Спадкування частки учасника у Товаристві з обмеженою відповідальністю

Найпоширенішою організаційно-правовою формою здійснення підприємницької діяльності в Україну є товариство з обмеженою відповідальністю. Яким чином здійснюється спадкування у разі смерті одного з учасників ТОВ?

Що успадковується

Відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Разом з тим частиною 2 статті 1219 ЦКУ встановлено, що не входять до складу спадщини права та обов’язки, які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами . У той же час стаття 147 ЦКУ та стаття 55 Закону України «Про господарські товариства» вказує на можливість успадкування майнового права на частку в ТОВ. До такого ж висновку прийшов і ВСУ. У п. 9 постанови ВСУ від 30.05.08 р. №7 судді найвищої судової інстанції вказали: в суперечках про спадкування частки учасника підприємницького товариства необхідно враховувати, що “це допускається статтями 130, 147, 166 ЦК, статтями 55, 69 Закону України від 19 вересня 1991 №1576-ХІІ “Про господарські товариства” і не підпадає під заборону пункту 2 частини першої статті 1219 ЦК. При цьому успадковується не право на участь, а право на частку в статутному (складеному) капіталі.

Варто зазначити, що ЦКУ та Закон «Про господарські товариства» по-різному регулюють процедуру переходу частки учасника ТОВ до спадкоємця.

Так, відповідно до частини 5 статті 147 ЦК, частка в статутному капіталі ТОВ переходить до спадкоємця, якщо статутом товариства не передбачено, що такий перехід допускається лише за згодою інших учасників товариства.

У свою чергу частиною 2 статті 55 Закону України «Про господарські товариства» передбачено, що при реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або у зв’язку зі смертю громадянина, учасника товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього товариства. При відмові правонаступника від вступу в ТОВ або відмові у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частина майна, що належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі, вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. Як бачимо, в ЗУ «Про господарські товариства» йдеться про згоду товариства, а не його учасників, причому така згода є обов’язковою умовою для переходу прав померлого учасника ТОВ до спадкоємця незалежно від того, передбачено це статутом чи ні.

Оскільки ЗУ «Про господарські товариства» є спеціальним законом, що регулює правовідносини, пов’язані із створенням, діяльністю та припиненням господарських товариств його норми мають пріоритет над аналогічними положеннями загального закону, яким є ЦКУ і в питаннях успадкування частки в ТОВ слід керуватися саме положеннями Закону.

Таким чином, спадкоємець набуває право участі в управлінні справами ТОВ, тобто стає повноправним учасником товариства виключно з моменту затвердження рішення про його прийняття в суспільство.

Прийняття спадщини

На цьому етапі процедура спадкування нічим не відрізняється від спадкування інших прав. Незалежно від того, відбувається спадкування за законом чи за заповітом, протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини спадкоємець повинен звернутися в нотаріальну контору за місцем останнього проживання спадкодавця і подати заяву про прийняття спадщини. У разі пропуску строку для прийняття спадщини з поважної причини, додатковий строк для прийняття спадщини може бути призначений судом. Спадкоємець, який постійно проживав зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв її, якщо протягом тих же 6 місяців він не заявив про відмову від спадщини.

Нотаріусу необхідно надати такі документи:

 • свідоцтво про смерть;
 • документ, що підтверджує місце відкриття спадщини (довідка ЖЕКу або ЖБК про місце проживання спадкодавця, виписка з будинкової книги, довідка адресного бюро і т. п.);
 • докази родинних зв’язків із спадкодавцем (при спадкуванні за законом);
 • заповіт (при спадкуванні за заповітом);
 • статут товариства.

Після закінчення 6 місяців нотаріус повинен видати свідоцтво про право на спадщину, яке і буде підставою для прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників ТОВ.

Прийняття спадкоємця в ТОВ

Прийняття рішення про вступ спадкоємця в товариство з обмеженою відповідальністю відноситься до компетенції загальних зборів учасників товариства.

