Додаткова відпустка працівникам: види, строки, порядок надання

Кожен найманий працівник має право на щорічний відпочинок. Однак крім основної щорічної відпустки, яка належить всім, буває ще відпустку додаткова, для деяких категорій працівників. Хто має право на додаткову відпустку, яка її тривалість і яким чином вона надається?

Щорічна додаткова відпустка

1. За роботу зі шкідливими і важкими умовами праці

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11 .1997 р. №1290 (Додаток 1). «Зокрема, це працівники добувної промисловості і працівники хімічного виробництва, а також працівники, робота яких пов’язана з переробкою нафти, виробленням газу, нафтових масел, штучного рідкого палива і синтетичних продуктів, транспортуванням та зберіганням нафти, нафтопродуктів, смол і газу; виробництвом електроенергії, води; виробництвом електричних машин і апаратури, обладнанням для радіо, телебачення та зв’язку; виробництвом та ремонтом аварійних двигунів; неметалевих мінеральних виробів і т.д.»- уточнює Марина Саєнко, адвокат і партнер Юридичної Компанії «Закон Перемоги».

Конкретна тривалість відпустки, за роботу із шкідливими і важкими умовами праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. Максимальна тривалість відпустки по кожному виду робіт та посади встановлена ​​Постановою №1290.

2. За особливий характер роботи

Окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах і умовах підвищеного ризику для здоров’я надається додаткова відпустка тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України (Постанова №1290, Додаток 2). Конкретна тривалість встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

3. За тривалість

Додаткова відпустка надається також працівникам з ненормований робочий день на строк до 7 календарних днів. Списки посад, робіт та професій, що дають право на додаткову відпустку у зв’язку з ненормованим робочим днем ​​визначаються колективним договором або угодою.

Порядок надання щорічної додаткової відпустки

Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. У той же час, в Постанові №1290 відзначені професії і посади, що дають право на додаткову відпустку відразу за кількома підставами. Наприклад, підземні робітники мають право на додаткову відпустку як у зв’язку з важкими умовами праці, так і за особливий її характер.

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватися одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірських роботах, – 69 календарних днів.

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи виникає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу. «Звичайно, Законом встановлені винятки для певних категорій працівників, які за бажанням можуть піти у відпустку до закінчення 6-місячного терміну. Таке виключення зроблено для інвалідів, осіб, які не досягли 18-річного віку, та інших осіб, передбачених ст. 10 Закону України «Про відпустки». – пояснює пані Саєнко. Винятки також можуть бути встановлені колективним або трудовим договором.

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням

Додаткова відпустка для навчання надається працівникам, які навчаються в середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, а також аспірантам.

Так, працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

 1. випускних іспитів в основній школі – тривалістю 10 календарних днів;
 2. випускних іспитів у старшій школі – тривалістю 23 календарних дні;
 3. перевідних іспитів в основній та старшій школах – від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

Працівникам, які навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

 1. на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів;
 2. на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів,
  • третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів,
  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів;
 3. на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;
 4. на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти, вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, і, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих установах.

Творча відпустка

Творчі відпустки надаються працівникам для завершення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, а також монографії, довідника та інших наукових робіт згідно Постанови КМУ від 19 січня 1998 р. №45.

Творча відпустка для завершення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук тривалістю до трьох місяців і на здобуття наукового ступеня доктора наук – до шести місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність з науковою роботою. Ця творча відпустка надається на підставі заяви працівника та рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки.

Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці тривалістю до трьох місяців надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із творчою роботою. Ця творча відпустка надається на підставі заяви працівника та довідки видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік. Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.

Відпустка для участі в змаганнях

Цей вид відпустки надається для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України на відповідний рік відповідно до Постанови КМУ від 1 червня 2011 № 565.

Відпустки для участі в змаганнях надаються на підставі заяви працівника та листа-виклику на відповідні спортивні змагання, який готується Державною службою молоді та спорту.

Максимальна тривалість такої відпустки становить не більше 40 календарних днів на рік. Тривалість відпустки включає також час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в листі – виклик на відповідні змагання.

«Аналогічно додаткових відпусток на час перебування за працівниками зберігається місце роботи (посада). Оплата здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, призначених на оплату праці або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.»- пояснює Марина Саєнко.

Додаткова відпустка держслужбовцям

На даний момент це питання регулюється Постановою КМУ від 27 квітня 1994 р. № 250, з 1 січня 2013 року – Постановою КМУ від 20 червня 2012 № 551. Державним службовцям, які мають стаж державної служби понад 10 років, а також посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в цих органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дня за кожний наступний рік. Але максимальна тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Додаткові оплачувані відпустки державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно з щорічним відпусткою згідно з установленим графіком або за згодою сторін окремо від нього.

Додаткова відпустка сім’ям з дітьми

Щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається:

 • жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
 • жінкам, які усиновили дитину;
 • одинокій матері або батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 • особі, яка взяла дитину під опіку, або одному з прийомних батьків.

При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Стаття опублікована у вівторок, 03.07.2012, у категорії Трудове законодавство, соцзахист. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Коментарів: 2 на публікацію “Додаткова відпустка працівникам: види, строки, порядок надання”

 1. Елена on Січень 15th, 2013 at 19:48

  Здравствуйте.Я замежем за мужчиной у которого от предыдущего брака есть сын 9-ти лет инвалид,его я не усыновляла,а мать лишина родительских прав.Мальчик естественно проживает с нами.Имеет ли мой муж право взять дополнителный отпуск длительностью 10 дней.Или так как мы росписаны официально,но мальчика я не усыновляла,а он живет с нами,это считается,что он воспитывает ребенка не один?Заранее спасибо.

 2. Аnna on Лютий 26th, 2013 at 11:38

  Доброго дня!
  У відповідності до ст. 19 Закону України “Про відпустки” одинокому батьку, який виховує дитину без матері надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
  Проте, ч.2 ст.3 Сімейного кодексу України передбачено сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

  Враховуючи дану статтю та те, що ви проживаєте у зареєстрованому шлюбі, Ваш чоловік не вважається одиноким батьком.

  Крім цього, згідно зі ст. 268 Сімейного кодексу України мачуха зобов’язана утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу.
  Суд може звільнити вітчима, мачуху від обов’язку по утриманню падчерки, пасинка або обмежити його певним строком, зокрема у разі:
  1) нетривалого проживання з їхнім матір’ю, батьком;
  2) негідної поведінки у шлюбних відносинах матері, батька дитини.
  З повагою, ЮК “Юріс-Консалт”

Написати відповідь


− 2 = три