Жовтень 20th, 2016 at 09:50

  Доброго дня! Скажіть будь-ласка, яку відповідальність несе завідувач дошкільним навчальним закладом за те, що свідомо прийняв на посаду вихователя людину, яка взагалі не має педагогічної освіти? Дякую.

 171. Екатерина on Жовтень 25th, 2016 at 07:43

  Шановна Катерино, консультацію замовляйте по тел. 067-364-33-77.
  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

 172. Екатерина on Жовтень 25th, 2016 at 10:52

  Шановна Валентино, статтею 265 КЗпП передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
  Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог законодавства про працю передбачено накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності (від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). В посадових обов’язках керівника дошкільного навчального закладу, що грунтуються на основі законодавства України (ЗУ “Про освіту” …..,Постанова КМУ від 12.03.2003 р. №305 “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”…), чітко передбачені його права, обов’язки та відповідальність (в т.ч. дисциплінарна – звільнення з посади). Тому варто задуматися перед тим, як приймати на роботу вихователя, що не відповідає освітньо-кваліфікаційним вимогам…

 173. Влада on Листопад 9th, 2016 at 11:58

  Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, з працівника знято догану 15 жовтня, а 16 жовтня видали наказ про нарахування премії за вересень місяць, чи правомірно буде нарахувати цю премію працівнику?і

 174. Екатерина on Листопад 9th, 2016 at 12:50

  Шановна Владо, підприємство самостійно визначає умови та розміри преміювання у положенні про преміювання, яке є складовою частиною діючої на підприємстві системи оплати праці. Положенням про преміювання мають визначатися виробничі упущення та інші порушення, за які працівники позбавляються премії повністю чи частково. Якщо у Вашому випадку йде мова про премію за виробничі показники за вересень місяць, то ця виплата передбачається системою оплати праці, і не є заходом заохочення за успіхи в роботі, оскільки згідно зі ст. 151 КЗпП до працівника протягом строку дисциплінарного стягнення не застосовуються заходи заохочення.

 175. Тетяна on Листопад 11th, 2016 at 14:56

  Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, в нас на підприємстві є працівниця, яка розлучена і має трьох неповнолітніх дітей. Чи можно звільнити таку працівницю, якщо вона систематично не виконує своїх посадових обовязків.

 176. Екатерина on Листопад 14th, 2016 at 14:26

  Шановна Тетяно, краще домовитися з таким працівником і звільнити його за угодою сторін.

 177. Катерина Бялас on Листопад 17th, 2016 at 21:07

  Доброго вечора. Підкажіть як правильно і коректно вийти із ситуації що в мене склалася. Під час реорганізації у державній установ і я знаходилася у відпустці по догляду за дитиною по досягненню нею 3 років. Мене перевели на посаду начальника відділу. у вересні 2016 року я дотроково перервала відпустку по догляду за дитиною і вийшла на роботу. Приступивши до виконання обов’язків. НАчальник управління направив до офісу який офіційно не є у оренді державного органу. мені надано лише посадову інструкцію. Коли я попросила подоження про відділ у відділі кадрів мені було відмовлено і вказано на те що положення повинен надати вам начальник управління. начальник управління мені надав розпечатку положення із компютера. і каже навіщо це мені. тіпа керуйся на цим і відстань. у відділі числиться 12 осіб державних службовців. 4 із них по при всі мої намагання відмовляються від виконання завдань які покладено на відділ. а сасме це заступник начальника віддлу, головний спеціаліст відділу, і 2 провідні спеціалісти віддіду. як вплинути нан дану ситуації коли начальник управління знає про це. і ніяких підтримок їз його сторони не чекай. але є іще вищий керівник начальник головного управління в області

