Договір підряду: ціна, строки, права та обов’язки сторін

Часто в повсякденному житті ми стикаємося з необхідністю щось полагодити, реконструювати, відремонтувати. При чому мова може йти про різне майно: від праски до квартири. В такому випадку правовідносини між замовником і виконавцем будуть регулюватися договором підряду. Про те, що передбачає цей вид договорів і на які умови в ньому слід звернути увагу споживача?

Поняття і сторони

За договором підряду одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Сторони у договорі підряду іменуються Підрядник і Замовник.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з передачею її результату замовникові.

Слід звернути увагу, що для виконання окремих видів робіт (наприклад, будівельних), встановлених законом, підрядник зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл. Тому рекомендуємо перевірити наявність відповідної дійсної ліцензії у підрядника.

Звертаємо Вашу увагу на те, що, якщо інше не встановлено договором, підрядник має право доручити виконання робіт іншим особам (субпідрядникам). Але залишається при цьому відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи.

Використання матеріалів

Можливі два варіанти:

 • виконання підрядником роботи з використанням власних матеріалів, засобів та обладнання;
 • виконання підрядником роботи з матеріалу замовника.

У першому випадку підрядник несе відповідальність за неналежну якість матеріалу і устаткування, у другому випадку – за неправильне його використання.

Якщо робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник зобов’язаний надати замовнику звіт про використання матеріалу та повернути його залишок.

Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у договорі підряду слід встановити норми витрати матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене недоліками матеріалу, наданого замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному прийманні матеріалу.

Відповідальність за збереження майна і матеріалів

Після закінчення терміну, відведеного на виконання робіт, замовник сподівається побачити своє майно оновленим і відремонтованим. Однак бувають і екстрені випадки, пов’язані з втратою або псуванням майна та матеріалів, що знаходяться у підрядника.

Тому важливо знати, що підрядник зобов’язаний вживати всіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником, та відповідає за втрату або пошкодження цього майна.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної договором підряду роботи несе сторона, яка надала матеріал, а після настання цього строку – сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом.

Ціна договору

Однією з найважливіших умов договору підряду є ціна. Ціна робіт і спосіб її формування визначаються договором. При цьому ціна роботи у договорі включає як відшкодування витрат підрядника, так і безпосередньо плату за виконану роботу.

Важливо знати, що якщо в договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на підставі цін, які зазвичай застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

Дуже часто ціна робіт у договорі підряду визначається в кошторисі, яка є невід’ємною частиною договору. Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набуває чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін. У разі перевищення твердого кошторису усі пов’язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник – його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.

Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв’язку з цим істотного перевищення приблизного кошторису, підрядник зобов’язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, що не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору підряду. У цьому випадку підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи. Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, зобов’язаний виконати договір підряду за ціною, встановленою договором.

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які повинні бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надаються йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.

Нерідко підрядник вдається до економії, використовуючи більш дешеві матеріали, послуги або обладнання, що зазвичай викликає обурення замовника. Прояснимо ситуацію: за законом підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості. І якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими за ті, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо тільки замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження зумовило погіршення якості роботи.

Терміни виконання робіт

Радимо чітко обумовити терміни виконання роботи в цілому, а можливо і окремих її етапів.

Якщо в договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов’язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов’язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Права та обов’язки сторін

Особливу увагу потрібно звернути на розділ «права і обов’язки» в договорі підряду. Так, замовник повинен мати право:

 • в будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника
 • якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її в строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.
 • якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги – відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника .
 • в будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи і відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.
 • якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу;
 • при наявності в роботі істотних відступів від умов договору підряду або інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Замовник зобов’язаний:

 • сприяти підряднику у виконанні роботи у випадках, в обсязі та порядку, встановлених договором підряду (наприклад, надати матеріали, обладнання, саму річ, що підлягає переробці, ремонту і т. д.);
 • оплатити роботу в порядку і строки, передбачені договором;
 • прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, також позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки);
 • якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, які були навмисне приховані підрядником, він зобов’язаний негайно повідомити про це підряднику.

Підрядник має право:

 • вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи з вини замовника, або підвищення ціни роботи;
 • якщо виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або упущень замовника, підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв’язку з невиконанням замовником договору;
 • підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником;
 • Якщо замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи, підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести на депозит нотаріуса, нотаріальної контори на ім’я замовника;
 • на оплату робіт у порядку і строки, передбачені договором;
 • якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв’язку з виконанням договору підряду, підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, у підрядника.

Підрядник зобов’язаний:

 • виконати роботу в строк та на умовах, передбачених договором;
 • в разі неналежної якості виконаної роботи безкоштовно усунути недоліки, або пропорційно зменшити ціну роботи, або відшкодувати замовнику витрати на усунення недоліків, або ж виконати роботу заново;
 • якщо згідно з умовами договору підрядник гарантує якість роботи, він повинен передати замовнику результат роботи, що відповідає гарантіям якості протягом усього гарантійного строку, встановленого договором;
 • підрядник зобов’язаний передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, неможливо.

Важливо знати: до вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд – три роки з дня прийняття роботи замовником.

Якщо договором підряду або законом встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається від дня заяви про недоліки. Якщо згідно з договором підряду роботу було прийнято замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у вівторок, 03.07.2012, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


2 + = п'ять