Договір про повну матеріальну відповідальність: коли, з ким, на яких умовах

Всі співробітники зобов’язані дбайливо ставиться до майна роботодавця, а у випадку, якщо з їх вини підприємству завдано збитки – відшкодувати його. Трудовим законодавством відповідальність працівника обмежена розміром середнього місячного заробітку. Тим не менш, в деяких випадках працівник зобов’язаний відшкодувати шкоду, заподіяну організації в повному обсязі. Наприклад, якщо з ним укладено договір про повну матеріальну відповідальність. У яких випадках і на яких умовах може бути укладений такий договір?

З ким може бути укладений

Перелік таких посад і робіт затверджено постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 р. №447/24 (чинним на території України відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 р. № 1545-XII) (далі – Перелік) .

Посади, що входять до Переліку:

 • Завідувачі касами; коморами цінностей; камерами зберігання; складами і їх заступники.
 • Старші контролери – касири і контролери-касири; старші контролери і контролери; старші касири і касири; а також інші працівники, які виконують обов’язки касирів.
 • Завідувачі (директора при відсутності завідувачів відділами та секцій) магазинами і їх заступники; завідувачі закупівельних пунктів; завідувачі товарними секціями (відділами), відділами замовлень магазинів і їх заступники; начальники цехів і ділянок підприємств торгівлі і їх заступники.
 • Начальники товарних і товаро-перевалочних ділянок; старші товарознавці і товарознавці, безпосередньо обслуговуючі матеріальні цінності.
 • Завідувачі підприємствами громадського харчування та їх заступники; завідувачі виробництвом, начальники цехів (ділянок) та їх заступники, старші адміністратори і адміністратори залів (метрдотелі) підприємств громадського харчування.
 • Завідувачі заготівельними пунктами; завідувачі сепараторними відділеннями.
 • Завідувачі аптечними установами і їх заступники; завідувачі відділами аптечних установ і їх заступники; завідувачі аптечними пунктами першої групи; провізори-технологи (рецептари-контролери), фармацевти (ручністи); старші медичні сестри структурних підрозділів закладів охорони здоров’я.
 • Завідувачі господарством і коменданти будівель, що здійснюють зберігання матеріальних цінностей.
 • Агенти з постачання; експедитори по перевезенню вантажів; інкасатори.

Роботи, що входять до Переліку:

 • Роботи по прийманню від населення всіх видів платежів і виплаті грошей через касу.
 • Роботи по обслуговуванню торгових і грошових автоматів.
 • Роботи по прийманню на зберігання, обробці, зберіганню, відпуску матеріальних цінностей на складах, базах (нафтобазах), автозаправних станціях, холодильниках, харчоблоках, сховищах, заготовчих (приймальних пунктах, товарних і товаро-перевалочних ділянках, камерах схову, коморах і гардеробах;
 • Роботи з видачі (прийому) матеріальних цінностей особам, що знаходяться в лікувально профілактичних і санаторно-курортних установах, пансіонатах, кемпінгах, будинках відпочинку, готелях, гуртожитках, кімнатах відпочинку, на транспорті, в дитячих установах, спортивно-оздоровчих і туристських організаціях, піонерських таборах, а також пасажирам всіх видів транспорту; по екіпіровці пасажирських судів, вагонів і літаків.
 • Роботи по прийманню від населення предметів культурно-побутового призначення та ін матеріальних цінностей на зберігання, в ремонт і для виконання інших операцій, пов’язаних з виготовленням, відновленням або поліпшенням якості цих предметів
 • Роботи з продажу (відпуску) товарів (продукції), їх підготовці до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації).
 • Роботи по прийому та обробці для доставки (супроводу) вантажу, багажу, поштових відправлень та інших матеріальних і грошових цінностей, їх доставці (супроводу), видачі (здачі).

У яких випадках заключається

Всупереч розхожій думці, наявність посади або роботи, що виконується працівником в Переліку само по собі ще не є достатньою умовою для укладення з ним договору про повну матеріальну відповідальність.

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність може укладатися тільки при наявності одночасно двох умов:

 1. наявність посади, яку працівник займає, або роботи, яку він виконує, у Переліку;
 2. безпосередній зв’язок посадових обов’язків працівника із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей.

«Тому сама по собі наявність посади або роботи в Переліку не дає підстави для укладення договору про повну матеріальну відповідальність, якщо в змісті трудової функції працівника, відображеної в посадовій інструкції, відсутні перелічені обов’язки,» – попереджає адвокат і партнер Юридичної компанії «Закон Перемоги», Марина Саєнко. Така позиція викладена, зокрема, в листах Міністерства праці та соціальної політики України №146/06/186-88 від 27.05.2008 р., №312/13/116-10 від 12.10.2010 р.

