Держфінмоніторинг — про різні ступені володіння та впливу

Що розуміється під «формальним володінням», «опосередкованим володінням», «опосередкованим впливом» та «вирішальним впливом» у контексті Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»?

Зазначені терміни слід розглядати разом із термінами «істотна участь» та «контроль юридичної особи», визначення яких містяться у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі — Закон).Відповідно до статті 1 Закону:

контроль юридичної особи — пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи;

істотна участь — пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.

Водночас, проаналізувавши норми Закону, можна дійти висновку, що:

формальне володіння — це наявність документів, що підтверджують право власності або право управління (користування) активами (коштами, майном, майновим і немайновим правами);

опосередковане володіння — це можливість юридичної чи фізичної особи впливати на реалізацію прав, що випливають з володіння чи управління активами (коштами, майном, майновим і немайновим правами) іншої юридичної особи. Така можливість може виникнути у разі наявності у особи (юридичної або фізичної) контролю над особами, які набувають у власність чи одержують в управління (користування) зазначені активи.

Вирішальний вплив — це вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб. Пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно чи узгоджено здійснюють господарську діяльність, у т. ч. спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання. Зокрема, пов’язаними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами (стаття 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Вирішальний вплив можуть мати юридичні чи фізичні особи, зокрема завдяки:

праву володіння чи користування всіма активами суб’єкта господарювання або їх значною частиною;

праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб’єкта господарювання;

укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання;

заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання;

обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання.

Підсумовуючи вищевикладене, коли особи, які формально не володіють і не управляють (користуються) активами юридичної особи, можуть впливати на рішення, що приймаються такою юридичною особою (опосередковане володіння), то такі особи здійснюють опосередкований вплив на юридичну особу.

А у разі коли особи опосередковано володіють часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи (контроль юридичної особи), то, впливаючи на рішення цієї юридичної особи, вони здійснюють вирішальний вплив на юридичну особу.

Держфінмоніторинг

Стаття опублікована у четвер, 03.05.2012, у категорії Фінанси. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


сім × = 28