Ліквідація підприємства

Порядок ліквідації підприємства регулюється Законом №887, Законом №698, Постановою №740 та іншими нормативними актами України.

Ліквідація підприємства, у відповідності зі ст.34 Закону № 887 та ст.33 Постанови № 740, може бути здійснено з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника (засновників), в деяких випадках – за рішенням власника та за участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати такі підприємства, або за рішенням суду чи арбітражного суду, а також у випадках:

 • визнання підприємства банкрутом;
 • якщо прийнято рішення про заборону діяльності підприємства у зв’язку з невиконанням умов, встановлених законодавством, і у передбачений рішенням строк не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;
 • якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення про створення підприємства;
 • якщо протягом одного року підприємство не представляє в органи ДПІ податкові декларації і документи бухгалтерської звітності відповідно до законодавства;
 • якщо установчі документи підприємства суперечать законодавству;
 • здійснення підприємством діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству;
 • з інших причин, передбачених законодавчими актами України.

Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється власником або уповноваженим ним органом.

З дати прийняття рішення про ліквідацію підприємства ліквідаційна комісія, відповідно до п.2 ст.11 Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненнями, становить:

 • ліквідаційний баланс (в 10-денний термін зі дня подання заяви за ф. № 8-ОПП);
 • звіт про фінансові результати;
 • звіт про рух грошових коштів;
 • звіт про власний капітал;
 • примітки до звітів.

При ліквідації підприємства обов’язковою вимогою є проведення інвентаризації.

Інвентаризації підлягають:

 • товарно-матеріальні цінності на складах, у незавершеному виробництві та готової продукції, а також відвантажені і знаходяться в дорозі;
 • грошові кошти в касі, цінні папери, бланки суворої звітності;
 • основні засоби, незавершені ремонти основних засобів, нематеріальні активи, фінансові вкладення;
 • розрахунки з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами. Інвентаризація здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією № 69.

Бухгалтерський та податковий облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації до моменту виключення з Державного реєстру України і зняття з податкового обліку.

Розрахунки з дебіторами та кредиторами.

Якщо підприємство, що ліквідується має безнадійну дебіторську заборгованість, воно має право, відповідно до пп.5.2.8 ст.5 Закону про прибуток, включити до складу валових витрат звітного періоду суми такої заборгованості при виконанні наступних умов:

 • заборгованість не включена до складу валових витрат;
 • заборгованість зі строком позовної давності;
 • стягнення заборгованості не призвело до позитивних результатів.

При цьому збільшення валових витрат має відбуватися виключно на суму заборгованості без урахування ПДВ. Такі суми відображаються, відповідно до п.4.13 Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом ДПАУ від 08.07.97 р. № 214, зі змінами та доповненнями, у рядку 17 декларації про прибуток підприємства. При наявності безнадійної дебіторської заборгованості, по якій строк позовної давності на момент ліквідації не минув, такі суми заборгованості не підлягають включенню до складу валових витрат. Претензії кредиторів до підприємства, що ліквідується задовольняються з майна цього підприємства. При цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетами і компенсуються витрати на відновлення природного середовища, які завдало підприємство. Претензії, виявлені і заявлені після закінчення строку, встановленого для їх заяви, задовольняються з майна підприємства, що залишилося після задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, заявлених у встановлений термін. Претензії, не задоволені через відсутність майна, вважаються погашенними. Погашенними вважаються також претензії, які не визнані ліквідаційною комісією (органом, який проводить ліквідацію), а також за умови, що кредитори протягом місячного терміну з дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензії не подадуть позови до суду або арбітражного суду про задоволення їх вимог. У разі визнання підприємства банкрутом черговість задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до Закону № 784. Якщо підприємство на момент ліквідації має непогашену кредиторську заборгованість, вона підлягає зарахуванню до складу валових доходів.

Повернення торгових патентів.

Підприємство письмово повідомляє податковий орган про свою ліквідацію до 15 числа місяця, що передує звітному. При здачі патенту підприємству повертається надмірно сплачена сума вартості торгового патенту.

Скасування реєстрації РРО.

Скасування реєстрації реєстраторів розрахункових операцій (РРО) відбувається на підставі подання підприємством заяви у довільній формі до податкового органу, в якому зареєстрований РРО. При цьому РРО знімають з обліку та розпломбують, про що робиться відмітка в реєстраційному посвідченні і в довідці про опломбування. Реєстраційне посвідчення та довідку про опломбування вилучає посадова особа податкового органу, а підприємству видається довідка про скасування реєстрації РРО за встановленою формою.

Для виключення платника податку з Реєстру платників ПДВ, відповідно до п.25.1 Положення про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 01.03.2000 р. № 79, до податкового органу за місцем реєстрації подаються:

 • заяву про виключення з Реєстру платника ПДВ (форма № 3-Р);
 • свідоцтво про реєстрацію та всі його завірені копії.

