Судова експертиза у господарському процесі

Судова експертиза є самостійним науковим напрямом, у межах якого розроблена загальна теорія і визначено її місце в системі наукового знання. Вона є одним з основних засобів доказування обставин у провадженні справ із господарських спорів, оскільки в процесі здійснення правосуддя суд часто стикається з необхідністю встановлення обставин (фактів), дані про які потребують спеціальних досліджень та/або знань.

На практиці трапляються випадки, коли встановлення відповідних обставин (фактів) є ключовим у процесі доказування. Саме тому висновок судового експерта відіграє значну роль у господарському процесі.

Правові, організаційні та фінансові основи судово-експертної діяльності, порядок призначення судових експертиз, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів, права, обов’язки та відповідальність судового експерта визначаються Господарським процесуальним кодексом України, Законом “Про судову експертизу”, Інструкцією про проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі – Інструкція про проведення судових експертиз) та Науково-методичною рекомендацією з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 та іншими нормативно правовими актами, які регулюють питання судової експертизи.

Порядок призначення судової експертизи та її види у господарському процесі

Відповідно до ст. 41 ГПКУ для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає експертизу.

Офіційне визначення поняття “судова експертиза” наведене у ст. 1 Закону “Про судову експертизу”: судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об”єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Відповідно до п. 4 Інформаційного листа Вищого господарського суду України “Про деякі питання призначення судових експертиз” від 27.11.2006 р. № 01-8/2651 про призначення судової експертизи виноситься ухвала, у якій крім відомостей, передбачених ч. 2 ст. 86 ГПКУ, зазначаються, зокрема:

· обставини справи, які мають значення для проведення судової експертизи;

· підстави призначення судової експертизи, зокрема додаткової або повторної;

· організація або особа, якій доручається проведення судової експертизи;

· перелік питань, що потребують роз”яснення;

· мотиви, за якими відхилено пропозиції учасників судового процесу;

· місце знаходження предметів і документів, які мають бути досліджені;

· обов”язок експертної організації (експерта) надіслати копії експертного висновку сторонам згідно з ч. 1 ст. 42 ГПКУ.

Інструкція про проведення судових експертиз визначає такі групи експертиз: криміналістична, ґрунтознавча, біологічна, екологічна із дослідження пестицидів, інженерно-технічна, економічна, товарознавча, автотоварознавча, оціночна, експертиза охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, психологічна та мистецтвознавча.

На практиці у господарському процесі в Україні найчастіше призначають такі судові експертизи, як: експертиза документів про фінансово-кредитні операції та економічну діяльність суб’єктів господарювання, об’єктів інтелектуальної власності (промислові зразки, винаходи, корисні моделі, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування тощо), якості товарів та виконаних робіт (товарознавча, автотоварознавча, будівельно-технічна експертиза тощо).

Відповідно до приписів ГПКУ експертиза може бути призначена за ініціативою суду або за клопотанням однієї зі сторін у справі.

Клопотання про призначення експертизи

При складанні клопотання про призначення тієї чи іншої експертизи слід звернути особливу увагу на обґрунтування необхідності проведення експертизи, оскільки на практиці суд часто відмовляє і задоволенні клопотання про призначення експертизи у зв’язку з її недоцільністю.

В обґрунтуванні необхідності проведення експертизи має бути зазначено, які обставини або факти може підтвердити експертиза. Також трапляються випадки, коли експертиза може підтвердити наявність чи відсутність складу цивільного правопорушення, як-от: вина правопорушника, наявність шкідливого результату або причинний зв’язок між діями відповідача та шкідливим результатом.

Згідно із ч. 2 ст. 41 ГПКУ питання, що мають бути поставлені перед судовим експертом, остаточно встановлюються господарським судом. Учасники господарського процесу у конкретній справі мають право запропонувати господарському суду питання, що їх слід роз’яснити під час проведення експертизи. Суд має повне право відхилити ці питання, мотивувавши свої дії.

Правильне формулювання питань, які виносяться на вирішення експертизи, важливе при поданні клопотання про призначення експертизи. Як зазначав давньогрецький філософ Платон, “можливо відповісти на будь-яке питання, якщо воно поставлене вірно”.

