Правове регулювання роботи за сумісництвом

У нинішніх економічних умовах, багато українців крім основної роботи, намагаються знайти додатковий заробіток, влаштовуючись на роботу за сумісництвом. Про законодавче регулювання роботи за сумісництвом піде мова в цій статті.

Законодавчі підстави для укладення працівниками, поряд з основним трудовим договором, трудових договорів на роботу за сумісництвом представлені ст. 21 Кодексу законів про працю України. Так, згідно із зазначеною статтею працівник має право реалізувати свої здібності до праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах і організаціях. Робота за сумісництвом регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. №245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” та виданими відповідно до цієї постанови “Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”, затвердженим спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. №43. Згідно ст.1 цього Положення, сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) по найму.

Не є сумісництвом робота, визначена Переліком робіт (додаток до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43), а саме:

 1. Літературна робота, в тому числі робота по редагуванню, перекладу та рецензуванню окремих творів, оплачувана з фонду авторського гонорару.
 2. Технічна, медична, бухгалтерська й інша експертиза з разовою оплатою праці.
 3. Педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік.
 4. Виконання обов’язків медичних консультантів установ охорони здоров’я в обсязі не більше 12 годин на місяць з разовою оплатою праці.
 5. Керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах науковців та висококваліфікованих фахівців, які не перебувають у штаті цих установ і навчальних закладів, з оплатою їх праці в розрахунку 50 годин на рік за керівництво кожним аспірантом; завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, в тому числі тими, які займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах з оплатою з розрахунку 100 годин за навчальний рік.
 6. Проведення консультацій науковими працівниками науково-дослідних інститутів, викладачами вищих навчальних закладів та інститутів удосконалення лікарів, головними спеціалістами органів охорони здоров’я в лікувально-профілактичних установах в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці.
 7. Робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників по короткостроковому навчанню кадрів на підприємствах і в організаціях.
 8. Робота без зайняття штатної посади на тому ж підприємстві, в установі, організації, виконання учителями середніх загальноосвітніх та викладачами професійних навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладів обов’язків по завідування кабінетами, лабораторіями і відділеннями, педагогічна робота керівних та інших працівників навчальних закладів, керівництво предметними та цикловими комісіями, керівництво виробничим навчанням та практикою учнів і студентів, чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу і т. інш. Робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-виховних закладів, а також вищих навчальних закладів, прирівняних до них по оплаті праці працівників, концертмейстерів і акомпаніаторів навчальних закладів по підготовці працівників мистецтв та музичних відділень (факультетів) інших вузів, у тому ж навчальному закладі понад установлену норму навчального навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.
 9. Переписування нот, яке виконується за завданням підприємств.
 10. Організація і проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати праці, а також супровід туристичних груп у системі туристично-екскурсійних установ профспілок.
 11. Інша робота, яка виконується в тому випадку, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Виконання обов’язків, за які встановлена ​​доплата до окладу (ставки) в процентах або в українських гривнях. Виконання робіт, зазначених в пунктах 1, 9, 10, у робочий час не допускається. Виконання робіт, зазначених у пункті 8, здійснюється залежно від характеру робіт як в основний робочий час, так і за його межами. Виконання робіт, зазначених в пунктах 2-7, допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.

Однак є і категорії працівників, яким забороняється працювати за сумісництвом до таких категорій належать:

 • керівники державних підприємств, установ, організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їх заступники (п.4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну України від 28.06.93 р. № 43);
 • особи, зазначені в п.1 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», а саме: Президент України, Голова Верховної Ради України, його перший заступник і заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр -міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати , Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій), особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції, посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби, члени Центральної виборчої комісії, посадові та службові особи інших органів державної влади. Дані особи не можуть займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту (стаття 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»);
 • державні і приватні нотаріуси – за винятком викладацької і наукової діяльності (ч. 2 ст. 3 Закону “Про нотаріат”).

Процедура прийняття на роботу сумісника практично не відрізняється від процедури прийняття основних працівників. Для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно, але керівники державних підприємств, установ, організацій спільно з профспілковими комітетами можуть обмежувати сумісництво лише щодо працівників окремих професій і посад, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Обмеження також поширюється на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.

Працівник, який приймається на роботу за сумісництвом на інше підприємство, не повинен пред’являти власнику або уповноваженому ним органу трудову книжку, тільки паспорт, заяву про прийом на роботу, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера і, при прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань – диплом або інший документ про набуту освіту, в разі необхідності ще медичну книжку і права.

Трудова книжка згідно ч.2 п.1.1. ст.1 Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення «Про затвердження інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», а також ст. 3 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій ведеться за основним місцем роботи. Разом з тим, за бажанням працівника, до трудової книжки можуть бути внесені відомості про роботу за сумісництвом. Після надання всіх необхідних документів з працівником укладається трудовий договір і оформляється відповідний наказ керівника підприємства про прийом на роботу за сумісництвом.

Законодавство не обмежує кількість підприємств, на яких працівник може працювати за сумісництвом. Тому теоретично за сумісництвом можна працювати на одному, двох і більше підприємствах і мати в кожному місці роботи відповідний запис у трудовій книжці. Проте в будь-якому випадку одне місце роботи для працівника повинне бути основним. При цьому, якщо працівник не має основного місця роботи, його не може бути прийнято на роботу за сумісництвом. У зв’язку з цим слід нагадати, що робота за трудовим договором осіб, які суміщають її з денною формою навчання, не є сумісництвом. Таку точку зору висловив Верховний Суд України в п.14 Постанови Пленуму «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12 .99 р. № 13. Це означає, що якщо на роботу прийнято студента очного відділення вузу, його робота не є сумісництвом (якщо, звичайно, такий студент не працює ще на якомусь підприємстві). Підприємство для цього працівника є основним місцем роботи, на якому в установленому порядку ведеться його трудова книжка.

Тривалість роботи сумісників, які працюють не на державному підприємстві, одним нормативним актом не обмежується, тому вони можуть присвячувати роботі за сумісництвом увесь вільний від основної роботи час, який не повинен перевищувати нормальну тривалість робочого часу, встановлену Кодексом законів про працю України. Однак сумісник не може виконувати одночасно (з 9-00 до 18-00) роботу як за сумісництвом, так і за основним місцем роботи. Обмеження тривалості робочого часу сумісників, які працюють на держпідприємствах, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій». Згідно ст. 2 даної постанови тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Про це також говориться і в п.14 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», де зазначено, що визначені Кабінетом Міністрів України відповідно до ст.102-1 КЗпП умови роботи за сумісництвом, в тому числі по її тривалості, яка протягом місяця не повинна перевищувати половину місячної норми робочого часу, поширюються лише на працівників державних підприємств, установ і організацій.

Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу (ст.102-1 КЗпП і ст. 19 Закону України «Про оплату праці». У сумісників, які працюють на підприємствах недержавної форми власності, розмір зарплати обмежений (тому можливе оформлення як на повну, так і неповну ставки за фактично відпрацьований час). Потрібно мати на увазі: якщо сумісник прийнятий на неповну ставку, він повинен отримати зарплату в розмірі не менше законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати пропорційно відпрацьованому часу. Інакше підприємство доплачувати до мінімального для нього рівня зарплати (лист Мінпраці №18-47 від 09.02.05р.). Виконано працівником-сумісником обсяг робіт відображається в документах первинного бухгалтерського обліку: при погодинній оплаті праці ведуться табелі обліку використання робочого часу; при відрядній оплати – первинні документи з обліку виробітку.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства.

Розірвання трудового договору, укладеного із сумісником, відбувається на тих же підставах, що і з основними працівниками.

Крім того, ст. 43-1 Кодексу законів про працю України передбачено додаткову підставу для припинення трудового договору з особами, які працюють на підприємстві за сумісництвом. Відповідно до зазначеної статті розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається в наступних випадках:

 • звільнення за сумісництвом у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником;
 • звільнення у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством.

При звільненні сумісника йому може бути виплачено вихідну допомогу на підставі і в розмірі, передбачених ст. 44 Кодексу законів про працю України.

Так, вихідна допомога виплачується в тому випадку, якщо звільнення працівника відбувається з однієї з наступних причин:

 • відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП);
 • зміна в організації виробництва і праці, зокрема ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП);
 • відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП);
 • призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП);
 • порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (ст. 38 і 39 КЗпП).

У разі звільнення працівника-сумісника з інших підстав вихідна допомога не виплачується.

Крім того, на підставі п. 8 наказу Мінпраці України, Мін’юсту України, Мінфіну України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій» від 28.06.93 р. №43 не виплачується вихідна допомога і при звільненні працівників державних підприємств, які працюють за сумісництвом.

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у понеділок, 26.03.2012, у категорії Право, суди, Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 125 на публікацію “Правове регулювання роботи за сумісництвом”

 1. ірина on Серпень 19th, 2014 at 08:01

  Доброго дня.Скажіть я працюю офіційно на одному пі-ві (не державному) створила своє товариство і є там директором.Хочу влаштуватись до себе також офіційно.Питання це буде робота за сувмісництвом?і за яким окладом.Дякую

 2. Екатерина Данюк on Січень 17th, 2015 at 16:37

  Шановна Ірино, законодавчі обмеження на роботу за сумісництвом для працівників підприємств приватної форми власності відсутні, однак, такі обмеження можуть бути встановлені колективним договором, а так, як ви і засновник, і директор, то обмежень не буде. Оклад визначається в штатному розписі, що затверджується наказом по підприємству, а заробітна плата сумісника розраховується пропорційно відпрацьованому часу, тривалість якого встановлюється з визначенням неповного робочого дня, про що зазначається в іншому наказі – наказі про те, що Ви приступаєте до виконання обов’язків директора.

 3. Марина on Лютий 25th, 2015 at 16:32

  Чи може бути ФОП оформлений на роботу за сумісництвом?

 4. Екатерина Данюк on Лютий 26th, 2015 at 09:16

  Шановна Марина, законодавством обмежень не передбачено, а тому особа, яка є ФОП, може працювати за сумісництвом на іншій роботі.

 5. Ірина on Березень 19th, 2015 at 12:20

  з основної роботи викладача ВНЗ пішла у декретну відпустку. Дитині 1 рік і 2 місяці. Зараз пропонують роботу на іншому держ. під-ві роботу бібліотекарем. Чи можна мені влаштуватися на таку роботу? Чи потрібно звільнятися з основного місця роботи, щоб бібліотекарем влаштували на повну ставку? Як краще оформитися на роботу бібліотекаря – за сумісництвом, на повну ставку чи на її частину, щоб потім можна було працювати викладачем і бібліотекарем? Дякую.

 6. Екатерина Данюк on Березень 20th, 2015 at 10:24

  Шановна Ірино, вибір за вами. З юридичної точки зору Вам потрібно знати наступне: 1) щоб звільнитися з роботи у ВНЗ, потрібно вийти з декретної відпустки і написати заяву про звільнення (раджу вийти на роботу, оформити відпустку по догляду за дитиною при можливості на бабусю, дідуся,які ще працюють); 2) якщо хочете влаштуватися по сумісництву, то потрібно виходити із декретної відпустки теж, при цьому повний оклад ви не отримаєте. Розгляньте також варіант: основна робота- бібліотека, робота по сумісництву – ВНЗ. Варто знати,що в багатьох державних установах існують обмеження щодо сумісництва (дізнайтеся про це і ВНЗ, і в іншому держ. підприємстві, де Ви плануєте працювати бібліотекарем).

 7. Виктория on Березень 20th, 2015 at 18:33

  Подскажите, пожалуйста. Я работаю в ВУЗе на должности и по совместительству преподавателем. Решила уйти с основного места, но оставаться преподавать.Подскажите, как правильно написать заявления!?

 8. Ганна on Березень 22nd, 2015 at 19:29

  відмовили у роботі за за зовнішнім сумісництвом. у зв”язку з тим, що відділ кадрів ніби не має права брати людину на тимчасову роботу за зовнішнім сумісництвом на місце хворого працівника , якого не буде більше ніж 4 міс. де це прописано в законі ?

 9. Екатерина Данюк on Березень 23rd, 2015 at 16:12

  Шановна Вікторіє, заява на звільнення з основного місця роботи звичайна: “Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням (чи угодою сторін) з ______.” Інша заява матиме наступний зміст: ” Прошу переоформити мій трудовий договір за сумісництвом на основний трудовий договір з “___”________ 2015 року”.

 10. Екатерина Данюк on Березень 24th, 2015 at 11:21

  Шановна Ганно, щоб працювати за сумісництвом потрібно, щоб посада була в штатному розписі й була вакантною, а у Вашому випадку посада не є вакантною, працівник лише хворіє. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється на умовах, передбачених в колективному договорі (ст. 105 КЗпП України) або інших локальних актах підприємства.