 178. Олена on Листопад 18th, 2016 at 10:47

  Доброго дня! Я працюю в ПТНЗ викладачем історії і на 0,25 ставки виконую роботу методиста ( в мої обовязки входить, як мені сказали – займатися атестацією педпрацівників та курсами підвищення кваліфікації). З кінця вересня наш заступник директора з НР пішла на лікарняний і мене попросили усно змінювати розклад, який вона роздрукувала вже наперед і робити заміни, якщо буде потрібно, наказу на тимчасове виконання обовязків завуча не було) . З НМЦ прийшов лист про проведення олімпіад із загальноосвітніх предметів і заступник директора з НВР розписала на менеле ,( підготувати проект наказу). Я ознайомила всіх викладачів зі змістом, було складено графік, але наказ не зробила. Потім я на тиждень пішла на лікарняний. Згодом, коли всі олімпіади були проведені вчасно, директор звинуватила мене в тому , що я не зробила цей наказ. Я його зробила і підписали заднім числом. А через 6 днів мені оголосили догану. Письмового пояснення з мене не вимагали. Скажіть, будь ласка, чи були дії директора правомірні і чи зможу я цю догану оскаржити??? Дякую

 179. Виктория on Листопад 22nd, 2016 at 09:21

  Здравствуйте, если мы каждый день делаем уроки, учим, а у нас выше 4 бадов нет, страдает поведение, из за которого еденицы летят в журнал, и годовые есть тоже еденицы, учитель должен как то “корегувати ” оценку или какую то программу помощи таким “слабым” ученикам, которые и знают все правила и с домашним заданием и стих выучен, но только этоткогда приходит возмущённая мама и “просит ” учителя обратить внимание на знания!!!!

 180. Екатерина on Листопад 23rd, 2016 at 11:59

  Шановна Вікторіє, зверніться до класного керівника, на якого покладається відповідальність за організацію життя дітей, формування та виховання колективу, за стан навчально-виховної роботи в класі.

 181. Анастасія on Листопад 24th, 2016 at 09:52

  як повинен вирішитись спір, в якому керівник оголосив догану за відсутність працівника на робочому місці під час перерви?

 182. Екатерина on Листопад 28th, 2016 at 12:36

  Шановна Анастасіє, винесенню догани передує визначення підстави винесення догани та дотримання певної процедури. Є КЗпП України та документи на підприємстві (Колективний договір, Положення про внутрішній трудовий розпорядок, Посадова інструкція, Накази), які регулюють дане питання. Нам не відома специфіка Вашої роботи, але якщо нормами вищенаведених нормативно-правових актів врегулюлване право залишення свого робочого місця, то є можливість оскаржити догану…

 183. Наталя on Грудень 5th, 2016 at 23:26

  Доброго дня, Чи можна накладати усну догану на тимчасово прийнятого працівника , який тільки працює 2 тижні.

 184. Екатерина on Грудень 9th, 2016 at 15:05

  Шановна Катерино, замовляйте консультацію по тел. 067-364-33-77.

 185. Екатерина on Грудень 9th, 2016 at 15:06

  Шановна Олено, замовляйте консультацію по тел. 067-364-33-77.

 186. Екатерина on Грудень 12th, 2016 at 15:54

  Шановна Наталіє, догана, оголошена в усній формі, не має юридичної сили. Догана оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку. В наказі обов’язково має бути посилання на відповідний документ, який порушив працівник. Тривалість роботи на підприємстві значення не має.

 187. наталя on Грудень 14th, 2016 at 04:07

  чи може завідувач ДНЗ з наступного календарного року укласти зі всіма працівниками трудові договора, якщо до цього вони не укладалися при влаштуванні на роботу

 188. Екатерина on Грудень 23rd, 2016 at 16:34

  Шановна Наталя, поясніть, а то не зовсім зрозуміло: “як не укладалися трудові договора з працівниками при влаштуванні на роботу?”

 189. Олена on Січень 6th, 2017 at 13:58

  Доброго дня! Поясніть? В січні оголосили догану (наказ)і сказали що знімуть премію , яку видали в грудні місяці. Чи правомірно це?

 190. Екатерина on Січень 13th, 2017 at 15:06

  Шановна Олено, це неправомірно, оскільки догана зворотньої дії в часі не може мати.