Відповідний податковий орган у 10-денний термін розглядає зазначену заяву. Вихід зі складу засновників здійснюється в порядку, передбаченому установчими документами таких підприємств і законодавством, що регулює діяльність підприємства.

Закриття філій, які є платниками податків, здійснюється в такому ж порядку, як і при ліквідації підприємства. При цьому непогашені податкові зобов’язання філій сплачує юридична особа, якій належать такі філії.

У процесі ліквідації необхідно знятися з обліку платника податків та обов’язкових платежів.

Для зняття з обліку платників податків в органах ДПС, відповідно до пп.8.1.1 п.8.1 Інструкції № 80, необхідно в 3-денний термін з дати прийняття рішення про ліквідацію подати до органу податкової служби такі документи:

 • заяву про зняття з обліку платника податків за ф. № 8-ОПП;
 • оригінал довідки про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП;
 • копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про ліквідацію;
 • копію розпорядчого документа про створення ліквідаційної комісії;
 • ліквідаційну картку органів державної статистики (для кожної філії за наявності у платника податків – юридичної особи філій).

Після проведеної перевірки при встановленні факту відсутності заборгованості перед бюджетами орган ДПС знімає платника податків з обліку, склавши довідку про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП, яку надсилає до органів державної реєстрації або в орган, що здійснив реєстрацію.

Закриття рахунків у банку.

При ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури, відповідно до п.8.2 Інструкції № 527, використовується один поточний рахунок підприємства, що ліквідується, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього в банк направляються рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства. що ліквідується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією). Установа банку при закритті поточного або депозитного рахунку, згідно з п.8.7 Інструкції № 527, протягом трьох робочих днів повідомляє про це податковий орган. Після розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами підприємство повинно закрити банківські рахунки.

Відповідно до пп.3.4.2 Інструкції № 17, при ліквідації підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, суб’єктів підприємницької діяльності, інших організаційних форм підприємництва їх керівники (а також підприємці-громадяни) зобов’язані здати печатки та штампи для знищення в органи внутрішніх справ. Для цього необхідно в органи внутрішніх справ подати письмове клопотання, в якому вказати:

 • кількість печаток та штампів, які передбачається знищити;
 • підстава для знищення;
 • особа, відповідальна за знищення печаток і штампів, прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані;
 • прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані керівника або уповноваженої ним особи, яка подає клопотання до органу внутрішніх справ.

До клопотання додаються печатки і штампи, їхні відбитки у двох примірниках, а також платіжні доручення або квитанції про оплату послуг, пов’язаних з видачею квитанцій про знищення печаток і штампів. Про знищення печаток і штампів видається квитанція, на зворотному боці якої робляться відбитки знищених печаток і штампів, після чого їх знищують.

Для виключення підприємства з Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності, відповідно до п.34 Постанови № 740, необхідно подати до органу державної реєстрації:

 • заява (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу чи рішення арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством;
 • акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затверджений органом, призначивши ліквідаційну комісію;
 • довідку аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу;
 • довідку установи банку про закриття рахунків;
 • довідку органу ДПС про зняття з обліку;
 • підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 • довідку архіву про прийом документів, що підлягають довгостроковому зберіганню;
 • довідку органу внутрішніх справ про прийом печаток та штампів;
 • оригінали установчих документів (статут, установчий договір);
 • свідоцтво про державну реєстрацію.

Інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями додатково надсилається повідомлення ДКЦПФР про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.

Акціонерними товариствами, які зареєстрували випуск акцій, додатково подаються оригінал або нотаріально засвідчена копія розпорядження ДКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій.

При ліквідації акціонерного товариства на підставі рішення вищого органу акціонерного товариства, суду або господарського суду, а також у зв’язку з припиненням діяльності акціонерного товариства шляхом його реорганізації у разі, якщо жоден з правонаступників підлягає реорганізації суспільства не є акціонерним товариством, реєстрація випусків акцій скасовується у порядку, встановленому ДКЦПФР.

Підприємство вважається ліквідованих з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Юридичну правову допомогу з питань ліквідації Ви можете отримати у висококваліфікованих фахівців (юристів) юридичної фірми “Юріс-Консалт”

Один коментар на публікацію “Ліквідація підприємства”

 1. Лена on Жовтень 23rd, 2012 at 21:01

  Я 7 місяців у дикретній відпустці. Підприєство закривається. Чи можу я зараз стати в центер зайнятості? Нас звільняють за 36 ст..

Написати відповідь


1 + = вісім

--


Календар публікацій

Грудень 2023
П В С Ч П С Н
« Лип    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031