Відповідно до статей 59, 60 Закону України «Про господарські товариства» рішення про внесення змін до статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

У зв’язку з цим виникає питання, що робити в ситуації, коли частка спадкодавця в ТОВ становила понад 50%. Адже в такому випадку ні проглосовать, ні зібрати кворум решта учасників не зможуть. Так, абзацом третім пункту 2.6 рекомендацій Вищого господарського суду України від 28.12.2007 N04-5/14 “Про практику застосування законодавства при розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин” передбачено, що у разі смерті фізичної особи – учасника товариства з обмеженою відповідальністю розміри статутного капіталу товариства та часток його учасників не змінюються. Тому при визначенні правомочності загальних зборів учасників у суду відсутні підстави не враховувати частку померлого учасника.

Таким чином, ТОВ не може провести правомочні загальні збори і прийняти легітимне рішення. З цієї ситуації є лише один вихід – звернення до суду, так як згідно з ч. 3 ст. 148 ЦКУ суперечки, що виникають у зв’язку з виходом учасника з товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом. Таку ж думку висловив Держкомпідприємництва в своєму Листі від 23.10.2009 р. №13032.

Реєстрація змін до установчих документів

Якщо все ж рішення загальних зборів про прийняття спадкоємця в ТОВ буде прийнято, необхідно внести відповідні зміни до статуту ТОВ. Для цього держреєстратору необхідно надати такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
 • примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення про внесення змін до статуту (в даному випадку – протоколу загальних зборів);
 • оригінали статуту ТОВ з відміткою про їх державну реєстрацію;
 • два примірники змін до статуту товариства у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;
 • копія свідоцтва про смерть;
 • копія свідоцтва про право на спадщину на частку в статутному капіталі ТОВ;
 • документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за держреєстрацію змін до установчих документів.

Якщо спадкоємець не стає учасником ТОВ

Загальні збори учасників ТОВ може прийняти рішення про відмову в прийнятті спадкоємця до складу учасників, так само як і сам спадкоємець може відмовитися стати учасником ТОВ. В такому випадку спадкоємцю повинна бути виплачена частка, що належала спадкодавцеві. Процедура розрахунку між ТОВ і спадкоємцями описана в ст. 148 ЦКУ та ст.54 Закону України «Про господарські товариства».

Згідно ч. 2 ст. 148 ЦКУ спадкоємець може претендувати на частину майна, пропорційну частці, що належала спадкодавцеві в статутному капіталі товариства. Правда, тут треба знати про особливості оцінки такої частини майна. За законодавством порядок і спосіб визначення вартості частини майна, пропорційної частці учасника у статутному фонді, а також порядок і строки її виплати, фіксують в статуті. Згідно ЗУ «Про господарські товариства» розрахуватися зі спадкоємцем повинні після затвердження звіту за рік, в якому помер учасник товариства (в т. ч. якщо спадкоємець відмовився стати його учасником), але в строк до 12 місяців з дня смерті учасника.

Крім частки в майні, спадкоємцю потрібно ще виплатити належну спадкодавцю частку прибутку, отриманого товариством у цьому році до моменту його смерті (а не за цілий рік).

Таким чином, спадкоємцям треба взяти до уваги: ​​вони претендують на частку в майні товариства, відповідну частці спадкодавця у статутному капіталі.

Тобто розмір виплат спадкоємцям може бути більше розміру вкладу, внесеного спадкодавцем до статутного капіталу, менше нього або ж взагалі не виплачуватися – якщо боргові зобов’язання товариства перевищать його активи.

За домовленістю між спадкоємцем і суспільством частину майна можуть виплачувати не грошима, а натурою (майном). А от коли спадкодавець в свій час зробив внесок до статутного фонду, передавши право користування майном, тоді без варіантів – відповідне майно повертають спадкоємцю в натурі без виплати винагороди.

http://www.prostopravo.com.ua

Читайте також:

Загальні положення про спадкування

На допомогу спадкоємцю: хто має право на спадщину. Частина 1

На допомогу спадкоємцю: як прийняти спадщину. Частина 2

На допомогу спадкоємцю: як отримати свідоцтво про право на спадщину. Частина 3

На допомогу спадкоємцю: як поділити спадщину. Частина 4

На допомогу спадкоємцю: скільки платити за спадщину. Частина 5

На допомогу спадкоємцю: що робити, якщо нотаріус відмовляється видавати спадщину. Частина 6

Стаття опублікована у четвер, 22.03.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


5 × три =