 191. Ян on Лютий 7th, 2017 at 14:06

  Доброго дня скажіть мені скажали що буде догана із за скарги що може бути заце і чи я можу просто не підписати догану дайте відповідь

 192. Екатерина on Лютий 8th, 2017 at 15:23

  Шановний Ян, потрібно написати письмове пояснення на свій захист. Детальну консультацію замовляйте по тел. 067-364-33-77

 193. Тетяна on Лютий 12th, 2017 at 00:02

  Що потрібно і скільки заяв від працівників колективу достатньо, щоб був звільнений з роботи завідувач, що не відповідає своїй посаді, а ще й поводить себе грубо і нечесно з підлеглими.Усі працівники терплять, але кожен окремо боїться писати скаргу на такого завідувача, щоб не бути звільненим з роботи.
  Дякую за відповідь.

 194. Екатерина on Лютий 20th, 2017 at 12:34

  Шановна Тетяно, звертайтеся до вищестоящого органу з колективною скаргою.

 195. Олександр on Липень 22nd, 2017 at 07:13

  Доброго дня !!Є таке питання !! Якщо зам начальника веде себе не коректної перевищую своїх обовязків і посилає нецензурними словами, а також знімає премію із не великих дрібниць, а працює на посаді не більше 2-х місяця !!
  Чи є такий закон що підлеглі більшість збирають підписи і відмовляються з ним працювати із-за не гарного ставлення до підлеглих і посилання нецинзурних слів??

 196. Станіслав on Липень 26th, 2017 at 22:01

  Стягнення штафу після того як звільнили з роботи .​Доброго дня !!!Допоможіть будь -ласка чи має право власник чи Служба безпеки в магазині електроної техніки зтягувати з мене штраф чи змушувати виплатити компенсацію, якщо мене звільнили 1.03.2017 порушення мною було ще в листопаді 2016 року виявили це порушення 20.07.2017 р. Порушення було в тому що я віддав покупцю товар дорожчий випадково тому що візуально все було сжоже різниця в ціні була 9000 грн товар ” Кондиціонер”

 197. abramova.y on Липень 27th, 2017 at 14:29

  Загальні правила щодо матеріальної відповідальності працівників передбачені главою 11 Кодексу законів про працю України. У ч.1 стт.130 КЗпП передбачена матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну організації внаслідок порушення трудових обов”язків. За трудовим законодавством суб”єктом матеріальної відповідальності може бути лише працівник, який знаходиться в трудових відносинах з організацією і заподіяв матеріальну шкоду внаслідок невиконання або неналежного виконання трудових обов”язків.
  А тому, не може відповідати перед організацією працівник, який не перебуває з нею у трудових відносинах
  Враховуючи зазначене, власник магазину чи Служба безпеки не мають право стягувати з вас кошти .

 198. abramova.y on Липень 27th, 2017 at 15:07

  Олександр, уточніть будь-ласка, ви працюєте в державній структурі чи в приватній організації (підприємстві)?

 199. Natalya on Жовтень 3rd, 2017 at 09:00

  Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, якщо наказ про преміювання виданий 20 числа, а догана винесена вже 27 числа, чи отримає працівник премію???

 200. Ігор on Листопад 17th, 2017 at 13:44

  Якщо працівник пішов з роботи раніше на 15 хв., але в цей день прийшов на роботу на 1,5год раніше. Як бути у цьому випадку ?

 201. Ігор on Листопад 17th, 2017 at 13:53

  Дорога працівника на роботу і з роботи, чи входить в робочий стаж? Які при цьому бувають роз’ яснення?

 202. Аліна ЮК on Листопад 20th, 2017 at 12:20

  Доброго дня!
  Трудовий стаж працівника – це період офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці.
  У відповідності до ст.50 КЗпП : “Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перещувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу”
  Згідно ст.57 КЗпП : “Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності із законодавством”.
  Тобто, якщо правилами внутрішнього трудового розпорядку передбачено, що час початку роботи 9 година, то саме з цього часу і здійснюється трудова діяльність.
  Окремим видом трудової діяльності, що включає в себе час у дорозі до місця роботи є вахтова робота.
  Важливе значення при організації роботи за вахтовим методом роботи має встановлення облікового періоду, який має охоплювати весь робочий час, час у дорозі від місця розташування підприємства або від пункту збору до місця роботи і назад та час відпочинку, який припадає на цей календарний відрізок часу.
  Обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства або у Положенні про вахтовий метод роботи, яке може бути додатком до колективного договору.
  Окрім цього, у 2015 році Європейський Суд з прав людини визнав час на дорогу до місця роботи частиною робочого дня, для тих працівників, кому роботодавець не надає постійного робочого місця в офісі: торгові агенти, соціальні працівники (тобто, працівники, які виїжджають на замовлення безпосередньо з дому).