 11. Юрій on Квітень 24th, 2015 at 16:53

  Доброго дня. Підскажіть будь ласка. Я працюю на державному підприємстві на ставку, на яку ідуть надбавка за складність та вислуга років, також на цьому ж підприємстві але в іншому відділі по сумісництву на 50% від посадового окладу. На ці 50% внутрішнього сумісництва бухгалтерія не нараховує ні надбавку ні вислугу. Питанн: чи я повинен відпрацьовувати на робочому місці після роботи 4 год. на ці голі пів оклада, чи повинен я відпрацювати на ці пів оклада 50% місячної норми повного робочого часу.

 12. Екатерина Данюк on Квітень 28th, 2015 at 15:55

  Шановний Юрію, Постановою КМУ №245 від 03.04.1993 року встановлено обмеження щодо тривалості роботи працівника за сумісництвом: в день – не більше 4 годин і не може перевищувати повного робочого дня у вихідний день, в місяць – не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Вам необхідно дотримуватися умов, визначених у наказі про сумісництво та внутрішнім положенням Вашого підприємства. Доплати, надбавки виплачуються відповідно до даної посади, якщо законодавством прямо не заборонено це. Наприклад, науковим працівникам, які працюють за сумісництвом, не виплачується надбавка за стаж наукової роботи, працівникам бібліотек, які працюють за сумісництвом, не виплачується доплата за вислугу років.

 13. Юрій on Квітень 28th, 2015 at 16:45

  Дякую за відповідь

 14. Галина on Серпень 10th, 2015 at 15:33

  Доброго дня! Менеджер одного з відділів підприємства іде у відпустку. Чи можна прийняти цього ж працівника по сумісництву на 1 місяць, на час своєї відпустки? Якщо ні, то як краще оформити виконання обовязків (доплату), якщо працівник готовий працювати?

 15. Екатерина on Серпень 11th, 2015 at 09:42

  Шановна Галино, трудовим законодавством визначені норми, за якими працівник має щорічно відпочивати. Ваш варіант неможливий, неможливо і оформити цивільно-правову угоду.

 16. тоня on Серпень 25th, 2015 at 10:18

  Здравствуйте! Я работаю преподавателем в колледже на полную ставку. Мне предлагают 0,5 ставки инженера по охране труда в этом же колледже.Могу я остаться на основной работе преподавателя, а 0,5 ставки инженера по охране труда совмещать или я должна обязательно перейти на 0,5 ставки инженера и совмещать преподавателя? если я остаюсь на ставке преподавателя и совмещаю инженера по охране труда можете у меня быть классное руководство и завкабинетом и как біть с отпуском

 17. Екатерина on Серпень 28th, 2015 at 15:12

  Шановна Антоніна, Ви можете працювати інженером по охороні праці за суміщенням, що відмінне від сумісництва. Тривалість відпустки не змінюється. Заява на відпустку пишеться одна – від викладача. У коледжі повинен бути локальний нормативно-правовий акт, що регулює питання суміщення посад та доплат, класне керівництво і т.п.

 18. Наталя on Листопад 13th, 2015 at 15:21

  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка! Працівник звільнився з основного місця роботи, але продовжує працювати на двох підприємствах за сумісництвом. Чим це загрожує працівникові, якщо він продовжить працювати, не маючи основного місця роботи? Дякую.

 19. Екатерина on Листопад 16th, 2015 at 15:24

  Шановна Наталіє,ніщо не загрожує. Щоб змінити умови організації роботи сумісника (), надавши їм постійний характер, на практиці можна піти такими двома шляхами:
  1) звільнення особи з посади за сумісництвом із наступним прийняттям на постійну роботу;2) безпосереднє переведення на постійну роботу на тій самій посаді. Якщо працівник звільнився з основного місця роботи і висловив своє бажання працювати на підприємстві (де працював за сумісництвом) в основному штаті, а на даному підприємстві немає роботи в обсязі, необхідному для основного працівника, то в цьому випадку можна застосувати переведення працівника на основну роботу з неповним робочим днем і з оплатою праці в тому ж розмірі, як на умовах сумісництва.

 20. Анна on Листопад 17th, 2015 at 15:53

  Аналогічне попередньому запитання – чи може працівник на основному місці роботи перейти на форму роботи по сумісництву. Яким чином це оформляється. Чи обовязково при цьому мати основне місце роботи, і як цей перехід вплине на загальний стаж роботи, якщо він до цього був неперервним. Та яким чином це може вплинути на майбутнє оформлення та нарахування пенсії, якщо вік працівника (жінка) передпенсійний (54р)

 21. Екатерина on Листопад 17th, 2015 at 16:51

  Шановна Анно, замовляйте консультацію за телефоном: 067-364-33-77

 22. Оксана on Листопад 25th, 2015 at 14:03

  Робітник працює водієм за основном місцем роботи та на цьому ж підприємстві трактористом за сумісництвом. Чи може він працювати лише повний робочий день у вихідний за основним місцем роботи? Як це правильно оформити?

 23. Екатерина on Листопад 26th, 2015 at 15:39

  Шановна Оксано, у державних закладах сумісництво не може перевищувати 4 год. на день і повного робочого дня у вихідний день, а загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Тобто, відповідь на Ваше питання – може, оформлення: заява-наказ.

 24. Оксана on Листопад 26th, 2015 at 16:50

  Дуже дякую. Ми так і робимо, а у контролюючих органів ( фінінспекція) виникають питання.

 25. Олег on Грудень 7th, 2015 at 10:14

  Доброго дня. Підскажіть будь ласка. На підпприємстві, ТОВ, є водій з ненормованим робочим днем і два водія на змінному режимі чи можливо з ними укласти ще один договір(сумісництво) на водія пожежної машини- чергування вночі(11 год через 22 год) Дякуємо.

 26. Ігор on Грудень 23rd, 2015 at 18:37

  Доброго дня, скажіть будь ласка я працював вчителем до виборів, на виборах обрали мене головою сільради чи можу я працювати в школі вчителем? За сумісництвом чи як? Дякую.

 27. Василь on Січень 11th, 2016 at 17:18

  Підкажіть, будь-ласка, чи може аспірант з відривом від виробництва працювати за сумісництвом директором ТОВ?