У той же час, бажання роботодавця покласти на працівника додаткову відповідальність нерідко призводить до того, що договір про повну матеріальну відповідальність укладається з особою, чия посада або робота не вказані в Переліку. «З цього питання Пленум Верховного Суду України в постанові №14 від 29.12.1992 року роз’яснив наступне: в разі встановлення судом, що відповідач не належить до категорії працівників, з якими згідно зі ст. 135-1 КЗпП укладається договір про повну матеріальну відповідальність, на такого працівника може бути покладена лише обмежена матеріальна відповідальність (крім винятків, передбачених у ст. 134 КЗпП). »- Пояснює пані Саєнко.

Тут слід зазначити, що в деяких випадках на працівника може бути покладена повна матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну з його вини підприємству і за відсутності укладеного з ним договору про повну матеріальну відповідальність (ст. 134 КЗпП):

 • майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;
 • шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
 • шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;
 • шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним псуванням матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;
 • відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків;
 • шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків;
 • посадова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу;
 • керівник підприємства винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України і місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.

Форма і зміст договору

Згідно ст. 135-1 КЗпП договір про повну матеріальну відповідальність обов’язково укладається в письмовій формі і тільки з особами, які досягли 18-річного віку. Договір укладається у двох примірниках, перший з яких знаходиться у адміністрації, а другий – у працівника. При цьому він повинен відповідати типовому договору, затвердженому згаданою вище постановою від 28 грудня 1977 р. №447/24.

«Істотних умов для такого виду договору законодавством не встановлено, тому слід виходити із загальних норм. У договорі в обов’язковому порядку повинні бути зазначені: найменування підприємства, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка укладає договір від імені підприємства, прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника, що укладає договір, вказівка ​​робіт, виконуваних даним співробітником, що дають право на укладення такого договору, перелік обов’язків сторін, термін дії договору та порядок відшкодування заподіяної працівником шкоди.»- Вважає Марина Саєнко.

Нижче наводимо текст Типового договору, затвердженого Постановою №447/24:

Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Відповідно до статті 11 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, затвердженого Указом Президії Верховної Ради СРСР 13 липня 1976 (Відомості Верховної Ради СРСР, 1976 р., N 29, ст. 427), письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено підприємством, установою та організацією з працівниками (що досягли 18-річного віку), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, якщо посади, займані працівниками або виконувані ними роботи передбачені в спеціальному переліку, затвердженому в установленому порядку.

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать

__________________________________________________________________

(Найменування підприємства, установи, організації)

керівник або заступник керівника підприємства ____________

__________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ім’я, по батькові)

організації, іменований надалі “адміністрація”, виступаючи від

імені підприємства, установи, організації, з одного боку, і

працівник _________________________________________________________

(Цеху, відділу, дільниці, секції, складу і т. п.)

__________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові),

іменований надалі “працівник”, з іншого боку, уклали

цей договір про наступне:

1. Працівник, що займає посаду (найменування посади)

або виконує роботу (найменування роботи), безпосередньо

пов’язану із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням

або застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей,

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за

незабезпечення збереження ввірених йому підприємством, установою,

організацією матеріальних цінностей, і в зв’язку з викладеним

зобов’язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або для

інших цілей матеріальних цінностей підприємства, установи,

організації і вживати заходів до запобігання шкоди;

б) своєчасно повідомляти адміністрації підприємства,

установи, організації про всі обставини, що загрожують

забезпечення збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати і представляти в установленому

порядку товаро-грошові та інші звіти про рух і залишки

ввірених йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації матеріальних цінностей,

ввірених йому.

2. Адміністрація зобов’язується:

а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної

роботи і забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних

цінностей;

б) ознайомити працівника з чинним законодавством про

матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду,

заподіяну підприємству, установі, організації, а також з

діючими інструкціями, нормативами та правилами зберігання,

приймання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в

процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію

матеріальних цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження

ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розміру шкоди,

заподіяної підприємству, установі, організації і його відшкодування

проводяться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збиток

заподіяно не з його вини.

5. Дія цього договору поширюється на весь час

роботи з майном і іншими довіреними працівникові матеріальними

цінностями підприємства, установи, організації.

6. Цей договір складено у двох примірниках, з яких

перший знаходиться у адміністрації, а другий – у працівника.

Адреси сторін договору ___________________________________________

Підписи сторін договору __________________________________________

адміністрації ____________________________________________________

працівника ________________________________________________________

Дата укладення договору

Місце друку

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у середа, 27.06.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


6 × = сорок вісім