 203. Аліна ЮК on Листопад 20th, 2017 at 13:27

  доброго дня!
  Усі юридичні особи незалежно від кількості працевлаштованих працівників ведуть Табель обліку використання робочого часу. Ведення Табелю є обов”язковим – Лист Мінпраці 13.03.2010 р. №140/13/116-10, для:
  - обліку кількості відпрацьованого робочого часу всіх категорій працюючих
  - контролю за дотриманням працюючими встановленого режиму робочого часу.
  Якщо колективним договором, внутрішнім трудовим розпорядком передбачено чіткий графік робочого часу, то трудова діяльність повинна виконуватися в межах даного часу.
  Описаний випадок, може мати місце з належним обліком робочого часу в табелі, за узгодженням цієї ситуації із роботодавцем.

 204. Аліна ЮК on Листопад 20th, 2017 at 14:19

  Шанавна Наталія!
  У відповідності до ст.151 КЗпП : “Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються”
  У Вашому випадку, 20 числа – застосовано захід заохочення (видано відповідний наказ).
  Захід впливу, що застосований 27 числа, у вигляді догани не має віношення до попередньої події. Період дії дисциплінарного стягнення починається 27 числа.

  У відповідності до Листа Міністерства праці та соціальної політики України від 21.09.2009 року №10712/0/14-09/13 “Щодо преміювання працівників, на яких накладено дисциплінарне стягнення”:
  “Одночасно із застосуванням дисциплінарного стягнення можуть застосовуватися передбачені законодавством заходи впливу, що не є дисциплінарним стягненням, зокрема і позбавлення премії, що передбачена системою оплати праці.
  Позбавлення премій, передбачених системою оплати праці, провадиться відповідно до положення про преміювання, що діє на підприємстві, в установі, організації, і може провадитися тільки ЗА ТОЙ розрахунковий період, у якому було допущено порушення трудової дисципліни, що оформлюється наказом керівника з обов’язковим зазначенням конкретних обставин, що стали причиною депреміювання.
  Згідно зі статтею 151 КЗпП протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення. Статтею 143 КЗпП встановлено, що відповідні заходи заохочення визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку або встановлюються у колективному договорі, іншому локальному нормативному акті роботодавця.
  Зазначене не стосується премій, передбачених системою оплати праці, оскільки відповідно до статті 2 Закону України “Про оплату праці” премія є додатковою заробітною платою і пов’язана з виконанням виробничих завдань і функцій. В даному випадку премія, передбачена системою оплати праці, не є заходом заохочення і повинна виплачуватись працівникові на загальних підставах”.

 205. Олександр on Січень 29th, 2018 at 13:14

  Доброго дня, Цікавить наступне питання. Більшість працівників мають графік роботи з 8 до 17 години, при цьому більшість установ мають такий графік роботи. Як правильно саме працівнику оформити свою відсутність на роботі напротязі декількох годин, якщо в нього виникла така необхідність? Наприклад відвідування стоматолога.

 206. Віктор on Лютий 12th, 2018 at 11:01

  Доброго дня! Чи потрібно при накладенні стягнення у вигляді догани, звільнення створювати дисциплінарну комісію на підприємстві (юридична особа публічного права) та проводити службову перевірку. В колдоговорі підприємства дане питання не висвітлено.

 207. Ірина on Лютий 12th, 2018 at 15:28

  Яке дисциплінарне стягнення застосувати до працівника, який постійно порушує єтику поведінки на робочому місці по відношенню до співробітників. До директора закладу надійшло колективне звернення працівників, щодо застосування покарання на цього працівника. Дії директора закладу???