 28. Екатерина on Січень 12th, 2016 at 09:11

  Шановний Василю, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, особи, які навчаються у ВНЗ (тобто знову ж таки студенти, аспіранти, докторанти) мають право на трудову діяльність у позанавчальний час.Робота за трудовим договором студентів, апірантів, докторантів, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом, оскільки трудових відносин між ними та навчальним закладом не існує. А тому Ви можете обіймати посаду директора ТОВ з встановленим режимом роботи у “позанавчальний” час.
  Аспіранти мають також право на роботу за сумісництвом відповідно до діючого законодавства.
  Умови роботи за сумісництвом регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” та спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.93 р. № 43 “Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”.
  При цьому тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

 29. Валентина on Січень 15th, 2016 at 15:40

  Якщо я працюю в школі вчителем української мови на повну ставку і бібліотекарем у сільскій бібілотеці на 0.5 ставки, а зараз у зв’язку із штатним розписом ставку бібліотекаря зільшили до 0.75 чи можу я в даний час працювати сумісником і в школі на повну ставку і в сільській бібліотеці на 0.75?
  Дайте, будь ласка, відповідь.

 30. Васил on Січень 15th, 2016 at 20:37

  Дуже дякую!

 31. Екатерина on Січень 18th, 2016 at 11:40

  Шановна Валентино, потрібно враховувати те, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у
  вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
  Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу відповідно до Постанови КМУ від 3 квітня 1993 р. N 245.
  Також ознайомтеся з Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій на http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93.

 32. Екатерина on Січень 18th, 2016 at 12:22

  Шановний Ігоре, можете працювати за сумісництвом вчителем, оскільки викладацьку діяльність (це частина педагогічної діяльності, яка не охоплює виховну роботу) дозволено здійснювати посадовим особам органів місцевого самоврядування. Крім того, педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік визначена законодавством як робота, що не є сумісництвом.

  З повагою,
  ЮК “Юріс-Консалт”

 33. Екатерина on Січень 18th, 2016 at 14:15

  Шановний Олеже, якщо є вільна штатна одиниця, то можна 1 водія оформити за сумісництвом або суміщенням. Зверніться також до управління праці, щоб потім не було у Вас проблем.

 34. ольга on Лютий 4th, 2016 at 21:22

  Працюю в школі за сумісництвом 8 років. Основне місце роботи – університет.
  Всі роки, окрім минулого, канікули та карантин сплачували, бо бухгалтерія була безпосередньо при навчальному закладі. Проблем з оплатою ніяких не було. З минулого року перейшла працювати до школи, яку обслуговує централізована бухгалтерія, і почалося. .. То канікули не хочуть оплатити, а ось тепер карантин. Всі отримуюють 2/3 за колдоговором, а мене попередили, що платити не будуть. Повторюють, як мантру, платимо за фактично відпрацьований час. Проте для вчителя канікули також робочий час і мені ніщо не заважає відпрацювати його фактично, а адміністрація просить не виходити. Карантин – вимушений простой та колективним договір в цьому плані поширюється на всіх працівників. Чи я не права?

 35. Александр on Лютий 4th, 2016 at 21:34

  Доброго дня! Підкажіть мені будь ласка, таку інформацію! Я працюю державним службовцем! Чи можу Я після своєї роботи підробляти офіціантом? Дякую

 36. Екатерина on Лютий 5th, 2016 at 15:43

  Доброго дня, Олександре! Крім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних підприємств, установ і організацій разом з профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров’я та безпеці виробництва. Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.

 37. Екатерина on Лютий 5th, 2016 at 16:03

  Шановна Ольго, колективний договір поширюється на всіх працівників організації. Можна поскаржитися у відділ з питань праці при держадміністрації…

 38. Людмила on Лютий 10th, 2016 at 09:10

  Доброго дня! Підкажіть мені будь ласка, таку інформацію! Чи може сумісник працювати згідно цівільно правого договору ( робота охоронника) під час чергової відпустки в дежавному підприємстві на ставці інженера.При цьому має інше основне місце роботи на іншому державному підприємстві, де в цей час теж знаходиться у відпустці.

 39. Екатерина on Лютий 15th, 2016 at 10:32

  Шановна Людмила, ми зрозуміли, що основна робота і за сумісництвом на державних підприємствах і за даними місцями перебуває у відпустці. В такому випадку по цивільно-правовій угоді має право працювати, оскільки діючим законодавством не заборонено укладати договори цивільно-правового характеру, у тому числі трудові угоди, з працівниками навіть якщо вони працюють в установі, закладі чи підприємстві і знаходяться під час дії такого договору в щорічній відпустці.
  Роз’яснення з цього питання надано Міністерством праці України в листі від 6.08.2004 № 18-429. В ньому, зокрема, зазначено, що трудові угоди належать до цивільно-правових договорів і законодавство про працю на них не поширюється.

 40. Тетяна on Лютий 24th, 2016 at 09:11

  Доброго дня! Я працюю на 0,5 ставки бібліотекарем. Мені пропонують роботу діловода на цілу ставку в сільській раді.Бібліотека і сільська рада знаходяться в одному приміщені. Чи маю я право так працювати? На перед дякую.

 41. Анастасия on Лютий 24th, 2016 at 20:35

  Я працюю в лікарні м/с на 1.0 ст. Хочу перевестись на 0.5 ст, та влаштуватись на 1.0 в аптеці провізором( маю освіту) на постійне місце. Як правильно писати заяву по переведенню на 0.5 та де має знаходитись трудова книжка

 42. Екатерина on Лютий 25th, 2016 at 08:28

  Доброго ранку, Анастасіє. Замовляйте написання заяви за тел. 0412-46-51-25

 43. Екатерина on Лютий 25th, 2016 at 09:05

  Шановна Тетяно, потрібно зіставити режим роботи бібліотеки та сільської ради, Ви одночасно фізично не зможете працювати на двох посадах. Потрібно визначитися з основним місцем роботи і роботи за сумісництвом, а те що бібліотека і сільська рада знаходиться в одному приміщенні значення не має.

 44. Олег on Березень 10th, 2016 at 10:43

  По основному місцю роботи я маю 0,9 ставки. Чи можу я іще працювати на 0,6 ставки за сумісництвом?

 45. Екатерина on Березень 11th, 2016 at 08:37

  Доброго дня, Олеже! Розмір ставки не впливає на роботу за сумісництвом, обмеження за сумісництвом є на державних підприємствах (державній службі).

 46. Катерина on Березень 18th, 2016 at 14:18

  Доброго дня!Підскажіть будь ласка чи має право ГАП (головний архітектор проекту, сертифікований) працювати за сумісництвом?якщо так,то чи є якісь обмеження на роботі за сумісництвом?дякую!

 47. Екатерина on Березень 21st, 2016 at 09:07

  Шановна Катерино, перегляньте публікацію, до якої Ви написали коментар та ішнші коментарі з аналогічними питаннями. Виникнуть питання – замовляйте консультацію по телефону 0412-46-51-25 (питання трудового права).