Враховуючи практичний досвід, можна стверджувати, що саме поставлені питання багато в чому визначають кінцевий висновок експерта. Перед складанням питань, що будуть поставлені експерту, необхідно визначити предмет і характер експертизи. При цьому слід враховувати, що питання, які ставляться експерту, мають:

· відповідати предмету й характеру експертизи;

· стосуватися обставин, що мають значення для вирішення справи;

· враховувати можливості проведення експертизи.

Науково-методична рекомендація з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5, встановлює завдання, які вирішує експертиза, та орієнтовний перелік питань, що зазвичай ставляться експерту при призначенні судової експертизи.

Наприклад, основним завданням експертизи об”єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей об”єктів інтелектуальної власності, до яких належать об”єкти промислової власності, об”єкти авторського права і суміжних прав.

Висновок експерта

Експертний висновок – це письмове викладення експертом відомостей про обставини, що мають значення для справи, встановлені експертом на підставі його спеціальних знань і отриманих у результаті проведеного дослідження матеріалів справи, яке ґрунтується на завданні, сформульованому в ухвалі суду про призначення експертизи.

Стаття 42 ГПКУ встановлює, що висновок судового експерта має містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті них висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, а його копії надсилаються сторонам.

Також відповідно до Інструкції про проведення судових експертиз висновок експерта оформлюється на бланку експертної установи і підписується експертом, який проводив дослідження. Підписи у заключній частині засвідчуються відбитком печатки експертної установи на кожній сторінці тексту заключних висновків. На кожне з поставлених питань має бути дана відповідь по суті або вказано, з яких причин це неможливо. У разі недотримання цих вимог сторона може клопотати про відхилення судом висновку судового експерта.

Висновок експерта оголошується у судовому засіданні та не є обов’язковим для суду, а має бути досліджений разом з іншими доказами в порядку, передбаченому ст. 43 ГПКУ. Експерт має право після оголошення експертного висновку дати пояснення щодо його змісту.

Пункт 10-2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” від 11.11.1998 р. № 02-5/424 встановлює, що при перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з”ясовувати:

· чи було додержано вимоги законодавства до призначення та проведення судової експертизи;

· чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

· компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

· достатність наданих експертові об”єктів дослідження;

· повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

· узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

· обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу (ч. 3 ст. 42 ГПКУ). Вона може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу.

Під час дослідження судом висновку експерта можуть виникнути сумніви у його правильності: через необґрунтованість висновку, суперечність його іншим матеріалам справи тощо. У таких випадках суд відповідно до ч. 4 ст. 42 ГПКУ може призначити повторну експертизу.

Висновок експерта має рівну силу з іншими доказами. Висновок експерта є рівноцінним з іншими видами доказів, оскільки жоден доказ не має заздалегідь установленої сили.

У результаті дослідження та оцінки експертного висновку суд може визнати його:

· повним та обґрунтованим і покласти в основу рішення;

· неповним або не чітким та зрозумілим і призначити додаткову експертизу;

· таким, що викликає сумнів у його правильності, та призначити повторну експертизу;

· таким, що не враховується при винесенні рішення, у разі непогодження суду з висновками експерта.

Якщо суд не погоджується з висновком експерта, він відповідно до ч. 6 ст. 42 ГПКУ має право відхилити цей висновок.

Мотиви відхилення висновку експерта, як і оцінку експертного висновку, суд має викласти в судовому рішенні.

***

Враховуючи викладене, можна стверджувати, що судова експертиза відіграє важливу роль у господарському процесі, а саме у процесі доказування обставин особами, які беруть участь у справі, з метою обґрунтування своїх вимог і заперечень. Ініціюючи призначення судової експертизи, особливу увагу слід приділяти обґрунтуванню необхідності проведення відповідної судової експертизи, а також питанням, що будуть поставлені експерту (експертам). Також слід пам’ятати, що висновок експерта не є остаточним та обов’язковим, а досліджується судом поряд з іншими доказами у справі.

Єлизавета САМКОВА
Правовий тиждень №16-17, 28 квітня 2012
Стаття опублікована у четвер, 03.05.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


+ 9 = шістнадцять