 208. Марія on Лютий 18th, 2018 at 13:53

  Мій директор був засуджений за “мертві душі”.Виявили через скаргу., перевіривши перетин кордону Я веду табель. була у відпустці до якої приєднала 3 дні відгулів з дозволу директора. В табелі це не відобразила.З кримінальної справи директора виділили моє впровадження за недостовірні дані. Через рік впровадження закрили за незначущистю. Тепер вимагає прокуратура службового розслідування. Давно змінилася директор і вище директора. А мені збираються винести догану. Хоч з дня вчинення неправомірних дій пройшло 2 роки і порядок ведення табелів і контроль за ними був змінений ще рік тому. Що мені може загрожувати.

 209. НАТАЛІЯ on Лютий 21st, 2018 at 22:01

  чи можуть зняти премію якщо порушення було у жовтні місяці а деприміювання було застосовано за грудень місяць .після чого пройшло 2місяці пізніше .якщо на роботі коли проводилась ревізія не було працівника і від нього вимагають пояснення по проведеній ревізії. працівник відповив у написанні пояснення які дальші дії бо ревізором було написано доповідну на працівника дякую за відповідь.

 210. Олена on Квітень 4th, 2018 at 16:04

  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо під час шкільної дискотеки дитина травмувала ногу. На пропозицію викликати “швидку” відмовилася і дитина, і мама, коли прийшла. А потім мама написала скаргу, що класний керівник вчасно не викликала “швидку”. Чи може бути застосована до кл.кер. догана і позбавлення надбавок? Дякую.

 211. Яна on Червень 18th, 2018 at 11:04

  Доброго дня! В мене в садочку є така ситуація:підсобний працівник (0.5 ставки) не викунує своїх посадових обовязків,можна сказати поверхнево працює.Ставиться зверхньо до керівника.За це дану людину неодноразово було попереджено усно.Але нічого не мінялось,тоді звернувшись з клопотанням на сесію сільради з переведенням даного працівника з 0.5 ст. на 0.25 ст. у звязку з вищевказаним.Рішенням сесії працівника переведено на 0.25 ст.,працівник ознайомлений під розпис в наказі але попрацювавши півроку,подає в суд( опираючись що в неї 2 дітей неповнолітнього віку) щоб назад повернути свої 0.5 але ж знову є халатне ставлення до виконання роботи на харчоблоці.Що повинен зробити керівник щоб довести свою правоту,як правильно це оформити паперово?Підкажіть будь-ласка!!! Дякую!

 212. ВАЛЕНТИНА on Вересень 12th, 2018 at 19:56

  СКАЖИТЕ, ВЫГОВОР МОЖЕТ БЫТЬ ВЫНЕСЕН В ТЕЧЕНИИ 6 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ СОВЕРШЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ИЛИ ЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ. СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ ТАКАЯ, ЧТО РАБОТНИК СОВЕРШИЛ НАРУШЕНИЕ, НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ СКАЖЕМ, К ПРИМЕРУ В 2017 ГОДУ, А СТАЛО ИЗВЕСТНО ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО СЕЙЧАС. КАК БЫТЬ, СЕЙЧАС УЖЕ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ?

 213. ВАЛЕНТИНА on Вересень 12th, 2018 at 19:58

  СЛУЖАЩИЙ СОВЕРШИЛ НАРУШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕВЫСИЛ ОБЯЗАННОСТИ ТАКЖЕ. НАРУШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРОИЗОШЛО ЕЩЕ В 2017 ГОДУ, А СТАЛО ИЗВЕСТНО ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО СЕЙЧАС. вЫГОВОР МОЖНО ВЫНЕСТИ ИЛИ НЕТ.

 214. ОЛЬГА on Лютий 26th, 2019 at 20:35

  Доброго дня. Чи можуть мені присвоїти кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “старший учитель” в березні 2019 року, якщо мені було оголошено догану в січні 2019 року

Написати відповідь


шість × = 54