 48. Вікторія on Квітень 21st, 2016 at 11:21

  Скажіть, будь ласка, якщо за основним місцем роботи. задля економії бюджетних коштів (пункт 6.6 ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014р”) “відправляють” у відпустку без збереження заробітної плати (на 3 місяці), чи можна по сумісництву оформитись на повну ставку? Взяти довідку з кадрової служби за основним місцем роботи, що знаходишся у відпустці на 3місяці.

 49. Ірина on Квітень 22nd, 2016 at 19:56

  Доброго дня! Підскажіть будь ласка, якщо працівника прийняли на роботу (подали повідомлення в податкову) а потім виявилось, що він офіційно працевлаштований в іншому місці. Гол.бух. (так як в нас немає відділу кадрів) внесла зміни в штатний розклад і взяла його на ставку з окладом згідно штатного розкладу. Сам працівник каже, що взяв відпустку за основним місцем роботи і без збереження з/п. Як бити в такій ситуації? Як нараховувати йому з/п – як за сумісництвом ? і чи взагалі допустима така ситуація?

 50. Наталія on Квітень 26th, 2016 at 13:37

  Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи зберігається науковий стаж, якщо будеш працювати на ставку в приватному підприємстві і на 0,5 ставки в інституті старшим науковим співробітником? Дякую.

 51. Екатерина on Квітень 26th, 2016 at 15:56

  Шановна Наталю, відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” науковий працівник має працювати за сумісництвом, зокрема на керівних наукових та науково-педагогічних посадах, за умови забезпечення уникнення конфлікту інтересів. У Вашій ситуації основновним місцем роботи буде рахуватися інститут, а за сумісництвом – приватне підприємство. Науковий стаж при цьому зберігається.

 52. Екатерина on Травень 5th, 2016 at 14:09

  Шановна Вікторіє, з підприємства можна взяти витяг з наказу про відпустку. Працювати по сумісництву Вам можна, якщо це не заборонено законом за основним місцем роботи – це за загальним правилом. А якщо Вас відправляють у відпустку відповідно до пункт 6.6 ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2014р”, то в даному пункті міститься наступне застереження:” до працівників, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати відповідно до цього Закону, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлені статтею 7 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не застосовуються”. Але, наголошуємо, що Закон України “Про державний бюджет на 2014 р.” в 2016 р. не повинен застосовуватися, оскільки це тимчасовий нормативно-правовий акт, який прямо та законно діє протягом бюджетного періоду, тобто протягом відповідного календарного року, в даному випадку -2014 р., в т. ч. це стосується відносин, про які йдеться у Вашому запитанні.

 53. Екатерина on Травень 5th, 2016 at 14:26

  Доброго дня, Ірино. У Вашій ситуації виникає багато підводних каменів. Можна було піти іншим шляхом. Але Ваш головний бухгалтер зробив все по-своєму. Потрібно чітко усвідомлювати, що 2 місця роботи не може бути основними. Тому потрібно визначатися працівнику. А головний бухгалтер, який виконує функції кадровика, перед подачею повідомлення в податкову мав би мати на руках необхідні документи потенційного працівника, в т.ч. трудову книжку і заяву на прийом на роботу. За детальною консультацією звертайтеся за телефоном 067-364-33-77 з 9.00 до 13.00

 54. Світлана on Травень 11th, 2016 at 14:29

  Підкажіть будь ласка, я працюю за основним місцем роботи учителем- 17 годин. Додатково до основної ставки я працюю бібліотекарем -0,5 ставки. Працюю багато років. Кожного року я пишу заяву про дозвіл на виконання роботи бібліотекаря додатково до основної ставки. Чи вірно це чи ні? У бухгалтерії мені сказали, що я не повинна писати кожен раз таку заяву, а мене мають перевести постійно. На який Закон я можу опиратися у цьому випадку? І як я вважаюсь – сумісник чи робота по суміщенню. Бібліотекарем я працюю після основної роботи.

 55. Екатерина on Травень 12th, 2016 at 10:56

  Доброго дня, Світлано. Вважаєтеся сумісником, оскільки сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно. Заява пишеться один раз. І наказ видається один раз, в якому вказується про прийняття на посаду за сумісництвом….

 56. світлана on Травень 14th, 2016 at 23:45

  Дякую, Катерино, за відповідь! Прошу Вас відповісти ще на такі питання: я виконую у школі обовязки бібліотекаря(0,5 ставки) з 1999 року,паралельно веду години(17 год). у 2014 році адміністрація взяла людину на постійне місце(без освіти) бібліотекарем на повну ставку. У якому разі мене можуть звільнити з посади бібліотекаря, за яких обставин? Якщо я їду на курси як учитель, чи повинна я писати заяву за власний рахунок як бібліотекар? Коли я знаходжусь у відпустці як учитель, а відпустка бібліотекаря закінчилась, чи можу я вийти на роботу на бібліотеку, чи потрібно писати заяву за власний рахунок? Буду дуже вдячна за ваші відповіді.

 57. Екатерина on Травень 16th, 2016 at 08:16

  Шановна Світлано, замовляйте консультацію по телефону 067-364-33-77.

 58. Наталя on Червень 2nd, 2016 at 18:33

  Підкажіть будь ласка, я працюю на 0,5 ставки, пропонують ще 0,5 ставки за сумісництвом в іншій організації, я є інвалідом 3 групи загального захворювання; я маю право працювати за сумісництвом?

 59. Екатерина on Червень 6th, 2016 at 16:05

  Звичайно можете, якщо даний вид роботи не протипоказаний у медичному висновку.

 60. Олександра on Липень 6th, 2016 at 20:11

  Скажіть будь-ласка.Якщо я працювала на держпідприємстві основне місце роботи влаштувалась офіціантом думала за сумісництвом а в договорі також основне місце працювала після 17.00 год. Які наслідки цього.

 61. Екатерина on Липень 7th, 2016 at 12:52

  Шановна Олександра, нічого страшного, якщо на державному підприємстві Ви не працювали на керівних посадах та посадах, перебування на яких забороняє здійснювати іншу роботу та сумісництво інших посад. Щодо трудового договору, то працедавець (де Ви працювали офіціантом), не знав, що Ви вже працюєте на іншій роботі,повідомлення про що є Вашим прямим обов’язком…

 62. Ирина on Липень 27th, 2016 at 20:03

  У нас на работе была вакантна 1 ставка врача. Потом 0,5 ст. заняли внешним совместителем. Можем бы мы занять вторую 0,5 ст. внешним совместителем?

