Як стати арбітражним керуючим в Україні?

Змінами до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 18 січня 2013 було скасовано ліцензування діяльності арбітражних керуючих. Тим не менш, для того, щоб отримати статус арбітражного керуючого, претенденту доведеться пройти обов’язкове навчання, стажування, а також скласти кваліфікаційний іспит. Хто і як може стати арбітражним керуючим в Україні?

Вимоги до арбітражного керуючого

Згідно зі ст. 97 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство) арбітражним керуючим може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою і склав кваліфікаційний іспит.

На підприємствах, що здійснюють діяльність, пов’язану з державною таємницею, арбітражний керуючий повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності – отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку.

Крім того, арбітражний керуючий повинен один раз в два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

Хто не може бути арбітражним керуючим

Не може бути арбітражним керуючим особа:

 1. визнана судом обмежено дієздатна чи недієздатна;
 2. має судимість за вчинення корисливих злочинів;
 3. не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;
 4. якій заборонено займати керівні посади;
 5. якій відмовлено у наданні допуску до державної таємниці або скасований раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск необхідний для виконання обов’язків арбітражного керуючого, у разі якщо з моменту такої відмови або скасування пройшло менше року.

Підготовка арбітражних керуючих

Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012г. №1973/5.

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший – навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, другий – стажування.

Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого проводиться навчальними закладами (установами), які відповідають встановленим Положенням вимогам. А саме: надають освітні послуги у сфері вищої освіти; здійснюють підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за напрямами (спеціальностями) “Право”, або “Економіка і підприємництво”, або “Менеджмент і адміністрування”, або “Державне управління”; мають третій чи четвертий рівень акредитації за одним із вказаних напрямів (спеціальностей) протягом не менше трьох років або мають досвід проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цими напрямками (спеціальностями) не менше 10 років.

Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії та практики, диференціації та системності та згідно з переліком обов’язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Термін проведення курсів становить не менше одного календарного місяця. Курси проводяться за місцезнаходженням установи або в іншому належно обладнаному для проведення курсів місці, обраному закладом.

Проведення курсів завершується проведенням в закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначається установою і затверджується його керівником. У разі успішної здачі заліку заклад не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня здачі заліку видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Термін дії сертифіката становить два роки з дати його видачі.

Стажування

Другим етапом підготовки арбітражних керуючих є проходження обов’язкового стажування.

Стажування може пройти особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання. Термін стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складає не менше 6 місяців.

Особа, яка має намір пройти стажування, звертається до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування (далі – Головне управління юстиції) із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування, до якої додаються:

 • копія паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщений штамп про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи);
 • копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту;
 • трудова книжка і/або копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
 • копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Інформація про кандидатури керівників стажування надається стажисту Головним управлінням юстиції у письмовій формі.

Керівником стажування особи, яка має намір провадити діяльність арбітражного керуючого, є арбітражний керуючий, який відповідає наступним вимогам: має стаж провадження діяльності арбітражного керуючого не менше 3 років, брав участь не менш ніж в 15 (в сукупності) справах про банкрутство, в практиці якого було припинення провадження у справі про банкрутство шляхом укладення мирової угоди або виконання плану санації або виконання усіх зобов’язань перед кредиторами до визнання боржника банкрутом і до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого).

У разі якщо керівники стажування, кандидатури яких були надані стажисту, відмовляються брати участь у стажуванні стажиста, Головне управління юстиції визначає керівника стажування самостійно.

За результатами стажування керівник стажування в останній день стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, один з яких надається стажисту, другий надсилається Кваліфікаційній комісії арбітражних керуючих для вирішення питання про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

Відгук повинен містити таку інформацію:

 • перелік виконаних завдань стажистом;
 • відповідність кваліфікації;
 • дотримання прийнятих норм поведінки;
 • особистісні якості (працездатність, вміння вчитися, прагнення до підвищення професійного рівня, почуття відповідальності, комунікативні навички, стресостійкість, лідерські якості і т.п.);
 • висновки з пропозиціями, оцінкою та критичними зауваженнями (за наявності).

Керівник стажування підписує відгук і скріплює його своєю печаткою.

Кваліфікаційний іспит

Останнім етапом на шляху до отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого є здача кваліфікаційного іспиту, відповідно до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керівника санації, ліквідатора), шляхом анонімного тестування, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 14.01.2013 р. №93/5.

Іспит проводиться шляхом проходження претендентами автоматизованого анонімного тестування.

Дата, час та місце проведення іспиту визначаються Кваліфікаційною комісією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідно до графіка здачі іспиту.

Графік здачі іспиту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет не пізніше ніж за місяць до дати проведення іспиту. Графік здачі іспиту повинен містити інформацію про дату, час, місце проведення іспиту, прізвища, імена та по батькові претендентів, які отримали допуск до складання іспиту.

У разі зміни дати, часу, місця проведення іспиту Комісія повідомляє про це осіб, допущених до його здачі, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Мін’юсту України в мережі Інтернет.

Претендент, що бажає скласти кваліфікаційний іспит, подає особисто або надсилає поштою до Комісії такі документи:

 • заява;
 • завірену в установленому порядку копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту;
 • довідку про відсутність судимості;
 • завірену в установленому порядку копію трудової книжки;
 • засвідчені в установленому порядку копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, що містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації проживання;
 • довідку про проходження медичного огляду;
 • дві фотокартки розміром 40х30 мм;
 • копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 • копію відкликання проходження стажування претендентом.

Тестові запитання розробляються структурним підрозділом Мін’юсту України. Для іспиту готують 20 квитків, в кожному з яких по 40 запитань, до кожного з яких наводиться перелік з 5 відповідей у ​​формі тверджень. Одне твердження буде правильним, решта – неправильними. На здачу іспиту відводиться три години. Після закінчення часу, відведеного для іспиту, програма автоматизованого тестування проводить перевірку тестових питань. За кожне зазначене правильне твердження програма автоматизованого тестування зараховує по одному балу. Для успішної здачі іспиту необхідно набрати не менше 35 балів.

Отримання свідоцтва

За результатами зданого кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія у десятиденний строк рекомендує державному органу з питань банкрутства надати особі, яка здала кваліфікаційний іспит, право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Державний орган з питань банкрутства не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації кваліфікаційної комісії видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається без обмеження терміну дії.

Юридичну правову допомогу Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

http://www.prostopravo.com.ua

Стаття опублікована у п`ятниця, 22.02.2013, у категорії Право, суди. Ви можете відслідковувати відповіді на цю статтю за допомогою RSS 2.0.

Написати відповідь


× 7 = шістдесят три