Завдання та функції служби охорони праці на підприємстві

Всі знають, що відповідальність за дотримання безпечних умов праці лежить на роботодавці. Одним із заходів, спрямованих на забезпечення безпеки праці, є створення на підприємстві служби охорони праці. У яких випадках на підприємстві створюється така служба, які завдання і функції виконує?

Коли створюється

Створення служби охорони праці на підприємствах будь-якої форми власності передбачено Законом України «Про охорону праці» і є обов’язком роботодавця, якщо кількість найманих працівників становить 50 і більше осіб. Діє така служба на підставі Типового положення, затвердженого Державним комітетом України по нагляду за охороною праці (Наказ від 15.11.2004 №255). Підпорядковується служба охорони праці безпосередньо роботодавцю. На підставі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва, видів діяльності, кількості працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє Положення про службу охорони праці відповідного підприємства.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб створення цілої служби не є обов’язковим і доцільним. Функції служби охорони праці в такому випадку можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку і освіту – фахівці або інженери з охорони праці.

В організаціях з кількістю працюючих менше 20 для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися фахівці зі сторони на договірній основі. При цьому такий спеціаліст повинен мати стаж роботи не менше 3 років і пройти навчання з охорони праці.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Основні завдання служби охорони праці

Отже, згідно з Типовим положенням на службу охорони праці підприємства покладаються такі завдання:

 • опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника;
 • забезпечення професійної підтримки рішень роботодавця з цих питань;
 • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;
 • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво здобутків науки і техніки прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (при наявності) галузевої угоди, розділу “Охорона праці” колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.
 • інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

Функції служби охорони праці

Для виконання передбачених законодавством завдань органи охорони праці на підприємстві:

 • розробляють спільно з іншими підрозділами комплексні заходи, плани, програми з поліпшення умов праці, уникненню виробничого травматизму та професійних захворювань;
 • готують проекти наказів з питань охорони праці і вносять їх на розгляд роботодавцю;
 • проводять перевірки дотримання працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;
 • складають звітність з охорони праці;
 • проводять з працівниками інструктажі з охорони праці;
 • ведуть облік та аналізують причини виробничого травматизму;
 • забезпечують належне оформлення та зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасну передачу її до архіву для тривалого зберігання;
 • складають за участю керівників підрозділів підприємства переліки професій, посад і видів робіт, на що повинні бути розроблено інструкції з охорони (безпеки) праці надають допомогу при їх розробці;
 • інформують працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

Крім того, до функцій служб і фахівців з охорони праці відноситься розгляд питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, яка стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань дотримання законодавства про охорону праці.

Служба охорони праці на підприємстві повинна забезпечити підрозділи нормативно-правовими актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань; організовувати роботу кабінету з охорони праці, наради, семінари та інші заходи з цих питань.

Однією з найважливіших функцій, які покладаються на службу охорони праці є участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Також фахівці з охорони праці беруть участь у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо профзахворювань; проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; складанні списків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди; організації навчання з питань охорони праці та роботи комісії з перевірки знань з цих питань

Повноваження служби охорони праці

Служба охорони праці на підприємстві покликана також контролювати дотриманням роботодавцем вимог законодавства з охорони праці у зв’язку з чим має право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків і отримувати від них необхідні відомості, документацію, а також пояснення з питань охорони праці . Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці, і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст охорони праці надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю.

Також служба охорони праці наділена правом:

 • зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників;
 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
 • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;
 • за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну роботу;
 • залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

Як бачимо, створення служби охорони праці на підприємстві важливе не тільки для того, щоб дотримати вимоги законодавства в цій сфері, але і мінімізувати ризики відповідальності роботодавця за порушення вимог безпеки праці, а також виконувати ряд інших важливих функцій: вести документацію з питань охорони праці, проводити інструктажі, перевіряти знання і т. д.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у понеділок, 25.06.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Один коментар на публікацію “Завдання та функції служби охорони праці на підприємстві”

 1. Неля on Березень 19th, 2014 at 11:20

  які основні напрями діяльності юридичної служби на підприємстві по забезпеченню виконання вимог з безпеки та охорони праці?

Написати відповідь


+ два = 10