 63. Екатерина on Липень 28th, 2016 at 13:18

  Ірино, обмеження на сумісництво можуть запроваджувати керівники державних підприємств разом з виборним органом первинної профспілкової організації (профкомом) або профспілковим представником в організаціях з чисельністю до 15 осіб. Якщо такі обмеження відсутні, то можна.

 64. Олена on Липень 29th, 2016 at 10:54

  Доброго ранку! Працюючий мав основне місце роботи та роботу за сумісництвом (договір до кінця 2016 р). Звільнився з основного місця роботи (продовжуючи працювати за сумісництвом), а через 2 місяці влаштувався на нову роботу. Що повинно зробити на роботі за сумісництвом? Можливо працювати за сумісництвом без основного місця роботи навіть такий короткий час (2місяці)? Дякую

 65. Екатерина on Серпень 1st, 2016 at 15:25

  Шановна Олено, не можливо працювати за сумісництвом без основного місця роботи! Варто зазначити, що обов’язок повідомляти роботодавця про звільнення з основного місця роботи покладається на працівника, тобто на Вас. Підприємству (за сумісництвом) загрожує штраф. Радимо звернутися за консультацією по тел. 067-364-33-77.

 66. Інна on Серпень 7th, 2016 at 21:47

  Доброго вечора! Підкажіть будь ласка, чи можна мені офіційно працювати (три год на день), якщо я працюю посадовою особою органів місцевого самоврядування, але зараз перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

 67. Екатерина on Серпень 8th, 2016 at 10:38

  Шановна Інно, відповідно до статті 179 КЗпП та статті 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР за бажанням жінки в період її перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

 68. Максим on Серпень 19th, 2016 at 02:41

  Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, я работаю в Профессий но техническом учебном заведении, могу ли я оформиться как ФОП?

 69. Екатерина on Серпень 19th, 2016 at 07:41

  Доброго дня, Максиме, можете.

 70. Максим on Серпень 19th, 2016 at 20:34

  Но я же получаю з/п от гос. структуры? Как это работает?

 71. Андрій on Серпень 21st, 2016 at 22:11

  Скажіть будь ласка чи підприємницька діяльність є роботою за суміцництвом? Приклад такий: пожежний може оформитись як ФОП і продавати власні картини?

 72. Екатерина on Серпень 29th, 2016 at 11:01

  Шановний Андрію, особа має право працювати на підприємстві на умовах трудового договору і одночасно бути фізичною особою – підприємцем (є певні винятки: наприклад при роботі на державній службі). Така робота не вважається роботою за сумісництвом.

 73. Тамара on Серпень 31st, 2016 at 11:19

  Чи має право художній керівник сільського будинку культури працювати по суміснициву керівником народного колективу в цьому ж закладі на повну ставку( 18 годин на тиждень?

 74. Екатерина on Вересень 8th, 2016 at 13:53

  Шановна Тамаро, працівники державних підприємств можуть працювати за сумісництвом: у робочі дні – не більше 4 годин на день. Загальна тривалість їх роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу

 75. Наталія on Вересень 8th, 2016 at 21:56

  Доброго вечора! Допоможіть з”ясувати. Працівник працює в будинку культури керівником колективу з навантаженням на ставку 15 годин на тиждень. Чи може він працювати за сумісництвом на ставку з тижневим наавнтаженням 18 годин? Дякую за відповідь.

 76. Іра on Вересень 9th, 2016 at 14:58

  Добрий день! Підкажіть будь ласка, в такому питанні: чи може сумісник, бути оформлений на одну годину роботи в місяць. (Ситуація: нов. створене підприємство, де директор є засновником – виникають трудові відносини, товариство ще на стадії розвитку і зароб.плату не має змоги платити, у звязку з цим шукаємо варіанти дотримання трудових відносин і оплати з.п. при мінімальних затратах, виходячи з мін. затвкерд.з.п.).

 77. Екатерина on Вересень 12th, 2016 at 08:10

  Доброго дня, Наталю. Працівники державних підприємств можуть працювати за сумісництвом: у робочі дні – не більше 4 годин на день; у вихідні – повний робочий день. Загальна тривалість їх роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Наголошуємо,що сумісництво – це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час !!! на тому ж або іншому підприємстві.

 78. Екатерина on Вересень 12th, 2016 at 10:39

  Доброго дня, Ірино. Статтею 56 КЗпП встановлено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку. А тому директору краще оформити з працівником цивільно-правову угоду. Якщо у Вас виникають інші запитання, телефонуйте і замовляйте консультацію за тел. 067-364-33-77

 79. Іра on Вересень 12th, 2016 at 11:13

  Дякую.

 80. Александр on Вересень 13th, 2016 at 12:39

  Добрый день. Я являюсь офицером ВСУ – врачем. В медуниверситете предлагают 0,5 ставки (300 часов) предподователем. согласно приказу 43 от 1993 г. 240 часов это не совместительство и можно работать в основное время. а 300 часов – только в не рабочее время. Базой проведения занатый является наш госпиталь. Как быть? Для гражданских возможно увеличить рабочий день, а для военнослужащих – запрещено законом. Заранее благодарен.

 81. Андрій on Жовтень 13th, 2016 at 15:43

  Доброго дня! Прошу Вашої допомоги і роз’яснення. Я працюю в школі на посаді інженера-електроніка і хочу оформитися як приватний підприємець “перевезення (таксі)”, чи можу я таке зробити, чи є якісь обмеження в законі щодо цього? І як зміниться відрахування з моєї заробітної плати на посаді інженера-електроніка?

 82. Інна on Жовтень 13th, 2016 at 21:43

  Доброго вечора! У ВНЗ працюю на повну ставку. Чи можу в цьому ж вузі мати навантаження з погодинною оплатою більше ніж 240 годин на рік?

 83. Екатерина on Жовтень 18th, 2016 at 09:56

  Шановна Інно, відповідно до ЗУ “Про вищу освіту” передбачено:граничні норми навчального навантаження на одну ставку – 600 годин,норма тривалості загального робочого часу – не більше 36 годин на тиждень,норматив частки лекційних годин дисциплін навчального плану, викладання яких забезпечують працівники з науковими ступенями та вченими званнями,
  норматив кількісті лекційних годин та дисциплін на одного викладача,відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача дисциплінам, що він викладає, нормативи кількості студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника,порядок визначення навчального навантаження. Розподіл індивідуального навантаження викладачів здійснюється кафедрою. Кількість ставок по кафедрі залежить від обсягу навчальної роботи за кількістю годин з дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, відповідно до робочих навчальних планів. Вам доцільно переглянути Постанову Кабінету Міністрів України №288 від 06.04.2016р. «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 84. Екатерина on Жовтень 19th, 2016 at 11:45

  Шановний Андрію, відрахування з Вашої заробітної плати не зміниться у разі реєстрації Вас Фізичною особою – підприємцем. Ми спеціалізуємося на реєстрації ФОП, в тому числі на виборі найсприятливішої для Вашого виду діяльності системи оподаткування, отриманні дозвільних документів, зокрема ліцензії, що є необхідним у Вашому випадку і т.д.,- детальну інформацію можна отримати по тел. 067-364-33-77 або завітавши в наші офіси.

 85. Екатерина on Жовтень 25th, 2016 at 10:56

  Шановний Олександре, можете звернутися до Міністерства освіти і науки України за відповідними роз’ясненнями.

 86. люба on Жовтень 27th, 2016 at 10:07

  Працюю на 0,5 ставки вчителя, у тому ж закладі маю 0, ставки асистента вчителя за сумісництвом. Чи можу я ще у даній організації працювати за сумісництвом логопедом? (маю логопедичну освіту)

 87. люба on Жовтень 27th, 2016 at 10:08

  Працюю на 0,5 ставки вчителя, у тому ж закладі маю 0,5 ставки асистента вчителя за сумісництвом. Чи можу я ще у даній організації працювати за сумісництвом логопедом? (маю логопедичну освіту)

 88. Екатерина on Жовтень 31st, 2016 at 12:46

  Шановна Люба, до вчителя-логопеда застосовуються такі кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Заборони щодо кількості суміщень на підприємстві не передбачено, заборони можуть міститися у внутрішніх нормативно-правових актах вашої організації.

 89. Оксана on Листопад 10th, 2016 at 17:46

  Добрий день, підкажіть будь ласка як бути! Чи можна прийняти в бюджетну організацію працівника на 0,75 ставки за сумісництвом зовнішнім, якщо на основній роботі у нього 0,25 ставки? Дякую за відповідь

 90. Екатерина on Листопад 11th, 2016 at 09:25

  Шановна Оксано, в бюджетній установі так не можна, адже діє обмеження щодо тривалості роботи сумісників.

 91. людмила on Грудень 5th, 2016 at 10:18

  Доброго дня! Працюю в шкільній бібліотеці на 1.5 ставки бібліотекаря. Як мені повинні виплачувати за вислугу років із 1.0 ставки чи з 1.5 ставки?
  Дякую за відповідь!

 92. Екатерина on Грудень 9th, 2016 at 13:09

  Шановна Людмило, те, що Ви працююєте за суміщенням на 0,5 ставки (передбачено 2 посади бібліотекаря, одна – вакантна), не впливає на вислугу років. Замовити консультацію можете за тел. 067-364-33-77

 93. Тетяна on Грудень 27th, 2016 at 14:06

  Чи може людина в Україні працювати на 2 повни ставки?

 94. Ірина on Січень 3rd, 2017 at 12:48

  Доброго дня, підкажіть, будь ласка. Чи можна оформляти за сумісництвом працівника у ФОП, яка зараз у декретній відпустці (раніше працювала на пошті)?

 95. Олена on Січень 4th, 2017 at 13:30

  Дайте будь ласка роз’яснення. Ми бюджетна організація. По штатному розпису у нас є посада вартівника. Чи маємо ми право прийняти зовнішнього сумісника на повну ставку. Згідно графіка роботи вартівник у нас працюватиме з 18,30 до 7,00. А за основним місцем роботи вдень з 8,00 до 17.00. Основна робота в приватному акціонерному товаристві

 96. Олена on Січень 4th, 2017 at 13:52

  Вибачте або ще одна ситуація в доповнення . Вартівник по графіку працює позмінно з 18,30 до 7,00 через дві доби, а основна ставка в ФОП з графіком роботи доба через дві.Графік не співпадає. Можливо працювати за сумісництвом на повну ставку у нас(бюджетна організація)

 97. Наталія on Січень 4th, 2017 at 16:51

  Директор Будинку культури працює на 0,25 посадового окладу. Чи може він працювати опалювачем цього ж закладу на 0,25 посадового окладу?

 98. Екатерина on Січень 13th, 2017 at 16:04

  Доброго дня, Ірино. Відповідно до ст.179 КЗпП України працівниця (за бажанням) у період перебування у відпустці по догляду за дитиною може працювати на умовах неповного робочого часу. А тому її можна оформити за сумісництвом або укласти з нею договір цивільно-правового характеру. Який з варіантів краще обрати для Фопа – дізнавайтеся за тел. 067-364-33-77.

 99. Екатерина on Січень 13th, 2017 at 16:10

  Шановна Тетяно, чинне законодавством не містить заборон одній особі працювати на два повних посадових оклади і навіть більше, проте при цьому робочий час не повинен співпадати у часі протягом доби!

 100. Юлія on Січень 19th, 2017 at 19:52

  Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи може пенсіонер працевлаштуватися прибиральником на 0,25 ставки за сумісництвом при цьому не маючи основного місця роботи?

 101. Екатерина on Січень 20th, 2017 at 10:21

  Шановна Юліє, для Вашого пенсіонера – це єдине місце роботи, а тому його працевлаштовувати за сумісництвом протиправно.

 102. світлана on Січень 24th, 2017 at 06:14

  Особа працює за основним місцем роботи лікарем та внутрішнім сумісником на посаді лікаря іншого відділення на 0,5 ставки. Чи є зміною істотних умов праці в розумінні статті 36 КЗпП України переведення її з ініціативи роботодавця на посаді лікаря цього іншого відділення на роботу за сумісництвом з 0,5 ставки на 0,25 ставки?

 103. Анна on Лютий 1st, 2017 at 13:20

  Ви відповідали: “Шановна Юліє, для Вашого пенсіонера – це єдине місце роботи, а тому його працевлаштовувати за сумісництвом протиправно.”
  Чому протиправно? Він вже старенький та забув, куди поклав трудову книжку вдома.

 104. Ганна on Лютий 1st, 2017 at 14:51

  Чи може начальник відділу центру зайнятості працювати по сумісництву в комунальному закладі охорони здоров”я?

 105. Екатерина on Лютий 2nd, 2017 at 08:47

  Анно, до чого тут місце знаходження трудової книжки? Якщо Ви сумніваєтеся в правильності відповіді ЮК “Юріс-Консалт”, навіщо тоді Ви задаєте питання?

 106. Екатерина on Лютий 2nd, 2017 at 09:54

  Шановна Ганно, начальник відділу центру зайнятості не може працювати по сумісництві, оскільки існують обмеження на роботу за сумісництвом передбачені Постановою КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245 та Наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 для керівників держпідприємств, установ, організацій, їхніх заступників, керівників структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо), а також їхніх заступників, крім наукової, педагогічної, медичної та творчої діяльності.

 107. Екатерина on Лютий 2nd, 2017 at 14:01

  Шановна Світлано, зміна істотних умов праці без згоди працівника допускається тільки у випадках змін в організації виробництва та праці. Якщо ж такі зміни не вводяться, власник не має права змінити істотні умови праці.

 108. Тетяна on Лютий 10th, 2017 at 14:37

  Підкажіть, будь ласка, я ФОП до мене бажає працевлаштуватися працівниця завнішнім сумісником на не повний робочий день, вона має основне місце роботи, в даний час знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, але звільнятися з основного місця не хоче, тобто виходить на підробіток під час відпустки, як правильно оформити трудові відносини ? Чи вважається сумісництвом робота під час відпустки по догляду за дитиною ?

 109. Екатерина on Лютий 20th, 2017 at 12:54

  Шановна Тетяно, рішення у вашій ситуації є. Консультацію можна отримати за тел. 067-364-33-77. Будь ласка, звертайтеся.

 110. Світлана on Лютий 20th, 2017 at 15:45

  Доброго дня!
  Підкажіть, будь ласка, в ТзОВ як за основним місцем роботи на неповний робочий день працює ФОП на 3-ій групі єдиний податок чи може цей працівник оформитися сумісником? І з якої суми нараховувати ЄСВ?
  Також директор ТзОВ є підприємець на 2-ій групі єдиного податку і пенсіонер за віком, працює неповний робочний день, як нараховувати ЄСВ в такому випадку?

 111. Зоя on Лютий 20th, 2017 at 16:00

  Доброго дня!!!Підкажіть ,будь-ласка,чи потрібно за практиканта з ПТУ (повар) платити 704грн.ЄСВ,якщо ведеться табель обліку робочого часу і практикант працює 4 год на день..Чи ЄСВ в цьому випадку сплачується на факт.зар.плату?Є договір з училищем про 50% відраховувати їм..Тобто, у на получається так:-з/пл нарах .1600грн.Утрим.18%ПДФО(288грн)та 1,5 війсь.зб.(24грн.).На руки одержує практикант 644грн.і 644грн.перераховуємо в училище.1600грн*22%=352грн сплачуємо ЄСВ..Розрахунок проведено правильно?Студент одержує стипендію.Пільгу на ПДФО не надаю.,так це єне основне місце роботи і в штат він не входить.

 112. Екатерина on Лютий 20th, 2017 at 16:28

  Шановна Свтлано, ФОП – це не основне місце роботи! Замовляйте консультацію за тел.067-411-60-33

 113. Екатерина on Лютий 21st, 2017 at 12:58

  Шановна Зоя, потрібно читати договір.

 114. abramova.y on Травень 11th, 2017 at 09:25

  Олена, Сумісництво передбачає виконання іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах окремого трудового договору у вільний від основної роботи час.
  Особливість роботи за сумісництвом, а саме — її виконання у вільний від основної роботи час — обумовлює, як правило, необхідність встановлення індивідуального режиму роботи, неповного робочого часу. Робота з неповним робочим часом є обов’язковою умовою для роботи за сумісництвом в організаціях державної форми власності (п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій» від 03.04.1993 № 245).
  Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
  Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу.
  Додатково, перевірте наявність посади “вартівник” в дючому класифікаторі професій. на даний час наявні посади охоронник та охоронець.

 115. abramova.y on Травень 11th, 2017 at 09:33

  Олена. відповідь ваше запитання надана вище

 116. abramova.y on Травень 11th, 2017 at 09:35

  Наталія, так Директор Будинку культури, який працює на 0,25 посадового окладу, може працювати опалювачем цього ж закладу на 0,25 посадового окладу

 117. abramova.y on Травень 11th, 2017 at 09:35

  Олена, відповідь на Ваше запитання надана вище

 118. kristina on Червень 13th, 2017 at 15:12

  Доброго дня! я працюю офіційно в банку 7 місяців, хочу влаштуватись в нічну зміну в нічний клуб офіціантом, скажіть, будь ласка, чи можу я працювати офіцйно на 2 роботах? якщо ні, то як врегулювати цю ситуацію?

 119. abramova.y on Липень 28th, 2017 at 08:53

  Христина, ви маєте право влаштуватися в нічний клуб на основі сумісництва.
  Сумiсництвом вважається виконання працiвником, крiм своєї основної, iншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у. вiльний вiд основної роботи час на. тому самому або iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї або в громадянина (пiдприємця, приватної особи) за наймом.

 120. Ірина on Жовтень 31st, 2017 at 21:45

  Доброго дня, поясніть будь ласка, чи можу я працюючи викладачем внз на повну ставку бути керівником підрозділу того ж університету за сумісництвом на 0.5 ставки? На який нормативно-правовий документ посилатися? Дякую.

 121. Ольга on Січень 26th, 2018 at 19:20

  Доброго дня. Поясніть, будь ласка, чи можу я працювати викладачем коледжу з погодинною оплатою праці, але без зарахування в штат. Більше ніде не працюю.
  Дякую.

 122. Андрій on Серпень 2nd, 2018 at 22:42

  Доброї ночі! Підскажіть будь ласка, я працюю на державному підприємстві (не держслужбовець) у лабораторному підрозділі на 1,5 ставки, можу я додатково викладати у школі з тижневим навантаження у 9 годин?

 123. світлана іванівна on Серпень 14th, 2018 at 21:12

  працюю учителем музичного мистецтва у сільській школі на основному, та художнім керівником БК за сумісництвом на 0,5 ставки. У школі ставки немає, тільки 11годин. Чи маю я право працювати у БК на 0,75 ставки?

 124. Таня Ковбасенко on Січень 22nd, 2019 at 09:54

  Чи може учитель, маючи тижневе педагогічне навантаження 27 год, працювати на 0,5 ставки лаборантом інформатичного класу?

 125. Інна on Березень 27th, 2019 at 10:55

  Доброго дня. Підскажітбь будь ласка. в мене знайома перебуває у декретній відпустці за основним місцем роботи. чи може вона оформитись юристом на повну ставку як зовнішній сумісник? Дякую.

Написати відповідь


4 + три =